The 34 reference contexts in paper Воронков, Дяченко (2017) “Концептуальні засади дослідження економічної безпеки будівельних підприємств // Conceptual principles of study of economic safety at building enterprises” / spz:ztu:ven:119625

 1. Start
  2743
  Prefix
  , як і інші суб’єкти підприємницької діяльності змушені функціонувати в умовах невизначеності та ризику, що, в свою чергу, спонукає їх до підтримання та забезпечення належного рівня економічної безпеки. Аналіз останніх досліджень та публікації, на які спирається автор. Вагомий внесок у дослідження економічної безпеки належить таким вітчизняним та зарубіжним вченим як: Є.А. Бобров
  Exact
  [3, с. 80]
  Suffix
  , Ю.М. Воробйов та О.Л. Коробчинський у своїх працях розглядали сучасні підходи до дослідження економічної безпеки; Г.В. Пухальська [17] та С.М. Ільяшенко досліджували функціональні складові економічної безпеки; методологія управління економічною безпекою підприємств висвітлена у працях З.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  2894
  Prefix
  Вагомий внесок у дослідження економічної безпеки належить таким вітчизняним та зарубіжним вченим як: Є.А. Бобров [3, с. 80], Ю.М. Воробйов та О.Л. Коробчинський у своїх працях розглядали сучасні підходи до дослідження економічної безпеки; Г.В. Пухальська
  Exact
  [17]
  Suffix
  та С.М. Ільяшенко досліджували функціональні складові економічної безпеки; методологія управління економічною безпекою підприємств висвітлена у працях З.Б. Живко [9], Е.В. Камишнікової; питання моделювання економічної безпеки представлені у працях В.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  3064
  Prefix
  Коробчинський у своїх працях розглядали сучасні підходи до дослідження економічної безпеки; Г.В. Пухальська [17] та С.М. Ільяшенко досліджували функціональні складові економічної безпеки; методологія управління економічною безпекою підприємств висвітлена у працях З.Б. Живко
  Exact
  [9]
  Suffix
  , Е.В. Камишнікової; питання моделювання економічної безпеки представлені у працях В.М. Геєця, М.О. Кизима, Т.С. Клебанової [5], Р.А. Руденського [18]. Системний підхід у дослідженні економічної безпеки підприємств розкрито в працях О.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  3190
  Prefix
  Ільяшенко досліджували функціональні складові економічної безпеки; методологія управління економічною безпекою підприємств висвітлена у працях З.Б. Живко [9], Е.В. Камишнікової; питання моделювання економічної безпеки представлені у працях В.М. Геєця, М.О. Кизима, Т.С. Клебанової
  Exact
  [5]
  Suffix
  , Р.А. Руденського [18]. Системний підхід у дослідженні економічної безпеки підприємств розкрито в працях О.О. Молодід та А.М. Якимової [22]; концептуальні аспекти економічної безпеки підприємств окреслено Л.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  3212
  Prefix
  Ільяшенко досліджували функціональні складові економічної безпеки; методологія управління економічною безпекою підприємств висвітлена у працях З.Б. Живко [9], Е.В. Камишнікової; питання моделювання економічної безпеки представлені у працях В.М. Геєця, М.О. Кизима, Т.С. Клебанової [5], Р.А. Руденського
  Exact
  [18]
  Suffix
  . Системний підхід у дослідженні економічної безпеки підприємств розкрито в працях О.О. Молодід та А.М. Якимової [22]; концептуальні аспекти економічної безпеки підприємств окреслено Л.В. Гнилицькою, С.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  3327
  Prefix
  Камишнікової; питання моделювання економічної безпеки представлені у працях В.М. Геєця, М.О. Кизима, Т.С. Клебанової [5], Р.А. Руденського [18]. Системний підхід у дослідженні економічної безпеки підприємств розкрито в працях О.О. Молодід та А.М. Якимової
  Exact
  [22]
  Suffix
  ; концептуальні аспекти економічної безпеки підприємств окреслено Л.В. Гнилицькою, С.П. Міщенко, І.В. Пірятінською, Т.А. Пушкар, М.В. Чорною. Проте, незважаючи на широке коло проведених досліджень економічної безпеки, подальшого доопрацювання і розробки потребують концептуальні засади економічної безпеки будівельних підприємств на засадах системного підходу, який би врах
  (check this in PDF content)

