The 9 reference contexts in paper Осадча (2016) “ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ // Аccounting and analytical support of social capital in modern economic conditions” / spz:ztu:ven:66356

 1. Start
  2898
  Prefix
  Серед таких об’єктів бухгалтерського обліку, насамперед, варто виокремити: 1) інтелектуальний капітал (у роботі шведських науковців Лейфа Едвінссона і Майкла Мелоуна «Інтелектуальний капітал. Визначення дійсної вартості компанії»
  Exact
  [9]
  Suffix
  , яка була однією з перших щодо висвітлення даної наукової проблеми й має світове визнання, складовими інтелектуального капіталу визнано людський, організаційний та клієнтський капітал. У інтегрованій звітності людський та соціальний і комунікативний (клієнтський) капітали є окремими самодостатніми видами капіталу, тому ми вирізняємо їх як окремі об’єкти обліку); 2) людський капітал; 3) со
  (check this in PDF content)

 2. Start
  4906
  Prefix
  : 1) сприяти прийняттю всіма зацікавленими користувачами облікової інформації з метою обґрунтування ними ефективних управлінських та інших рішень, що мають забезпечити стійке, безпечне та поступальне функціонування господарюючого суб’єкта; 2) розкрити, яким чином діяльність підприємства корелює із вирішенням завдань стійкого розвитку на вищих рівнях – регіональному, національному, світовому
  Exact
  [3, с. 18–19]
  Suffix
  . За даних умов набуває актуальності таке питання: чи достатньо даних бухгалтерського обліку для відображення операцій, що впливають на формування доходів та витрат господарської діяльності? В межах Концепції сталого розвитку виникла ініціатива з впровадження інтегрованої звітності (IR), яка містить не лише показники, що характеризують фінансовий стан і фінансові результати діяльності суб’єкт
  (check this in PDF content)

 3. Start
  5981
  Prefix
  чи зменшення вартості власного капіталу вже стало аксіомою, однак, згідно з концепцією, під час створення цінностей суб’єктом господарювання результати діяльності генеруються у шести різних сферах, оскільки відбувається збільшення чи зменшення шести видів капіталів: 1) фінансового; 2) промислового; 3) інтелектуального; 4) людського; 5) соціального і комунікативного; 6) природного
  Exact
  [10]
  Suffix
  . Фінансовий капітал описується як об’єднання коштів, що є у суб’єкта господарювання для використання при виробництві товарів чи наданні послуг, надходять завдяки фінансуванню (кредити, цільове фінансування, гранти) або створюються завдяки здійсненню операцій чи інвестицій.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  11158
  Prefix
  Концепція соціального капіталу вперше була запропонована французьким науковцем П’єром Бурдьє у 1986 р. у статті «Форми капіталу». За Бурдьє, соціальний капітал є продуктом суспільного виробництва, матеріальної і, тим самим, класової практики, засобом досягнення групової солідарності
  Exact
  [9]
  Suffix
  . Дослідження соціального капіталу продовжено у працях Джеймса Коулмена (1988), Роберта Патнема (1993), Алехандро Портеса (1995), Мартіна Пелдема (2000) та ін. Можна стверджувати про існування системної теорії соціального капіталу, що знайшла своє практичне втілення у багатьох сферах функціонування соціуму. 33 Існує велика кількість сучасних авторських визначень і трактувань соціального кап
  (check this in PDF content)

 5. Start
  11824
  Prefix
  Широке практичне застосування здобуло визначення соціального капіталу, запропоноване Організацією економічного співробітництва та розвитку, відповідно до якого під соціальним капіталом розуміються загальні норми, цінності і розуміння, що полегшують співробітництво всередині або між групами у суспільстві
  Exact
  [10, с. 103]
  Suffix
  . Переважна більшість вчених і практиків під соціальним капіталом розуміють довіру та впевненість, які значно знижують трансакційні витрати, забезпечують упевненість у тому, що можна довіряти своїм партнерам, співробітникам, представникам структур державної влади.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  12365
  Prefix
  Інформаційна: знання про суб’єкта, відкритість, зовнішні відгуки. 2. Емоційна: почуття і емоції. 3. Поведінкова: досвід взаємодії, спілкування, трудової діяльності. Розглянемо найважливіші функції соціального капіталу, виокремлені російським науковцем М.М. Хайкіним
  Exact
  [5]
  Suffix
  . 1. Функція соціалізації. Соціалізація суспільства є передумовою зростання довіри і впевненості більшості населення країни та регіонів. Світовий досвід функціонування економіки різних країн свідчить про те, що чим більше соціалізувати суспільство, тим міцніше його економічне життя.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  16949
  Prefix
  Вони можуть бути широкомасштабним засобом: - трансформаційних перетворень інституціонального середовища розвитку економіки; - поширення та популяризації нового знання; - формування співтовариств – колективів і громадських рухів; - комплексних досліджень попиту та просування продукції тощо
  Exact
  [5, с. 88]
  Suffix
  . Можна стверджувати, що соціальна мережа – це особливий симбіоз соціальних та технічних інструментів. При цьому технічне, як і програмне забезпечення мережі є засобами вирішення її соціальних завдань.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  17956
  Prefix
  Заслуговує на увагу пропозиція польського науковця Петера Фредеріка використовувати для оцінювання соціального капіталу методи соціального обліку, що вимірюють соціальні наслідки господарської діяльності
  Exact
  [11]
  Suffix
  . Чистий соціальний капітал учений пропонує розраховувати як різницю між соціальними активами (матеріальні соціальні фонди, людські соціальні активи) і соціальними зобов’язаннями (витрати на підтримку соціальної справедливості та рівності).
  (check this in PDF content)

 9. Start
  20676
  Prefix
  Наприклад, в кінці XVIII ст. практика ведення подвійного запису, розроблена ще італійськими купцями, була реформована з метою відповідності вимогам індустріальної ери (коли англійський виробник фарфору Джозайя Веджвуд під час вивчення формування собівартості в умовах фінансової кризи розмежував постійні та змінні витрати)
  Exact
  [8]
  Suffix
  . Для того, щоб розробити і налагодити методику ведення обліку для промислового виробництва знадобилося століття. Гадаємо, в сучасну постіндустріальну епоху нам знадобиться менше часу, щоб зробити такий вагомий крок, однак різка зміна облікових концепцій вимагає злагодженої, глибокої та наполегливої роботи світового наукового співтовариства, адже від цього залежить ефективне існування бізнесу
  (check this in PDF content)