The 12 reference contexts in paper Легенчук (2016) “ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ // Problems of intangible assets commercialization accounting” / spz:ztu:ven:66350

 1. Start
  5666
  Prefix
  Зокрема, представники проекту «The European IPR Helpdesk», що займається збором і наданням інформації про інтелектуальну власність в ЄС, визначають комерціалізацію як процес виведення інтелектуальної власності на ринок для її використання з метою одержання комерційної вигоди і підвищення зростання
  Exact
  [6]
  Suffix
  . Основною відмінністю між даними поняттями, на нашу думку, є те, що не кожен об’єкт права інтелектуальної власності може стати нематеріальним активом, тому набуття ним такого статусу (у разі відповідності встановленим критеріям визнання) вже вважається одним із варіантів комерціалізації інтелектуальної власності.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  8341
  Prefix
  Шушакової, комерціалізацію об’єктів інтелектуальної власності варто розглядати, з одного боку, як процес залучення нематеріальної складової майнового комплексу в економічний оборот з метою використання об’єктів інтелектуальної власності у господарській діяльності підприємства ... , а з іншого – як набір певних дій та відносин у процесі перетворення наукових досліджень на товар
  Exact
  [5, с. 135]
  Suffix
  . Розгляд нематеріальних активів як товарів передбачає, що вони утримуються на підприємстві суто для продажу, тому, згідно з чинним законодавством, мають бути переведені до складу оборотних активів. Таким чином І.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  9580
  Prefix
  Таблиця 1 Форми та способи комерціалізації нематеріальних активів Автор Форма та спосіб комерціалізації вл ас не ви ко ри ст ан ня використання іншими суб’єктами п ро да ж ви да ча лі це нз ій і ф ра нч ай зи нг п ер ед ач а но у ха у ін ж ин ір и нг лі зи нг те хн іч на до по м ог а сп іл ьн а ді ял ьн іс ть та сп ін оф ф Н.А. Слободянюк + + + + +
  Exact
  [3, с. 38–39]
  Suffix
  Н.А. Шаранова + + + [4, с. 96–97] І.К. Шушакова [5, с. 138] + + + + + + «The European IPR Helpdesk» [6] + + + Наведені в таблиці 1 форми та способи комерціалізації нематеріальних активів, окрім продажу ліцензій, не вирізняються всіма дослідниками, що свідчить про те, що вони перебувають у постійному розвитку і не набули досить широкого застосування.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  9615
  Prefix
  1 Форми та способи комерціалізації нематеріальних активів Автор Форма та спосіб комерціалізації вл ас не ви ко ри ст ан ня використання іншими суб’єктами п ро да ж ви да ча лі це нз ій і ф ра нч ай зи нг п ер ед ач а но у ха у ін ж ин ір и нг лі зи нг те хн іч на до по м ог а сп іл ьн а ді ял ьн іс ть та сп ін оф ф Н.А. Слободянюк + + + + + [3, с. 38–39] Н.А. Шаранова + + +
  Exact
  [4, с. 96–97]
  Suffix
  І.К. Шушакова [5, с. 138] + + + + + + «The European IPR Helpdesk» [6] + + + Наведені в таблиці 1 форми та способи комерціалізації нематеріальних активів, окрім продажу ліцензій, не вирізняються всіма дослідниками, що свідчить про те, що вони перебувають у постійному розвитку і не набули досить широкого застосування.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  9637
  Prefix
  нематеріальних активів Автор Форма та спосіб комерціалізації вл ас не ви ко ри ст ан ня використання іншими суб’єктами п ро да ж ви да ча лі це нз ій і ф ра нч ай зи нг п ер ед ач а но у ха у ін ж ин ір и нг лі зи нг те хн іч на до по м ог а сп іл ьн а ді ял ьн іс ть та сп ін оф ф Н.А. Слободянюк + + + + + [3, с. 38–39] Н.А. Шаранова + + + [4, с. 96–97] І.К. Шушакова
  Exact
  [5, с. 138]
  Suffix
  + + + + + + «The European IPR Helpdesk» [6] + + + Наведені в таблиці 1 форми та способи комерціалізації нематеріальних активів, окрім продажу ліцензій, не вирізняються всіма дослідниками, що свідчить про те, що вони перебувають у постійному розвитку і не набули досить широкого застосування.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  9689
  Prefix
  комерціалізації вл ас не ви ко ри ст ан ня використання іншими суб’єктами п ро да ж ви да ча лі це нз ій і ф ра нч ай зи нг п ер ед ач а но у ха у ін ж ин ір и нг лі зи нг те хн іч на до по м ог а сп іл ьн а ді ял ьн іс ть та сп ін оф ф Н.А. Слободянюк + + + + + [3, с. 38–39] Н.А. Шаранова + + + [4, с. 96–97] І.К. Шушакова [5, с. 138] + + + + + + «The European IPR Helpdesk»
  Exact
  [6]
  Suffix
  + + + Наведені в таблиці 1 форми та способи комерціалізації нематеріальних активів, окрім продажу ліцензій, не вирізняються всіма дослідниками, що свідчить про те, що вони перебувають у постійному розвитку і не набули досить широкого застосування.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  10520
  Prefix
  Критерій виокремлення цих двох груп – передача виключних прав на нематеріальний актив – є визначальною характеристикою, що визначає порядок облікового відображення процесу комерціалізації. При передачі виключних прав на нематеріальний актив, згідно з ПСБО 8 «Нематеріальні активи»
  Exact
  [1]
  Suffix
  , спочатку відображається його списання зі складу нематеріальних активів і відбувається переведення до складу товарів (субрахунок 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу») на суму його залишкової вартості, а далі вже відбувається реалізація даного виду товарів.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  11153
  Prefix
  У випадку власного використання нематеріальних активів досить важко виокремити ту частину прибутку, яка створюється окремим активом або їх групою. Свідченням цього є той факт, що, згідно з п. 9 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»
  Exact
  [1]
  Suffix
  , виділяється ціла група об’єктів, які не можуть визнаватись нематеріальним активом (людський капітал, внутрішньостворені торгові марки, організаційний капітал), оскільки існує невизначеність щодо майбутніх економічних вигід, які може принести їх використання в діяльності підприємства.
  (check this in PDF content)