 7. Start
  5175
  Prefix
  Переважно, під системою економічної безпеки підприємства приймається комплекс організаційноуправлінських, режимних, технічних та профілактичних заходів, спрямованих на якісну реалізацію захисту пріоритетних інтересів підприємства від зовнішніх і внутрішніх загроз
  Exact
  [17]
  Suffix
  . Також актуальним є підхід до визначення економічної безпеки підприємств, як стану розвитку економічної сфери, що забезпечує її ефективне функціонування засобами контролю і регулювання внутрішніх і зовнішніх чинників з урахуванням інтересів майбутніх поколінь, а також здатність відновлення і результативного протистояння їм [7].
  (check this in PDF content)

 8. Start
  5534
  Prefix
  Також актуальним є підхід до визначення економічної безпеки підприємств, як стану розвитку економічної сфери, що забезпечує її ефективне функціонування засобами контролю і регулювання внутрішніх і зовнішніх чинників з урахуванням інтересів майбутніх поколінь, а також здатність відновлення і результативного протистояння їм
  Exact
  [7]
  Suffix
  . Ідея створення загальної теорії систем належить австрійському біологу Л. фон Берталанфі [2]. Одним з можливих шляхів її реалізації він вбачав у знаходженні структурного подібності законів, установлених в різних конкретних науках.
  (check this in PDF content)

 9. Start
  5624
  Prefix
  безпеки підприємств, як стану розвитку економічної сфери, що забезпечує її ефективне функціонування засобами контролю і регулювання внутрішніх і зовнішніх чинників з урахуванням інтересів майбутніх поколінь, а також здатність відновлення і результативного протистояння їм [7]. Ідея створення загальної теорії систем належить австрійському біологу Л. фон Берталанфі
  Exact
  [2]
  Suffix
  . Одним з можливих шляхів її реалізації він вбачав у знаходженні структурного подібності законів, установлених в різних конкретних науках. Він досить вдало сформулював загальні принципи теорії систем розробивши і запропонувавши застосування емпірично-інтуїтивного підходу в проведенні системних досліджень [19].
  (check this in PDF content)

 10. Start
  5932
  Prefix
  Одним з можливих шляхів її реалізації він вбачав у знаходженні структурного подібності законів, установлених в різних конкретних науках. Він досить вдало сформулював загальні принципи теорії систем розробивши і запропонувавши застосування емпірично-інтуїтивного підходу в проведенні системних досліджень
  Exact
  [19]
  Suffix
  . Реальні економічні системи сучасності в основному є відкритими. Визначення системи в «Енциклопедії економічної безпеки» [21, с. 362–366] говорить, що «відкрита система – це система, яка взаємодіє з навколишнім середовищем в будь-якому аспекті: інформаційному, енергетичному, матеріальному і т.п., тобто відбувається обмін речовиною, енергією та інформацією між систе
  (check this in PDF content)

 11. Start
  6067
  Prefix
  Він досить вдало сформулював загальні принципи теорії систем розробивши і запропонувавши застосування емпірично-інтуїтивного підходу в проведенні системних досліджень [19]. Реальні економічні системи сучасності в основному є відкритими. Визначення системи в «Енциклопедії економічної безпеки»
  Exact
  [21, с. 362–366]
  Suffix
  говорить, що «відкрита система – це система, яка взаємодіє з навколишнім середовищем в будь-якому аспекті: інформаційному, енергетичному, матеріальному і т.п., тобто відбувається обмін речовиною, енергією та інформацією між системою і навколишнім середовищем для її розвитку.
  (check this in PDF content)

