The 10 reference contexts in paper Пономарьов (2016) “ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ // Forecasting of enterprise’s financial indicators as the basis for financial stability formation” / spz:ztu:ven:66371

 1. Start
  2282
  Prefix
  З огляд у н а нестабільність економічн ої ситуації в Україн і, прогн озуван ня фінансових результатів під приємства відіграє роль не лише до даткового інстр умен тарію, а й є неодмін ною умовою існ уван ня компанії у сучасн ому мін ливом у середовищі
  Exact
  [1]
  Suffix
  . Метою даної статті є досліджен ня ролі прогнозуван ня для під приємств в умовах сучасної економічної нестабільності, аналіз та уточ нен ня найважливіш и х ф ун кцій і мето дів прогнозуван ня, а також виокремлен ня факторів, що перешкоджають застосуванн ю прогнозуван н я фінансового стан у під приємства в У країні.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  2789
  Prefix
  Пи тан ням аналізу і прогнозуван ня ф інансового стан у під приємства присвячено безліч робіт. Д уже вичерп но розглядаю ться математич ні методи моделю ван ня та прогнозуван ня у роботах А.М. Єріної
  Exact
  [2]
  Suffix
  , основні ідеї щодо фінансового прогнозуван ня та прогнозуван ня фінансового стан у п ід приємства докладн о розглян уті у працях Г.Зем итана [3], Е.Бреслава [4], найваж ли віші мето ди прогнозуван ня в умовах рин ку ви кладено у праці Е.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  2920
  Prefix
  Д уже вичерп но розглядаю ться математич ні методи моделю ван ня та прогнозуван ня у роботах А.М. Єріної [2], основні ідеї щодо фінансового прогнозуван ня та прогнозуван ня фінансового стан у п ід приємства докладн о розглян уті у працях Г.Зем итана
  Exact
  [3]
  Suffix
  , Е.Бреслава [4], найваж ли віші мето ди прогнозуван ня в умовах рин ку ви кладено у праці Е.Тихонова [5]. Також пи тан ня прогнозуван ня фінансового стан у дослідж у вали такі вітчизняні та зарубіж ні вчені: В.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  2936
  Prefix
  Д уже вичерп но розглядаю ться математич ні методи моделю ван ня та прогнозуван ня у роботах А.М. Єріної [2], основні ідеї щодо фінансового прогнозуван ня та прогнозуван ня фінансового стан у п ід приємства докладн о розглян уті у працях Г.Зем итана [3], Е.Бреслава
  Exact
  [4]
  Suffix
  , найваж ли віші мето ди прогнозуван ня в умовах рин ку ви кладено у праці Е.Тихонова [5]. Також пи тан ня прогнозуван ня фінансового стан у дослідж у вали такі вітчизняні та зарубіж ні вчені: В.В. Горлач ук, О.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  3016
  Prefix
  Єріної [2], основні ідеї щодо фінансового прогнозуван ня та прогнозуван ня фінансового стан у п ід приємства докладн о розглян уті у працях Г.Зем итана [3], Е.Бреслава [4], найваж ли віші мето ди прогнозуван ня в умовах рин ку ви кладено у праці Е.Тихонова
  Exact
  [5]
  Suffix
  . Також пи тан ня прогнозуван ня фінансового стан у дослідж у вали такі вітчизняні та зарубіж ні вчені: В.В. Горлач ук, О.В. Єфимова, В.О. Касьяненко, О.Ю. Клемен тьєва, Г.В. Сави цька, Л.В. Старченко, Е.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  5357
  Prefix
  Під ц им по няттям варто розум іти перед бачен ня обсягу та розміщення фінансови х р есурсів п ід приємства на певн ий термін наперед шляхом вивчен ня д и наміки розвитку п ід приємства як суб’єкта господарської діяльності на фоні реалій економічного жи ття сусп ільства та держави
  Exact
  [6]
  Suffix
  . Також варто зазначи ти, що під цим пон яттям може мати ся на увазі процес розробленн я науково-обґр ун тованого судженн я щодо перспекти в розви тку певно го економічного яви ща, щ о ґр ун тується на наукових методах п ізнанн я та використан ні всієї сукуп но сті методів, засоб ів і способів економіч ної прогностики.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  6153
  Prefix
  У цьом у значен ні прогнозуван ня тісно пов’язане з перспективн им аналізо м, оскільки остаточн и й варіант дій підприємства приймається після порівняльного аналізу різн их варіантів, у том у ч ислі й альтернативни х
  Exact
  [7, c. 349]
  Suffix
  . Серед головни х ф ункцій пр огнозуванн я в системі стратегічного управлінн я варто виокремити: — визначен ня можливи х цілей і напрямків розвитку об’єкта прогнозуван ня; — всеохоп лююч у о цін ку різного вид у наслід ків реалізації кож ного з можливи х варіантів розви тку об’єктів прогнозу: соціальн их, еко номічни х, наукови х, технічн и х, екологіч ни х; — визначен ня змісту заходів щодо
  (check this in PDF content)

 8. Start
  7055
  Prefix
  Дана інформація слугує основою для при йняття стратегічни х рішень: визначен ня конкурентної та загальнокорпоративної стр атегій, їх під лаштуван ня від повід но до змін мінли вого зовніш нього і вн утріш нього середовища компанії, розширен ня або згортання масштабів діяльності, ви хід на нові вітчизняні та іноземні ри нки, зміна асортименту товарів та послуг тощо
  Exact
  [8, с. 321]
  Suffix
  . Прогнозування дани х фінан сових звітів, складен и х на о снові По ложень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, відбувається шляхом оцінювання відповідних звітів за минулі роки і поділяється на декілька загальних складових.
  (check this in PDF content)

 9. Start
  10286
  Prefix
  Розробляючи прогноз фінансових результатів за б удь-якою моделлю, варто пам’ятати про наявність факторів, які свід омо або несвідомо не враховані в неї, але значно впливатим уть на фінансови й стан п ід приємства в май б утньом у
  Exact
  [11]
  Suffix
  . В процесі прогнозуван ня фінансови х результатів діяльності компанії варто керуватися такими рекомендаціями: − при прогнозуван ні вар то розглядати та аналізувати всі можливі сценарії розвитку подій, а не лише найбільш ймовір ні зн ачення певного показни ка.
  (check this in PDF content)

 10. Start
  11721
  Prefix
  Методи прогнозування можна поділити на такі, в яких кожен показни к прогно зується окремо, з урахуванн ям його інд ивід уальної д инаміки, та ті, які враховують наявність взаємозв’язку між відокремленим и по казн иками. Най поп улярніш ими м етодами є: метод експертни х оц інок, методи обробки часови х, просторових і просторово-часових сукуп ностей
  Exact
  [12, с. 21–23]
  Suffix
  . Метод експертни х оц інок є най простіш им і доволі по п улярн им історично сформованим методом. Основою цього метод у є встановлен ня певни х прогнозів на інтуїти вном у рівні. У сучасності цей метод прогнозуван ня передбачає багатоетапн ий процес о пи туванн я експертів і аналізу отримани х результатів за допомогою інстр умен тарію економічної статисти ки.
  (check this in PDF content)