The 12 reference contexts in paper Завалій (2017) “Економічна проблематика вартісно-орієнтованого управління: аналіз дисертаційних робіт, захищених в Україні // Economic problems of Value-Based Management: analysis of dissertation theses defended in Ukraine” / spz:ztu:ven:119366

 1. Start
  2459
  Prefix
  Вандаль вказує на існування зв’язків між ValueBased Management (VBM) і підвищенням ефективності, що проявляються через врахування клієнтських потреб, специфікацій продукту та раціонального використання ресурсів
  Exact
  [12]
  Suffix
  . Вищенаведене зумовлює необхідність проведення досліджень в сфері ВОУ, оскільки застосування даної концепції дозволяє підвищити ефективність функціонування вітчизняних підприємств в умовах подолання наслідків світової фінансової кризи.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  4451
  Prefix
  Колос, зумовлює поступову трансформацію з систем управління ресурсами (основними матеріалами, виробничими та фінансовими ресурсами, виробничими потужностями) до систем управління, що орієнтуються на ринок та вартість підприємства
  Exact
  [3, с. 8]
  Suffix
  . Безумовно, концепція VBM має зарубіжне походження. Відповідно, українські дослідження базуються на роботах американських економістів (Т.Коллер, П.Контс, Т.Коупленд, Дж.МакТаггард, М.Менкінс, Дж.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  6164
  Prefix
  як окремого товаровиробника, так і суспільного виробництва і пов’язана з категорією витрат виробництва, а не з категорією суб’єктивного оцінювання граничної корисності; − по-третє, пов’язана з категорією цінності маркетингу товаровиробника і проявляється у сфері збуту і обміну товарами і послугами, тобто через взаємовідносини з іншими економічними агентами
  Exact
  [6, с. 11]
  Suffix
  . Питання ВОУ останніми роками дуже часто виступає центральним питанням або умовою для дослідження інших питань в дисертаціях різних економічних спеціальностей. За спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами») протягом 2003–2017 років українськими науковцями було захищено 8 докторських і 39 ка
  (check this in PDF content)

 4. Start
  7815
  Prefix
  Мендрула («Управління вартістю підприємств: теоретичні та практичні аспекти», 2003 рік). Предметом дослідження цієї дисертації виступили теоретичні та практичні аспекти управління вартістю підприємств
  Exact
  [5, с. 4]
  Suffix
  . В свою чергу, предметом дослідження в дисертації В.А. Панкова («Управління вартістю наукоємкого машинобудівного підприємства», 2004 рік) виступили теоретико-методологічні основи та прикладні аспекти формування ефективного організаційноекономічного механізму комплексної системи управління вартістю наукоємкого машинобудівного підприємства [9, с. 3].
  (check this in PDF content)

 5. Start
  8182
  Prefix
  Панкова («Управління вартістю наукоємкого машинобудівного підприємства», 2004 рік) виступили теоретико-методологічні основи та прикладні аспекти формування ефективного організаційноекономічного механізму комплексної системи управління вартістю наукоємкого машинобудівного підприємства
  Exact
  [9, с. 3]
  Suffix
  . Безумовно, перші дисертації, присвячені проблематиці ВОУ, були спрямовані на систематизацію теоретичного та методологічного підґрунтя для уможливлення впровадження основ концепції в практику, що зумовило загальний характер пропозицій для вирішення досліджуваної проблематики.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  14488
  Prefix
  й щодо малих підприємств, адже вартість бізнесу малого підприємства може виконувати роль критерію ефективності його діяльності, виступати синтетичним, компактним показником, у якому відбиваються численні характеристики малого підприємства, своєрідним мірилом власних досягнень власника малого підприємства, визнання його особистих зусиль суб’єктами зовнішнього середовища
  Exact
  [11, с. 7–8]
  Suffix
  . Тобто, концепція ВОУ може застосовуватись для всіх суб’єктів господарювання України. Аналіз дисертаційних досліджень дав змогу визначити основні питання, пов’язані з процесами впровадження та застосування концепції ВОУ на підприємствах, системне представлення яких наведено в таблиця 3.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  19458
  Prefix
  управління вартістю підприємства ґрунтується на виявленні і оптимізації ключових факторів вартості, знати які важливо з двох причин: по-перше, підприємство не може працювати безпосередньо з вартістю, а по-друге, власне ці фактори вартості допомагають менеджерам вищого ешелону зрозуміти, що відбувається на всіх інших рівнях підприємства, і донести до них свої плани та наміри
  Exact
  [8, с. 5]
  Suffix
  . Більша половина авторів (64 %) розкривають питання стосовно факторів (чинників, важелів, драйверів) створення, формування вартості підприємства. Дослідники пропонують систематизацію, оптимізацію таких факторів в цілому або вивчають вплив на вартість підприємства окремих з них: Я.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  21858
  Prefix
  Запасної, застосування вартості підприємства в управлінні розвитком базується на таких положеннях, як вибір виду вартості підприємства, який є критерієм розвитку підприємства; дослідження зв’язку вибраної вартості та розвитку підприємства
  Exact
  [2, с. 11–12]
  Suffix
  . Саме тому науковці (30 %) піднімають питання ВОУ в розрізі окремих видів вартості підприємства. Основна увага приділяється ринковій (О.В. Замазій, Л.С. Запасна, Т.В. Котуранова, Т.О. Крючковська, С.
  (check this in PDF content)