 12. Start
  6747
  Prefix
  Поведінка відкритої системи визначається її початковим станом, зміною характеристик її елементів або структури, зв’язків між ними, а також зовнішніми керуючими і перешкоджають впливами». Згідно з Дж. Касті, до базових властивостей систем належать: зв’язність, складність і стійкість (сталість); вони також властиві і економічним системам
  Exact
  [11, с. 46–67]
  Suffix
  . Розглянемо їх зміст більш детально. Структурна зв’язність системи, найбільш істотна їй характеристика, оскільки зникнення структурних зв’язків призведе до зникнення самої системи.
  (check this in PDF content)

 13. Start
  7985
  Prefix
  Одним з найважливіших аспектів поняття складності є її подвійна природа. Варто розрізняти структурну, або статичну, складність, що містить зв’язаність і структуру підсистем, та динамічну складність, пов’язану із поведінкою системи в часі
  Exact
  [20, с. 18]
  Suffix
  . До елементів економічної безпеки підприємства належатиме все, що пов’язано з його функціонуванням і розвитком. Деякі автори розрізняють статичні, динамічні і синтетичні властивості систем [1, с. 58].
  (check this in PDF content)

 14. Start
  8194
  Prefix
  Варто розрізняти структурну, або статичну, складність, що містить зв’язаність і структуру підсистем, та динамічну складність, пов’язану із поведінкою системи в часі [20, с. 18]. До елементів економічної безпеки підприємства належатиме все, що пов’язано з його функціонуванням і розвитком. Деякі автори розрізняють статичні, динамічні і синтетичні властивості систем
  Exact
  [1, с. 58]
  Suffix
  . До статичних властивостей належать такі, що визначають особливості конкретного стану системи у будь-який фіксований момент часу. До динамічних властивостей системи належать ті властивості, що проявляються лише в процесі функціонування системи, тобто характеризують зміни в її стані, внутрішнього і зовнішнього середовища в динаміці.
  (check this in PDF content)

 15. Start
  9428
  Prefix
  поняття «система» умовно можна розділити на три групи: a) система розглядається як комплекс процесів, явищ і зв’язків між ними, що існують об’єктивно, незалежно від спостерігача або дійової особи; b) система розглядається як інструмент, спосіб дослідження процесів і явищ; c) система розглядається як поєднання якостей різного позиціонування системи і спостерігача. Ми згодні з автором
  Exact
  [3, с. 83]
  Suffix
  , що сучасне розуміння безпеки виключає статичний підхід, який розглядає безпеку як процес. З позиції системного підходу економічна безпека ґрунтується не на окремому процесі, а на системі взаємозв’язків усіх процесів, які відбуваються як всередині підприємства, так і у взаємодії з зовнішнім середовищем.
  (check this in PDF content)

 16. Start
  9780
  Prefix
  З позиції системного підходу економічна безпека ґрунтується не на окремому процесі, а на системі взаємозв’язків усіх процесів, які відбуваються як всередині підприємства, так і у взаємодії з зовнішнім середовищем. На думку А.Лєскова
  Exact
  [12, с. 66]
  Suffix
  , під поняттям безпеки «прийнято розуміти тип динамічної рівноваги, характерний для складних саморегулюючих систем і станів у підтримці істотно важливих для збереження системи параметрів у припустимих межах».
  (check this in PDF content)

 17. Start
  10021
  Prefix
  На думку А.Лєскова [12, с. 66], під поняттям безпеки «прийнято розуміти тип динамічної рівноваги, характерний для складних саморегулюючих систем і станів у підтримці істотно важливих для збереження системи параметрів у припустимих межах». Казаков М.Д.
  Exact
  [10, с. 62]
  Suffix
  характеризує безпеку держави (або іншої економічної системи) як динамічно стійкий (стабільний) стан щодо несприятливих впливів та діяльність щодо захисту від внутрішніх і зовнішніх загроз, а також щодо забезпечення таких внутрішніх і зовнішніх умов існування держави, що гарантують можливість стабільного всебічного прогресу суспільства і його громадян.
  (check this in PDF content)

