The 12 reference contexts in paper Виговська, Доманчук (2018) “Формування напрямків гармонізації інтересів основних суб’єктів страхування // Formation of directions of harmonization of interests of the basic subjects of insurance” / spz:ztu:ven:127618

 1. Start
  4643
  Prefix
  Зміст цього поняття має багатогранний характер і може розглядатися з психологічної, правової, економічної, етичної точки зору, тому зведемо дослідження до специфіки галузі. В економічній науці поняття «інтерес» означає предмет зацікавленості, бажання, потреби, спонукальні мотиви дій економічних суб’єктів
  Exact
  [9, с. 31]
  Suffix
  . Безперечно, визначальною складовою страхового інтересу є економічний. Саме тому в основу страхових, відносин, зазвичай покладено факт наявності страхового інтересу страхувальника. © Н.Г. Виговська, А.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  5594
  Prefix
  В свою чергу, у майновому страхуванні страховий інтерес визначається вартістю застрахованого майна, в особистому – гарантією отримання страхового відшкодування за випадків, передбачених договором страхування
  Exact
  [3]
  Suffix
  . Необхідно зазначити, що у майновому страхуванні страховий інтерес пов’язаний із страховим зобов’язанням. В особистому страхуванні страховий інтерес є підставою для страхової угоди і страхового зобов’язання.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  6073
  Prefix
  За його відсутності договір особистого страхування втратив би свій зміст, перетворившись на «страхову гру». Але, на відміну від майнового страхування, страховий інтерес, як підстава страхової угоди, залишається, зазвичай, поза юридичним змістом. Гринюк О.В.
  Exact
  [5]
  Suffix
  та Іванов А.І. [4] розглядають страховий інтерес як суб’єктивне відношення фізичної або юридичної особи, зумовлене певною об’єктивною потребою щодо забезпечення збереження об’єкта страхової охорони, що засноване на юридичному титулі, відповідно до якого ця особа може зазнати збитків під час певної події.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  6090
  Prefix
  За його відсутності договір особистого страхування втратив би свій зміст, перетворившись на «страхову гру». Але, на відміну від майнового страхування, страховий інтерес, як підстава страхової угоди, залишається, зазвичай, поза юридичним змістом. Гринюк О.В. [5] та Іванов А.І.
  Exact
  [4]
  Suffix
  розглядають страховий інтерес як суб’єктивне відношення фізичної або юридичної особи, зумовлене певною об’єктивною потребою щодо забезпечення збереження об’єкта страхової охорони, що засноване на юридичному титулі, відповідно до якого ця особа може зазнати збитків під час певної події.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  6953
  Prefix
  , що страховий інтерес є формою вираження потреб суб’єкта у страховому захисті, що визначається сукупністю умов навколишньої дійсності (об’єктивна складова), яка пройшла крізь свідомість суб’єкта (суб’єктивна складова), що полягає у захисті матеріального стану страхувальника, і виявляється через вольову діяльність суб’єкта, метою якої є задоволення його потреб
  Exact
  [8, с. 6]
  Suffix
  . Проте мати страховий інтерес та зазнати матеріальних збитків може не лише страхувальник, але й особа, на користь якої укладено договір – вигодо набувач або застрахована особа. Юлдашев Р.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  7395
  Prefix
  Юлдашев Р.Т. визначає страховий інтерес як ступінь зацікавленості у страхуванні, – жодна юридична або фізична особа не може вдатися до страхування, якщо вона не має страхового інтересу в об’єкті страхування або не очікує настання його
  Exact
  [13]
  Suffix
  . Тобто, реалізація страхового інтересу передбачає ймовірність настання матеріальної шкоди, яку має зазнати страхувальник у разі настання страхового випадку. Подібну точку зору має дослідник В.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  7800
  Prefix
  Семеняка, який під поняттям «страховий інтерес» розуміє майнову зацікавленість страхувальника в охороні предмета договору особистого страхування, майнового страхування та страхування відповідальності
  Exact
  [11, с. 54]
  Suffix
  . Він зумовлюється потребою забезпечити захист майнових інтересів страхувальників та третіх осіб. Не можемо погодитися з думкою авторів щодо наявності лише матеріальної складової страхового інтересу.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  8594
  Prefix
  Дедиков, який вважає, що категорія «страховий інтерес» призначена для захисту інтересів страхових організацій, яким надано право для відмови у страховій виплаті в разі відсутності страхового інтересу у страхувальника. Він зазначає, що «єдина функція страхового інтересу, яка може бути реалізована, – це захист страховика від страхового шахрайства»
  Exact
  [6]
  Suffix
  . Визначення автора є досить категоричним, оскільки, на нашу думку, інтерес до укладання договору страхування мають проявляти обидві сторони. При цьому інтерес страховика, що виражається в отриманні страхової премії, загалом, не відрізняється від підприємницького інтересу – отримання прибутку від наданої їм у вигляді страхування послуги.
  (check this in PDF content)

 9. Start
  10212
  Prefix
  У цій відповідальності страховик має страховий інтерес, який може перестрахувати, але не може здійснити перестрахування на більш широких умовах (порівняно з оригінальними). Основний інтерес страхувальника – забезпечити себе страховим захистом – не може бути основним інтересом страховика, хоча й спричиняє його відповідний інтерес
  Exact
  [12]
  Suffix
  . Страховий інтерес не є одностороннім, оскільки присутній у всіх суб’єктів страхування і має декілька напрямків прояву: економічний інтерес страховика – мікрорівень, економічний інтерес держави – макрорівень та майновий інтерес страхувальника.
  (check this in PDF content)

 10. Start
  12435
  Prefix
  Для кількісної оцінки ризику використовують показник – коефіцієнт ризику, який розраховують за абсолютним виразом на основі ймовірності його настання та статистичних даних: k = р(А) × х, де (1) k – коефіцієнт ризику; р(А) – ймовірність настання небажаних наслідків; х – величина настання небажаних наслідків
  Exact
  [2]
  Suffix
  . Оцінка ризиків страховика може бути здійснена не лише за допомогою кількісних методів оцінки, але й якісних, основними з них є стрес-тестування, тести раннього попередження, метод Монте-Карло, VaRметодика (Value at Risk – «вартість у зоні ризику»), а також методики, основою яких є розрахунок показників Expected Shortfall (ES, Tail Value at Risk), EVA (Еconomic value added
  (check this in PDF content)

 11. Start
  20317
  Prefix
  Абсолютні показники ефективності 2.1. Абсолютні показники ефективності; 2.2. Відносні показники ефективності 1. Абсолютні показники ефективності показники Довідка:* складено авторами на основі
  Exact
  [14]
  Suffix
  Таблиця 2 Показники внутрішної ефективності страхування Закон України «Про страхування» Нацкомфінпослуг Страхова компанія 1. Наявність сплаченого статутного фонду; 2. Наявність гарантійного фонду страховика; 3.
  (check this in PDF content)

 12. Start
  21169
  Prefix
  Показник відношення чистих страхових резервів до капіталу тощо 1. Прибуток; 2. Рентабельність; 3. Показник ділової активності; 4. Темп зростання страхових премій тощо 4. Перевищення фактичного запасу Довідка:* узагальнено за
  Exact
  [7, 10, 12]
  Suffix
  Висновки і перспективи подальших досліджень. За результатами дослідження категорії «страховий інтерес» визначено, що він не є одностороннім, оскільки властивий усім суб’єктам страхування і має декілька напрямків прояву: економічний інтерес страховика та страхувальника (мікрорівень) та економічний інтерес держави (макрорівень).
  (check this in PDF content)