 9. Start
  23597
  Prefix
  В процесі перенесення концепції ВОУ в практику українських компаній виникають труднощі, на що наголошують сучасні дослідники. Так, Т.С. Томаля зазначає, що умови перехідного періоду обмежують можливості повноцінного використання концепції VBM у корпоративному секторі (для задоволення інтересів акціонерів)
  Exact
  [10, с. 6–7]
  Suffix
  . В свою чергу, О.В. Замазій називає дві площини, що не дозволяють повною мірою реалізувати головне завдання VBM, а саме недостатня наповненість існуючої системи бухгалтерського обліку відповідними аналітичними інструментами для адекватної оцінки руху капіталу, та неефективність основного мотиватора концепції – капіталізації бізнесу і зростання ринкової ціни акцій в Україні з погляд
  (check this in PDF content)

 10. Start
  24052
  Prefix
  дозволяють повною мірою реалізувати головне завдання VBM, а саме недостатня наповненість існуючої системи бухгалтерського обліку відповідними аналітичними інструментами для адекватної оцінки руху капіталу, та неефективність основного мотиватора концепції – капіталізації бізнесу і зростання ринкової ціни акцій в Україні з погляду збалансування інтересів основних зацікавлених груп
  Exact
  [1, с. 16]
  Suffix
  . На проблемі завищеної або заниженої ринкової вартості бізнесу наголошує також І.Г. Курочкіна: капіталізація бізнесу вітчизняних металургійних і коксохімічних підприємств в десятки, а іноді й у сотні разів нижче вартості їх активів [4, с. 7].
  (check this in PDF content)

 11. Start
  24291
  Prefix
  На проблемі завищеної або заниженої ринкової вартості бізнесу наголошує також І.Г. Курочкіна: капіталізація бізнесу вітчизняних металургійних і коксохімічних підприємств в десятки, а іноді й у сотні разів нижче вартості їх активів
  Exact
  [4, с. 7]
  Suffix
  . Вирішенням проблематики управління вартістю підприємств О.Г. Мендрул вбачає в необхідності урахування: дуалістичної природи вартості, її прояву через суб’єктивну поведінку людей; особливостей ціноутворення на підприємствах; оптимальності факторів виробництва та значення інтелектуального капіталу для зростання вартості; способів довгострокового збільшення вартості; умов перехідн
  (check this in PDF content)

 12. Start
  24907
  Prefix
  ; оптимальності факторів виробництва та значення інтелектуального капіталу для зростання вартості; способів довгострокового збільшення вартості; умов перехідної економіки та особливої ролі держави передусім в сфері приватизації та корпоративного управління; специфіки сучасних процесів відокремлення власності від управління; типів організації фондового ринку
  Exact
  [5, с. 23]
  Suffix
  . Тобто, перенесення класичної інтерпретації концепції VBM в практику вітчизняних суб’єктів господарювання та її адаптація до умов функціонування українських підприємств провокують виникнення ряду труднощів (відсутність необхідних аналітичних показників, нерозвинутість фондового ринку, недооцінка інтелектуального капіталу підприємства в структурі вартості підприємства тощо), що мають б
  (check this in PDF content)