 18. Start
  10734
  Prefix
  Сучасне суспільство здійснює радикальний цивілізаційний переворот, що передбачає орієнтацію на ідеал глобальної цивілізації як єдиний планетарний комплекс, який з очевидністю передбачає відмову від презумпції лінійного прогресу, засноване на ідеї уніфікації форм і шляхів розвитку
  Exact
  [20, с. 17]
  Suffix
  . Таким чином, у центрі уваги як природної, так і гуманітарної науки сьогодні знаходиться ідея нелінійності. У сучасних природничих науках очевидним лідером стає синергетика як концепція нелінійних динамік [15, с. 99].
  (check this in PDF content)

 19. Start
  10956
  Prefix
  Таким чином, у центрі уваги як природної, так і гуманітарної науки сьогодні знаходиться ідея нелінійності. У сучасних природничих науках очевидним лідером стає синергетика як концепція нелінійних динамік
  Exact
  [15, с. 99]
  Suffix
  . Концептуальна модель нелінійних динамік, як синтез постмодернізму в гуманітарній сфері та синергізму в природній, містить такі позиції: 1. нелінійність динамічних процесів, через які, внаслідок неврівноваженості системи, формуються розгалуження еволюційних перспектив системи, відкриваються можливості радикальної трансформації змісту та вектору еволюції системи на засіб формування альтернатив
  (check this in PDF content)

 20. Start
  11717
  Prefix
  на засіб формування альтернативних шляхів її розвитку; 2. неврівноваженість системи розкривається не за допомогою поняття структури, а через поняття дисипативних структур як принципово не фінальних версій конфігурації неврівноваженого середовища або через постмодерністське поняття структуризації, що фіксує нон-фінальність структурної організації системи, її відкритість до радикальних змін
  Exact
  [15, с. 501]
  Suffix
  . Дисипативна структура (система) являє собою відкриту нелінійну систему, яка є неврівноваженою завдяки розсіюванню енергії, отримуваної ззовні. У загальному сенсі дисипація відображає втрату системою енергії.
  (check this in PDF content)

 21. Start
  12537
  Prefix
  означає «революційні» зміни, швидше це зміна структури зворотніх зв’язків, інформаційних потоків у системі, дерева цілей, ідей, стимулів, витрат факторів, які заохочують певну поведінку або протидіють їй. Існуючі об’єднання людей, організацій і фізичні структури можуть вести себе зовсім інакше, якщо будуть мати для цього можливість і причини, нехай навіть у вигляді заохочення ззовні
  Exact
  [14]
  Suffix
  . Удосконаленню теорії системи безпеки підприємства сприяє трактування економічної безпеки як складної динамічної системи, що забезпечує стале функціонування і розвиток підприємства за допомогою своєчасної мобілізації і найбільш раціонального використання трудових, фінансових, техніко-технологічних та інших ресурсів підприємства в умовах дії зовнішніх і внутрішніх загроз [5
  (check this in PDF content)

 22. Start
  12932
  Prefix
  Удосконаленню теорії системи безпеки підприємства сприяє трактування економічної безпеки як складної динамічної системи, що забезпечує стале функціонування і розвиток підприємства за допомогою своєчасної мобілізації і найбільш раціонального використання трудових, фінансових, техніко-технологічних та інших ресурсів підприємства в умовах дії зовнішніх і внутрішніх загроз
  Exact
  [5]
  Suffix
  . Авторами система розглядається як сукупність економічних інтересів, що піддаються впливу з боку середовища та об’єкта управління, яким управляють, та які надходять на вхід об’єкта управління.
  (check this in PDF content)

