The 18 reference contexts in paper Мілінчук (2016) “ЕФЕКТИВНІСТЬ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ: КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ // Еfficiency of value-based management: key indicators” / spz:ztu:ven:66403

 1. Start
  2790
  Prefix
  Розробкою показн иків вартісно-орієнтованого управлін ня займались також консультацій н а група LEC/Alcar (А.Раппапорт), McKinsey & Company (Т.Ко уп ленд, Т.Коллер, Дж.Муррін), Stern Stewart & Co (Дж.М. Стерн, Д ж.Б. Стюар т), Boston Consulting Group (Т.Г. Левіс)
  Exact
  [4–19]
  Suffix
  та ін. Отже, управлін ня з урахуванн ям вартісного асп екту є перевірен им ефективним прод уктом управлінського консалтингу. Аналіз останніх дослід жен ь і публікацій. У вітчизнян ій науковій та практич ній діяльності відсутні ґр ун товні напрацю ван ня у сфері вартісного під ход у до управлінн я.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  6248
  Prefix
  Отже, цен тральн им VBM-показни ком, від повід но до б ухгалтерської (балансової) бази о цін ки, є п оняття залиш кового приб утку (Residual Income, RI). Залиш ковий при б уток також називаю ть економічн им (Economic Profit, EP)
  Exact
  [11]
  Suffix
  . У загальном у вигляд і велич ин у залишкового пр иб утку можна визначи ти: RIj = NOPATj – k × IC j–1, (1) де jRI– залишкови й при б уток звітного j-го період у; jNOPAT – приб уто к звітного період у після сплати податків та до сп лати від сотків; k – нео бхідна дохідність інвестованого капіталу; 1−jIC – сума інвестованого капіталу.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  10474
  Prefix
  Залиш кови й операцій ни й п риб уток (Residual Operating Income, ReOI) – це операцій н ий приб уто к під приємства за мін усом ви трат на інвестовани й капітал. Дани й по казн ик б ув об ґр унтовани й С.Пінменом
  Exact
  [15, c. 424]
  Suffix
  і є аналогічним до показн ика еко номічного приб утку (EP) в версії консалтингової компанії McKinsey & Co. Варто зазначити, що дан ий під хід б ув р озвинени й у роботі Б.Стюар та, в результаті чого б ув об ґр унтовани й новий по казн ик доданої економічної вартості (Economic Value Added, EVA).
  (check this in PDF content)

 4. Start
  12757
  Prefix
  Залиш кови й ч истий пр иб уток (Residual Earnings, RE) є чистим пр иб утком за мін усом витрат на власни й капітал. Дани й варіант показн ика залиш кового приб утку широко використовується в академічн и х колах, а тако ж по п уляризується ко нсалти нговою компанією Maracon Assosiates
  Exact
  [13]
  Suffix
  . Становленн я моделі залиш кового чистого приб утку п ов’язують з класич ною роботою Е.Едвардса та П.Белла. Вагомим внеском у дани й напрямок є праці Д ж.Олсона (1990 р., 1991 р., 1995 р.), що дозволило назвати модель оцін ки моделлю Ед вардcа–Белла–О лсо на (Edwards–Bell–Olson (EBO) valuation model) [10].
  (check this in PDF content)

 5. Start
  13045
  Prefix
  Становленн я моделі залиш кового чистого приб утку п ов’язують з класич ною роботою Е.Едвардса та П.Белла. Вагомим внеском у дани й напрямок є праці Д ж.Олсона (1990 р., 1991 р., 1995 р.), що дозволило назвати модель оцін ки моделлю Ед вардcа–Белла–О лсо на (Edwards–Bell–Olson (EBO) valuation model)
  Exact
  [10]
  Suffix
  . У подальшом у аналіз м оделі залишкового чистого приб утку б ув розвинен ий С.Пінменом [15]. Показни к зали шкового чистого при б утку характер изує результат діяльності під приємства з пози ції власни ків (акціонерів).
  (check this in PDF content)

 6. Start
  13128
  Prefix
  Вагомим внеском у дани й напрямок є праці Д ж.Олсона (1990 р., 1991 р., 1995 р.), що дозволило назвати модель оцін ки моделлю Ед вардcа–Белла–О лсо на (Edwards–Bell–Olson (EBO) valuation model) [10]. У подальшом у аналіз м оделі залишкового чистого приб утку б ув розвинен ий С.Пінменом
  Exact
  [15]
  Suffix
  . Показни к зали шкового чистого при б утку характер изує результат діяльності під приємства з пози ції власни ків (акціонерів). Тому при розрахунку даного п оказни ка під інвести ціями розумію ть балансову вартість власного кап італу (Equity, E).
  (check this in PDF content)

