The 8 reference contexts in paper Виговська, Виговський (2017) “Розвиток методичного інструментарію оцінки кредитоспроможності підприємств з врахуванням позабалансових ризиків // Development of methodological tools for assessing enterprise credit worthiness taking into account off-balance sheet risks” / spz:ztu:ven:119620

 1. Start
  3214
  Prefix
  Так, за даними Національного банку України, за підсумками 2016 року, фінансовий результат діяльності банків України склав – 159,4 млрд. грн., а частка простроченої заборгованості за кредитами у загальній сумі кредитів – 24,2 %
  Exact
  [3]
  Suffix
  . Частково зростання кризових явищ у банківській системі обумовлено впливом макроекономічних факторів та погіршенням економічної і політичної ситуації в країні. Це призвело до зниження якості кредитного портфеля банківських установ і зростання рівня проблемних кредитів, що вимагає трансформації існуючих підходів до формування кредитних відносин з позичальниками
  (check this in PDF content)

 2. Start
  6080
  Prefix
  Значна кількість наукових праць присвячена визначенню місця кредитоспроможності в системі кредитних відносин банківських установ та розробці напрямів удосконалення існуючих методик оцінки кредитоспроможності. При цьому питанням врахування позабалансових зобов’язань при оцінці кредитоспроможності суб’єктів господарювання не приділяється увага. Лише в праці О.М. Петрука
  Exact
  [4]
  Suffix
  зазначається, що позабалансові ризики, а саме договірні зобов’язання та права необхідно враховувати при оцінці кредитоспроможності позичальника банківською установою. Порядок використання методичного інструментарію оцінки кредитоспроможності позичальника регламентується Положенням «Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними ба
  (check this in PDF content)

 3. Start
  6631
  Prefix
  Порядок використання методичного інструментарію оцінки кредитоспроможності позичальника регламентується Положенням «Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями» від 30.06.2016 р., затвердженому постановою НБУ від 30.06. 2016 No 351. До прийняття цього нормативного акту діяли Положення від 25.01.2012 р. No 23
  Exact
  [6]
  Suffix
  та Положення No 279 [7]. Метою нової методики є забезпечення повноти, своєчасності аналізу комерційними банками величини кредитного ризику, що сприятиме посиленню фінансової стійкості банківського сектора шляхом зниження величини проблемних кредитів.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  6655
  Prefix
  методичного інструментарію оцінки кредитоспроможності позичальника регламентується Положенням «Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями» від 30.06.2016 р., затвердженому постановою НБУ від 30.06. 2016 No 351. До прийняття цього нормативного акту діяли Положення від 25.01.2012 р. No 23 [6] та Положення No 279
  Exact
  [7]
  Suffix
  . Метою нової методики є забезпечення повноти, своєчасності аналізу комерційними банками величини кредитного ризику, що сприятиме посиленню фінансової стійкості банківського сектора шляхом зниження величини проблемних кредитів.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  9201
  Prefix
  показників є В нових методиках недолік зберігається обмеженою 9 Існуючі методики оцінки Частина коефіцієнтів є недостатньо обґрунтованою кредитоспроможності позичальників недостатньо обґрунтовані 10 Спрощений підхід до аналізу коефіцієнтів Ускладнення підходу до аналізу коефіцієнтів, що передбачає розрахунок інтегрального показника * сформовано авторами на основі узагальнення
  Exact
  [5, 6, 7]
  Suffix
  Для ідентифікації величини очікуваних збитків положенням No 351 [5] передбачено застосування рекомендованої Базельським комітетом з банківського нагляду формули, яка використовує три компоненти: ймовірність дефолту боржника (PD – probability of default), рівень втрат в разі дефолту (LGD – loss given default) та борг за активом (EAD – exposure at default).
  (check this in PDF content)

 6. Start
  9331
  Prefix
  методики оцінки Частина коефіцієнтів є недостатньо обґрунтованою кредитоспроможності позичальників недостатньо обґрунтовані 10 Спрощений підхід до аналізу коефіцієнтів Ускладнення підходу до аналізу коефіцієнтів, що передбачає розрахунок інтегрального показника * сформовано авторами на основі узагальнення [5, 6, 7] Для ідентифікації величини очікуваних збитків положенням No 351
  Exact
  [5]
  Suffix
  передбачено застосування рекомендованої Базельським комітетом з банківського нагляду формули, яка використовує три компоненти: ймовірність дефолту боржника (PD – probability of default), рівень втрат в разі дефолту (LGD – loss given default) та борг за активом (EAD – exposure at default).
  (check this in PDF content)

 7. Start
  10302
  Prefix
  та кількісних показників – для інших позичальників); інші чинники ідентифікації рівня кредитного ризику (зокрема, своєчасність виконання боржником своїх зобов’язань; розширення групової (портфельної) оцінки активів та визначення основних критеріїв такої оцінки. Оцінка основних змін у зазначених Постановах НБУ засвідчує прогресивність прийнятого Положення No 351
  Exact
  [5]
  Suffix
  порівняно з попереднім. В якості основних прогресивних новацій можна виділити: 1) диференціація позичальників-юридичних осіб в залежності від розмірів та виду господарської діяльності; 2) впровадження результативного інтегрального показника, який надає можливість односпрямованої оцінки кредитоспроможності; 3) можливість сезонного коригування низки показників до річного виміру; 4) встановлен
  (check this in PDF content)

 8. Start
  17589
  Prefix
  Отримання уточнених розрахунків класу позичальника з врахуванням позабалансових зобов’язань сприятиме підвищенню надійності отриманої оцінки та можливості коригування рівня кредитного ризику банку. Графічне відображення відмінностей у визначенні класу позичальника за методикою No 351
  Exact
  [5]
  Suffix
  без врахування впливу позабалансових ризиків у вигляді наданих гарантій та з врахуванням останніх представлено на рисунку 1. * складено автором Рис. 1. Ідентифікація класу позичальника за методикою No 351 (без врахування впливу позабалансових ризиків у вигляді наданих гарантій та з врахуванням)* Як видно з рисунку 1, вплив позабалансових зобов’язань на підприємство «Алмаз» буд
  (check this in PDF content)