The 16 reference contexts in paper Поліщук, Поліщук (2017) “Моделювання системи розвитку венчурної індустрії на основі світового досвіду // Modelling system development of risky industry on world experience base” / spz:ztu:ven:119617

 1. Start
  6467
  Prefix
  Їх відмінності можна простежити за наступними напрямками: перш за все, у ролі держави в інноваційних процесах; за секторами економіки, в які інвестують венчурні фонди; за об’єктами венчурного інвестування
  Exact
  [6]
  Suffix
  . У Європі держава обіймає активну позицію у венчурному бізнесі, це виражається у наступному. 1) Держава виступає у ролі прямого інвестора в малі венчурні компанії. 2) За допомогою інструментів податкової політики створюється сприятливий клімат для функціонування венчурних фірм.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  7329
  Prefix
  У Франції не обкладаються податками кошти, що вкладаються у ризиковані проекти. 3) Фінансування наукових та науково-технічних робіт (ННТР) здійснювалося за рахунок державного бюджету на рівні 0,74 % від ВВП у 2010 році. Для порівняння в Україні фінансування ННТР приблизно в два рази менше, що складає лише 0,34 % від ВВП
  Exact
  [10]
  Suffix
  . У європейських країнах держава є рушійною силою венчурного бізнесу та стимулюючим фактором на відміну від приватного капіталу, який домінує у країнах північної Америки. В Американській моделі венчурного фінансування головне призначення держави полягає в інтеграції та сприянні взаємодії промислового та наукового секторів.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  7887
  Prefix
  Державі відведена роль «нічного сторожа», який суттєвим чином не втручається у просування венчурного проекту та виконує законодавче регулювання венчурних процесів, а також стимулює розвиток венчурної індустрії (рис. 1)
  Exact
  [5, c. 90]
  Suffix
  . Засоби стимулювання розвитку венчурного бізнесу у США 1) пільгове оподаткування венчурних фірм 2) відсутність податку на оренду 3) гарантоване повернення приватного капіталу, який вкладається у венчурний бізнес, Адміністрацією у справах малого бізнесу 4) обов’язкове залучення венчурних фірм до виконання крупних інноваційних проектів згідно із законодавством США 5) державні витрати н
  (check this in PDF content)

 4. Start
  8793
  Prefix
  Американська та Європейська моделі інвестування різняться за секторами економіки, в які інвестують венчурні фонди. Європейські венчурні фонди більше диверсифіковані й розміщують інвестиції практично в усі сектори економіки на відміну від США
  Exact
  [6]
  Suffix
  . На відміну від українського Американській моделі венчурного бізнесу властива орієнтація переважно на технологічний сектор економіки венчурного бізнесу, де основна питома вага інвестицій направляється у сектор будівництва, споживчих товарів та сільгосппродукції, що нині є неактуальним на світовому ринку у зв’язку з перспективними розробками у сфері «чистих технологій».
  (check this in PDF content)

 5. Start
  9723
  Prefix
  У підтвердження вищесказаного можна навести результати статистичного опитування венчурних капіталістів з Ізраїлю, США та Великобританії, в планах яких є збільшення ніж на 50 % своїх обсягів інвестицій у чисті технології
  Exact
  [10]
  Suffix
  . Переорієнтація у технологічний сектор є загальносвітовою тенденцією для венчурного бізнесу розвинених країн. Європейська та Американська моделі венчурного інвестування відрізняються за об’єктами венчурного інвестування.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  10317
  Prefix
  Ситуацію з фінансуванням start-up проектів намагаються виправити шляхом створення спеціалізованих фондів. Наприклад, High-Tech Start-Up Fund, який був спільно створений державою та приватними капіталістами в Німеччині
  Exact
  [9, c. 57]
  Suffix
  . В Американській моделі превалюють інвестиційні вкладення у ранні стадії розвитку фірми, в новостворені підприємства на етапі існування лише нової ідеї або технології, які здійснюються приватними інвесторами та бізнес-ангелами.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  10717
  Prefix
  В Американській моделі превалюють інвестиційні вкладення у ранні стадії розвитку фірми, в новостворені підприємства на етапі існування лише нової ідеї або технології, які здійснюються приватними інвесторами та бізнес-ангелами. Такий симбіоз, за оцінкою економіста Скотта Шейна, дає в десять раз більше інвестицій ніж традиційне залучення інвесторів (венчурних фондів)
  Exact
  [5, c. 91]
  Suffix
  . Але потрібно брати до уваги той факт, що з приходом кризи правила гри ангельського інвестування дещо змінились. Спостерігається їх непостійність, вихід з проекту перед наступним етапом. Сьогодні вони шукають більш готові ідеї, менші ризики, компанії із меншими потребами капіталу та коротший термін до отримання прибутку.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  11112
  Prefix
  Спостерігається їх непостійність, вихід з проекту перед наступним етапом. Сьогодні вони шукають більш готові ідеї, менші ризики, компанії із меншими потребами капіталу та коротший термін до отримання прибутку. «Ангели все ще мають крила, але літають не так вже й високо»
  Exact
  [7]
  Suffix
  . Переглядаючи вітчизняний неформальний сектор венчурного бізнесу можна зауважити, що він знаходиться лише на початковому етапі свого існування. Так, у 2006 році виникла Асоціація «Приватні інвестори України» з 50 приватних та корпоративних учасників, які вирішили об’єднати капітал для спільного фінансування перспективних проектів, але за відсутності жодної державної підтрим
  (check this in PDF content)