 23. Start
  13183
  Prefix
  Авторами система розглядається як сукупність економічних інтересів, що піддаються впливу з боку середовища та об’єкта управління, яким управляють, та які надходять на вхід об’єкта управління. Аналогічної думки дотримується В.А. Ліпкан
  Exact
  [13, с. 22]
  Suffix
  , який стверджує, що системи безпеки вважаються відкритими динамічними нелінійними системами, тобто такими, в які потенційно закладено механізм самоорганізації. Самоорганізація системи являє собою її здатність до зміни своїх властивостей, стабільного збереження характеру взаємодії із зовнішнім середовищем, незважаючи на можливі зміни внутрішніх і зовнішніх факторів.
  (check this in PDF content)

 24. Start
  14384
  Prefix
  Синергетика розглядається як теорія самоорганізації систем, де у дослідженні її змісту і сенсу центральне місце посідають такі категорії, як нелінійність, нестійкість і біфуркація. Протиставлення лінійних і нелінійних систем базується на тому, що перші працюють лише під впливом зовнішніх сил, а інші виявляють внутрішню активність. Як зазначає В.А. Вагурін
  Exact
  [4, с. 7]
  Suffix
  , активність систем криється в їх здатності до спонтанної появи нових структур за рахунок внутрішньої взаємодії, з одного боку, і неспецифічної адаптивності до зовнішнього середовища у обміні з такою інформацією, енергією або речовиною, з іншого боку.
  (check this in PDF content)

 25. Start
  14867
  Prefix
  Таким чином, самоорганізація є основним поняттям синергетики, в якій основний акцент переноситься від взаємодії елементів (підсистем складної системи) на зовнішні ефекти, спричинені структурними змінами
  Exact
  [20, с. 20]
  Suffix
  . Синергетика демонструє, що шлях розвитку складних динамічних нелінійних систем, до яких належить безпека, завжди не є єдино можливим. Синергетика і перехід до дисипативних систем стає можливим у результаті якісного стрибка після досягнення граничних значень параметрів, тобто в точках біфуркації з можливістю передбачення подальшого руху системи, завдяки чому стає можливим розро
  (check this in PDF content)

 26. Start
  15681
  Prefix
  Лише у неврівноваженій системі можуть мати місце унікальні події та флуктуації. А ось варіативність сценаріїв розвитку залежить від впливу середовища та взаємодії неврівноважених і неструктурованих складових, що спричиняє появу інших, більш ефективних, форм організації
  Exact
  [16, с. 18]
  Suffix
  . У нелінійності не працюють принципи детермінізму і суперпозиції, які в лінійному світі визначають можливість з деякого набору окремих рішень виводити будь-яке інше. Можна виокремити три основні ознаки нелінійності еволюції безпеки як системи: 1. наявність безлічі шляхів переходу в якісно новий стан та спонтанність їх вибору, тобто безліч варіантів реалізації безпеки, іншими словами – непере
  (check this in PDF content)

 27. Start
  16587
  Prefix
  До якісних характеристик нелінійності системи належать такі категорії, як: самоорганізація і цілеспрямованість, відкритість, багатовимірність; незворотність, неоднозначність, хаотичність. На думку Дж. Касті
  Exact
  [11]
  Suffix
  , найбільш бажаною якісною властивістю системи є її адаптивність – здатність сприймати зовнішні впливи (очікувані і несподівані) без незворотних фатальних змін своєї поведінки. Адаптивність, таким чином, є мірою здатності до виживання.
  (check this in PDF content)

 28. Start
  17440
  Prefix
  Складній системі, до яких належить економічна безпека, притаманна емерджентність, як прояв в яскравій формі властивості цілісності системи, тобто наявність в економічній системі таких властивостей, що не притаманні жодному з окремо взятих її елементів
  Exact
  [6, с. 95]
  Suffix
  . Автори вважають найбільш доцільним визначення емерджентності як результату виникнення між елементами системи так званих синергетичних зв’язків, які забезпечують збільшення загального ефекту до великих обсягів, ніж сума ефектів окремо взятих незалежних елементів системи.
  (check this in PDF content)