 9. Start
  12731
  Prefix
  , що потребує вирішення, є порядок облікового відображення витрат на здійснення ліцензійних або орендних платежів ліцензіатом або орендарем, зокрема, необхідність їх капіталізації або необхідність списання до складу витрат залежно від того, де використовуватиметься одержаний нематеріальний актив. Щодо ліцензійних платежів, то чинним законодавством (п. 6 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»
  Exact
  [1]
  Suffix
  ) визначені критерії, при виконанні яких в обліку може бути визнаний нематеріальний актив, а дані види платежів мають бу ти капіталізовані. На капіталізацію таких витрат також впливають вид нематеріального активу, який передається у використання, та вид платежів, які одержуються ліцензіаром.
  (check this in PDF content)

 10. Start
  13332
  Prefix
  Наприклад, придбання примірника комп’ютерної програми відображається як придбання нематеріального активу, де платіж за даний примірник можна розглядати як паушальний платіж за використання авторських прав на комп’ютерну програму. Проте придбання права на сорт рослин, як зазначають І.Б. Садовська та І.В. Жураковська
  Exact
  [2, с. 128]
  Suffix
  , не відображається як одержання нематеріального активу, а платежі за їх використання списуються до складу адміністративних витрат підприємства. Щодо порядку обліку нематеріальних активів, переданих в оренду, то на сьогодні дане питання взагалі залишається неврегульованим чинним законодавством.
  (check this in PDF content)

 11. Start
  14555
  Prefix
  Як зазначає з цього приводу М.Джентл, проблема капіталізації або списання на витрати доступу до комп’ютерних програм через хмарні технології породжує безліч дискусій, більшість з яких може бути пояснена низькою фінансовою грамотністю більшості ІТ-персоналу
  Exact
  [8]
  Suffix
  . Окремі дослідники пропонують обирати необхідний варіант їх обліку, виходячи із впливу такого варіанта на показники діяльності компанії та цілі, які ставить перед собою менеджмент підприємства. На нашу думку, вибір з двох даних варіантів облікового відображення орендних платежів за використання комп’ютерної програми через SaaS середовище (CAPEX or OPEX) має бути закріплений і обґрунтовани
  (check this in PDF content)

 12. Start
  15322
  Prefix
  Проблему відображення витрат з оренди комп’ютерної програми через SaaS середовище окремі дослідники взагалі не вважають проблемою, а називають ефективним інструментом «перекачування» капітальних інвестицій у витрати періоду
  Exact
  [7]
  Suffix
  , що дозволяє впливати на результати діяльності підприємства. Відповідно, існування можливості вибору способу доступу до комп’ютерної програми (звичайним способом чи через SaaS середовище) та різних підходів до їх облікового відображення створюють альтернативні варіанти побудови бізнес-процесів підприємства та їх облікового відображення, що є засобом управління результатами діяльності підприє
  (check this in PDF content)