 7. Start
  14242
  Prefix
  Додана еко номічна вартість (EVA) є модифікован им показн иком залишкового операцій ного приб утку. На відмін у від поперед ньо описан их показни ків, показн и к доданої економічної вартості (EVA), розроблени й компан ією Stern Stewart & Co та оп исан ий в працях Б.Стюарта
  Exact
  [18]
  Suffix
  і Дж.Гранта [8], завоював справж ню світову поп уляр ність. Велика кількість підпр иємств використовує дани й показн ик з метою оцінки результатів діяльності, в том у ч ислі The Bank of America, Coca-Cola, Hewlett-Packard, AT&T, IBM тощо.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  14258
  Prefix
  Додана еко номічна вартість (EVA) є модифікован им показн иком залишкового операцій ного приб утку. На відмін у від поперед ньо описан их показни ків, показн и к доданої економічної вартості (EVA), розроблени й компан ією Stern Stewart & Co та оп исан ий в працях Б.Стюарта [18] і Дж.Гранта
  Exact
  [8]
  Suffix
  , завоював справж ню світову поп уляр ність. Велика кількість підпр иємств використовує дани й показн ик з метою оцінки результатів діяльності, в том у ч ислі The Bank of America, Coca-Cola, Hewlett-Packard, AT&T, IBM тощо.
  (check this in PDF content)

 9. Start
  14848
  Prefix
  Ви користан ня кап італьн их еквівалентів дозволяє скоригувати балансову вартість чисти х активів з метою реальної оцін ки. Відповід ні коригуванн я здійснюю ться і щодо значен ня пр иб утку (EBI, NOPAT). Стюарт Б. пропо н ує провод ити такі коригуванн я
  Exact
  [18, c. 112–117]
  Suffix
  : 2 Показник EBI (чистий прибуток до процентних витрат) також називають NOPAT (Net Operating Profit after Taxes) та NOPLAT (Net Operating Profit less Adjusted Taxes) 1.
  (check this in PDF content)

 10. Start
  17634
  Prefix
  додана рин кова вартість, щ о базується на показни ках д оданої економічної вартості (EVA) (ін дексом adj – adjusted – позначимо скориговані показн и ки на капітальн і еквіваленти): ∑∑ ∞ = − ∞ =+ −× = + = 1 1 1 0 1()1()jjw adj jwj adj j j w EVAj k EBIkNA k EVA MVA. (13) Доведено, що велич ин и до даної рин кової вартості, визначені на основі чистого та операцій ного приб утків, співпадають
  Exact
  [1, с. 15]
  Suffix
  . Порівнян ня фактич ного показн ика доданої ри нко вої вартості (MVA) з бюд жетним значен ням д озволяє зробити висновок, наскільки бізнес ви п равдовує очікуван ня постачальни ків капіталу. Варто акцен тувати увагу на іншом у підході щодо визначен ня «залиш кового приб утку», який обґр ун тован и й Г.
  (check this in PDF content)

 11. Start
  18354
  Prefix
  х вартостях, Г.Арно льд вноси ть н изку суттєвих змін: по-перше, пр и розрахунку як економічн и х ефектів, так і витрат на капітал використовуються не балансові (б ухгалтерські), а рин кові (ф ундамен тальні) вартості; подр уге, базовою моделлю д ля розрахунку показни ків ринкової (ф ундаментальної) вартості є модель диско нтовани х вільни х грошових потоків (Free Cash Flows, FCF)
  Exact
  [5]
  Suffix
  . Показни к рен табельності інвести цій за грошовими п отоками (Cash Flow Return on Investment, CFROI) належ и ть до другої групи вартісн их показн иків, що базую ться на оцін ці грошових потоків.
  (check this in PDF content)

 12. Start
  18851
  Prefix
  Дани й показни к пропагується такими консалти нговим и компаніям и, як Boston Consulting Group і HOLT Value Associates. Найбільш повн ий і розгорн ути й оп ис даного по казн ика та практи ка його ви користан ня в управлінн і підприємством наведена в монографії Б.Маддена
  Exact
  [12]
  Suffix
  . Фактич но CFROI є модифікацією відомого показни ка, що застосовується д ля оцін ки інвести цій н их проектів – вн утрішньої но рми доход ності (Internal Rate of Return, IRR). IRR визначається як ставка диско нтуванн я, при якій чиста приведена вартість (Net Present Value, NPV) очікуван их грошови х потоків по інвести ційном у проекту дорівнює н улю.
  (check this in PDF content)

