The 6 reference contexts in paper Бондарчук (2017) “Методологічний підхід до оцінювання ефективності інноваційної діяльності машинобудівних підприємств // Methodological approach to evaluation of effectiveness of innovative activities for machine-building enterprises” / spz:ztu:ven:119365

 1. Start
  4596
  Prefix
  Під очікуваним ефектом від впровадження і реалізації інноваційної діяльності розуміють виражений у вартісній формі ймовірний чистий результат (економічний, соціальний і т.п.), досягнутий завдяки впровадженню та реалізації конкретного напрямку інноваційної діяльності
  Exact
  [1, с. 53]
  Suffix
  . © Ю.В. Бондарук, 2017 Ефективність можна трактувати як кількісне вираження результативності інноваційної діяльності та витрат на її здійснення з використанням системи відносних показників. Але результативність відображає ступінь задоволення потреб зацікавлених сторін, а ефективність є критерієм та вказує, як саме використовуються ресурси підприємства для забезпечення рівня задо
  (check this in PDF content)

 2. Start
  6867
  Prefix
  оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства: чистий дисконтований дохід; внутрішня норма прибутку або коефіцієнт дисконтування, проста норма прибутку; проста норма прибутку на акціонерний капітал; коефіцієнт фінансової автономності проекту; коефіцієнт поточної ліквідності; термін окупності інвестицій, спрямованих на реалізацію інноваційного проекту
  Exact
  [2, с. 241-242]
  Suffix
  . На думку автора, для оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства слід розраховувати інтегральний показник, який складався би з зазначених показників ефективності інноваційної діяльності, та ще таких, як показники соціального рівня (коефіцієнти, які характеризують рівень кваліфікації працівників, можливість професійного зросту, витрати на навчання працівників), маркетинго
  (check this in PDF content)

 3. Start
  8339
  Prefix
  Розрахунок інтегрального (загального) ефекту від створення, виробництва та експлуатації нововведень; 5. Застосування методів компаундінгу та ануїтету у поєднанні з методом дисконтування; 6. Використання двох норм доходу на капітал
  Exact
  [3]
  Suffix
  . З цим варто погодиться, але серед даних методів оцінки немає оцінки та аналізу ризиків, які супроводжуються кожний інноваційний проект, там самим вважаю використовувати об’єктивний метод та суб’єктивний метод імовірності ризику.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  9206
  Prefix
  використовувати коефіцієнт фактичної результативності: I = Rc ∑Qi−∑(H1−H2)ni=1ni=1 , (1) де Rc – сумарні витрати на закінчені роботи, прийняті (рекомендовані) до освоєння в серійному виробництві; Qi – фактичні витрати на НДДКР за і-й рік; N – кількість років періоду, що аналізується; Н1, Н2 – незавершене виробництво відповідно на початок та на кінець періоду у вартісному виразі
  Exact
  [4, с. 69]
  Suffix
  . Але цей показник охоплює лише стадію НДДКР і не враховує подальшого просування нововведень, не дає змоги об'єктивно оцінити інноваційну діяльність на підприємстві загалом. Кожне прийняття рішення щодо інноваційної діяльності вимагає застосовувати не нащо не схожі методи та підходи до оцінки показників, що є складним у даний час, та слід їх групувати на наступні та ранні показники.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  10290
  Prefix
  Слід зазначити, що показники оцінювання ефективності інноваційних рішень можна розглядати як критерії, що використовуються для оцінювання фактичних результатів порівняно з очікуваними і є як індикаторами оцінки успіху організації, так і орієнтирами напрямків її майбутньої діяльності, що сприяють єдиній скерованості дій, починаючи з верхньої і закінчуючи нижчими ланками організаційної ієрархії
  Exact
  [5, с. 178]
  Suffix
  . Отже, тим самим підтверджується групування оціночних показників на наступні та ранні. Більшість науковців, а також рекомендації Організації об’єднаних націй з промислового розвитку (ЮНІДО) визначають в якості головного критерію оцінки інноваційної діяльності критерій економічної ефективності.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  11999
  Prefix
  оновлення запасів, показник технічного розриву, критерії експортоспроможності продукції; поділ критеріїв на локальні та глобальні, де одні охоплюють комерційний ефект інновацій, а другі формуються з різних сфер впливу і відповідальності держави. Для того, щоб сформувати критерії оцінки ефективності інноваційної діяльності, доцільно звернутися до базових вимог критеріїв оцінки ефективності
  Exact
  [6, с. 39–41]
  Suffix
  . Тобто, мати простоту в розрахунку, його виміру, легкості одержання інформації, та трактування отриманої інформації. На думку автора, слід використати методологію інтегрального оцінювання, з запропонованими показниками та критеріями, які вказують на ефективність інноваційної діяльності підприємства: E = k1p1+k2p2+k3p3+k4p4+k5p5+k6p6, (2) де Е – інтегральний показник рівня ефективності
  (check this in PDF content)