 9. Start
  11661
  Prefix
  , у 2006 році виникла Асоціація «Приватні інвестори України» з 50 приватних та корпоративних учасників, які вирішили об’єднати капітал для спільного фінансування перспективних проектів, але за відсутності жодної державної підтримки чи стимулювання, через високі ризики, непрофесіоналізм учасників, налагодження відносин між інвесторами та винахідниками не можна вважати успішним
  Exact
  [8, c. 156]
  Suffix
  . Лише з 2017 року Благодійний фонд «Помагатор» почав фінансувати соціальні проекти на базі конкурсу. Українські принципи інвестування прирівнюються до європейських, за рахунок вибору венчурними інвесторами проектів з середнім рівнем ризику, що є характерним для пізніх стадій розвитку фірми.
  (check this in PDF content)

 10. Start
  12266
  Prefix
  Таким чином, у країні практично відсутнє інвестування на ранній стадії розвитку фірми, що повинне спонукати уряд адаптувати досвід створення європейського «фонду фондів», який безпосередньо забезпечує життєдіяльність та розвиток нових ідей та малих фірм на стадії «Seed» та «Early Growth»
  Exact
  [11]
  Suffix
  . Недоліки є і в Європейській моделі венчурного фінансування. В порівнянні з Американською є відсутність у Європі єдиного ринку – значна фрагментація по державних кордонах робить міжнародні інвестиції венчурного капіталу невиправдано ускладненими.
  (check this in PDF content)

 11. Start
  13159
  Prefix
  У Великобританії питома частка пенсійних фондів у загальному обсягу фінансування складає 29,52 %, а страхових компаній і банків у Голландії – 23,51 % та 29,17 % відповідно, що є достатньо позитивною статистикою
  Exact
  [10]
  Suffix
  . Суттєвим недоліком українського національного законодавства в цій сфері є неможливість страхових компаній, банків, пенсійних фондів бути інвесторами, що значним чином звужує можливості розвитку венчурного бізнесу в Україні.
  (check this in PDF content)

 12. Start
  13436
  Prefix
  Суттєвим недоліком українського національного законодавства в цій сфері є неможливість страхових компаній, банків, пенсійних фондів бути інвесторами, що значним чином звужує можливості розвитку венчурного бізнесу в Україні. Цей недолік обумовлений рядом факторів (рис. 2)
  Exact
  [2, c. 94]
  Suffix
  . Таким чином, Європейська та Американська моделі венчурного фінансування інноваційної діяльності суттєвим чином різняться за місцем держави в інноваційних процесах, за рушійною силою венчурного капіталізму, за стадіями розвитку фірми, в які вкладаються венчурні інвестиції.
  (check this in PDF content)

 13. Start
  13911
  Prefix
  інноваційної діяльності суттєвим чином різняться за місцем держави в інноваційних процесах, за рушійною силою венчурного капіталізму, за стадіями розвитку фірми, в які вкладаються венчурні інвестиції. Але їх об’єднує створення робочих місць, активне сприяння збільшенню ВВП, активна підтримка середнього та малого інноваційного підприємництва та фінансування науково-дослідних робіт
  Exact
  [3, c. 333]
  Suffix
  . Причини неможливості страхових компаній, банків, пенсійних фондів бути інвесторами 1) неготовністю українських банків пропонувати довгострокові інвестиції, за причиною інфляційних процесів, нестабільності національної валюти та політичної ситуації 2) вузьким спектром фінансових інструментів, у які можуть інвестувати кошти пенсійні фонди 3) обмеженим капіталом, який акумулюється недостатн
  (check this in PDF content)

 14. Start
  15027
  Prefix
  Враховуючи початковий етап становлення венчурного бізнесу в Україні та макроекономічні особливості українського господарства, для розвитку венчурного бізнесу можна використовувати найбільш апробовані та відповідні реаліям фінансового та бюджетного стану держави шляхи та методи розвитку венчурного бізнесу
  Exact
  [1, c. 58]
  Suffix
  . Щоб розвивати в нашій країні венчурний бізнес потрібно створити інвестиційно-привабливі умови для інвесторів. Використовуючи досвід країн, які продемонстрували ефективність здійснення венчурної діяльності: у США, Великобританії, Китаї та Ізраілі, можна створити модель трансформації структури економіки в контексті інноваційних змін та регуляторної політики.
  (check this in PDF content)

 15. Start
  15651
  Prefix
  Серед відібраних для аналізу країн США та Велика Британія є країнами з ліберальними щодо регулювання економіки урядами, в яких дія ринкових сил в умовах розвинутої національної інноваційної системи рухає економіку до нового технологічного рівня розвитку
  Exact
  [7]
  Suffix
  . На рисунку 3 представлена розроблена багатоваріантна модель трансформації структури економіки в контексті інноваційних змін та регуляторної політики. Інноваційні зміни в галузях економіки та інфраструкту рі Поєднання ліберальної ролі уряду в економіці та активної підтримки науки Інституційні зміни в суспільстві та економіці Існуючий Активна роль уряду в економіці в поєднанн
  (check this in PDF content)

 16. Start
  16735
  Prefix
  Також слід зазначити, що в Україні, згідно з даною моделлю, спостерігається реалізація третього, найменш продуктивного сценарію розвитку, що, власне підтверджує і станом інвестиційного процесу загалом та венчурного інвестування зокрема
  Exact
  [7]
  Suffix
  . Узагальнюючи світовий досвід та вивчення українських реалій можна запропонувати чотири глобальних сценарії – у першому основою є зміцнення регіоналізму і конфронтація трьох найбільш значущих світових блоків, у другому – домінування моделі англо-саксонського капіталізму, у третьому – розширення процесів глобалізації; в четвертому – зсув світових центрів в Азію.
  (check this in PDF content)