 29. Start
  18086
  Prefix
  Емерджентність є наслідком прояву, як мінімум, трьох факторів: 1. наслідком різкого нелінійного посилення раніше малопомітної властивості; 2. наслідком непередбачуваної біфуркації будь-якої підсистеми; 3. наслідком рекомбінації зв’язків між елементами
  Exact
  [8, с. 131]
  Suffix
  . Емерджентні властивості системи дозволяють досліджувати особливості і феномени складних систем, які не можна пояснити з позиції знання про складові елементи (підсистем). Цілісні властивості систем, які не зводяться без залишку до властивостей окремих елементів, називаються емерджентними (неадитивними) властивостями.
  (check this in PDF content)

 30. Start
  18678
  Prefix
  У деяких системах емерджентні властивості можуть бути визначені на основі аналізу окремих елементів (емерджентність 1 роду), в більшості ж великих і складних систем такі властивості в принципі не визначаються та часто непередбачені (емерджентність 2 роду)
  Exact
  [5]
  Suffix
  . При створенні і трансформації системи виділення елемента структури (зв’язки між частинами системи також розглядаються як елементи) органічно набуває властивостей єдиного цілого. Емерджентні властивості економічних систем досліджені недостатньо повно.
  (check this in PDF content)

 31. Start
  19221
  Prefix
  На мікрорівні емерджентні властивості, зазвичай, ілюструються ефектом корпоративного великого виробництва, агломерації, глобалізації, соціальних наслідків урбанізації тощо. Аспекти системності економічної безпеки підприємства у своїх працях розробляв Р.А. Руденський
  Exact
  [18]
  Suffix
  , який пропонує при аналізі системи безпеки розглядати такі складові: 1. системи нижнього рівня; 2. безпосередньо рівень системи і оточення; 3. зв’язки між цими рівнями. Автор розглядає досліджувану систему як сукупність трьох підсистем, для кожної з яких також необхідно вирішувати питання економічної безпеки.
  (check this in PDF content)

 32. Start
  19925
  Prefix
  Також він застосовує поняття «антисипативні системи управління економічною безпекою» як системи, що має можливість оцінювати ступінь достовірності прогнозів і розробляти випереджаючі реакції на негативні зміни
  Exact
  [18]
  Suffix
  . На підставі викладених в роботі [22] результатів досліджень, автори роблять висновок про важливість виокремлення соціально-економічної безпеки в системну категорію, обґрунтовуючи такий підхід її складністю і потребою в комплексному підході до формування системи соціально-економічної безпеки.
  (check this in PDF content)

 33. Start
  19965
  Prefix
  Також він застосовує поняття «антисипативні системи управління економічною безпекою» як системи, що має можливість оцінювати ступінь достовірності прогнозів і розробляти випереджаючі реакції на негативні зміни [18]. На підставі викладених в роботі
  Exact
  [22]
  Suffix
  результатів досліджень, автори роблять висновок про важливість виокремлення соціально-економічної безпеки в системну категорію, обґрунтовуючи такий підхід її складністю і потребою в комплексному підході до формування системи соціально-економічної безпеки.
  (check this in PDF content)

 34. Start
  22030
  Prefix
  системного підходу надає можливість максимально точно визначити типологію, структуру і логіку взаємозв’язків елементів системи економічної безпеки будівельних підприємств; – застосування системного підходу дозволяє вивести наукове пізнання системи економічної безпеки будівельних підприємств на принципово новий якісний рівень і забезпечити високу цінність отриманих висновків
  Exact
  [9]
  Suffix
  . Застосування системного підходу для дослідження і моделювання принципів управління економічною безпекою будівельних підприємств дозволяє однозначно класифікувати фактори з позитивним і негативним впливом на безпечне функціонування і розвиток підприємства, визначити цільові орієнтири розвитку і своєчасно встановити виникаючі, як зовнішні, так і внутрішні загрози.
  (check this in PDF content)