 13. Start
  22625
  Prefix
  EIjEDFCF+=. (16) При цьом у еко номічна амортизація визначається як п риріст ри нкової (ф ун дамен тальної) вартості чистих активів: MV j MV j MV EDjNANA1−−=. (17) Об’єднавши (16) та (17), отримаємо формулу залиш ково го приб утку за Г. Арнольдом: MV RIFCFNANAkNAjw MV j MV jj MV j1)(1−×−−+=−. (18) На основі по казн ика залиш кового приб утку, що базується на ри нковій вартості, Г.А рнольд
  Exact
  [5, c. 265]
  Suffix
  визначає по хід н ий по казн и к результатів діяльності – чистий еко номічни й доход (Net Economic Income, NEI), яки й визначається як економічни й доход (MVEI) за мін усом витрат на інвестован ий в п ід приємство капітал на початок період у в балансовій оцін ці (BVNA): BV w MV j MV NEIjjNAkEI1−×−=. (19) Показни к доданої акціон ерної вартості (Shareholder Value Added, SVA),
  (check this in PDF content)

 14. Start
  23170
  Prefix
  на інвестован ий в п ід приємство капітал на початок період у в балансовій оцін ці (BVNA): BV w MV j MV NEIjjNAkEI1−×−=. (19) Показни к доданої акціон ерної вартості (Shareholder Value Added, SVA), запропоновани й А.Рап папортом і ви користовувани й консалтинговою ком панією LEC/Alcar Consulting Group, фокусується безпосередньо на вимірі зміни вартості бізнесу д ля акц іонерів
  Exact
  [16]
  Suffix
  . При цьому зміна вартості власного капіталу пов’язується А.Рап папортом як з о пераційн им и результатами діяльності, так і з інвести цій н ими рішенн ями, що відб уваються в період оцінки. Розрахун ок показни ка SVA здійснюється з ви користанням двох параметрів: чистого гр ошового потоку і залишково ї вартості бізнесу.
  (check this in PDF content)

 15. Start
  24491
  Prefix
  вартості, що створюється п о закінчен ню період у прогнозуван ня: ∑ =+ + + = n i n n i i n WACC RV WACC NCF SV 1)1()1( . (22) Показни к доданої грошової вартості (Cash Value Added, CVA) визначає результати вн і грошові потоки, часто дан ий показн ик називаю ть залиш кови й грошовий потік (Residual Cash Flow, RCF). Відомо дві версії показни ка CVA: версія Boston Consulting Group
  Exact
  [17]
  Suffix
  та версія компанії Frederik Weissenrieder Consulting [19]. Додана грошова вартість у версії BCG – це чисті грошові потоки за мін усом витрат на капітал: CVACBINAWACCjj×−=0, (23) де CBI – Cash Flow before Interest – чисти й грошови й п отік до відсоткови х п латежів; NA0 – чисті акти ви (первісна вартість).
  (check this in PDF content)

 16. Start
  24550
  Prefix
  ня: ∑ =+ + + = n i n n i i n WACC RV WACC NCF SV 1)1()1( . (22) Показни к доданої грошової вартості (Cash Value Added, CVA) визначає результати вн і грошові потоки, часто дан ий показн ик називаю ть залиш кови й грошовий потік (Residual Cash Flow, RCF). Відомо дві версії показни ка CVA: версія Boston Consulting Group [17] та версія компанії Frederik Weissenrieder Consulting
  Exact
  [19]
  Suffix
  . Додана грошова вартість у версії BCG – це чисті грошові потоки за мін усом витрат на капітал: CVACBINAWACCjj×−=0, (23) де CBI – Cash Flow before Interest – чисти й грошови й п отік до відсоткови х п латежів; NA0 – чисті акти ви (первісна вартість).
  (check this in PDF content)

 17. Start
  26974
  Prefix
  Додана вартість чистого грошового потоку (Cash Value Added, CVA) (Gross Cash Flow – D) – – NA x WACCs Джерело: узагальнено автором Висновки та перспективи подальших досліджень. Кожний із розглянутих показників має низку переваг і недоліків
  Exact
  [2, c. 176]
  Suffix
  , але орієнтація при прийнятті рішень на абсолютну величину одного дозволяє маніпулювати ним шляхом штучного завищення або заниження. Таким чином, при формуванні вартісного підходу доцільно використовувати набір показників.
  (check this in PDF content)

 18. Start
  27352
  Prefix
  Таким чином, при формуванні вартісного підходу доцільно використовувати набір показників. Більшість показників мають знаходитись у взаємозв’язку, а ефективність управлінських рішень рекомендовано оцінювати за впливом на змін у еталонного балансового стану набору показників
  Exact
  [3, c. 371–372]
  Suffix
  . Вартісно-орієнтований підхід до управління та набір показників, на основі якого можливо оцінити його ефективність, створює довгострокову еталонну модель розвитку підприємства. В даному випадку горизонт бюджетного планування не має особливого значення, оскільки еталонної моделі необхідно дотримуватись протягом будь-якого проміжку часу.
  (check this in PDF content)