The 7 reference contexts in paper Чік (2017) “Aспекти економічного аналізу на підприємствах лісового господарства // Aspects of economic analysis in forestry enterprises” / spz:ztu:ven:119359

 1. Start
  2286
  Prefix
  Шеремет визначає так: «під предметом економічного аналізу варто розуміти господарські процеси підприємства, соціально-економічну ефективність і кінцеві фінансові результати діяльності, які утворюються під дією об’єктивних і суб’єктивних факторів та відображаються через систему економічної інформації»
  Exact
  [2, с. 21]
  Suffix
  . Враховуючи специфіку діяльності підприємств лісового господарства обновними господарськими процесами на таких підприємствах є заготівля продукції лісового господарства з подальшим достовірним формуванням собівартості продукції, тому аналіз витрат і формування собівартості продукції постає першочерговою метою проведення аналізу діяльності підприємств лісового господарства.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  4030
  Prefix
  Ринкові відносини визначають важливе значення показника собівартості як економічної категорії. Собівартість лісопродукції – це синтетичний показник, що характеризує виражені у грошовій формі поточні витрати підприємства до виробництва й виробництво лісопродукції (робіт, послуг)
  Exact
  [5, с. 331]
  Suffix
  . Аналіз собівартості продукції дозволяє з’ясувати тенденції зміни даного показника, виконання плану за його рівнем, визначити вплив факторів на його приріст, і на цій основі дати оцінку роботи підприємства із використання можливостей зниження собівартості лісопродукції.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  4652
  Prefix
  Виживання підприємства в умовах ринкової конкуренції залежить від здатності підтримувати оптимальний рівень собівартості лісопродукції, оскільки саме собівартість є одним із основних факторів формування прибутку
  Exact
  [4]
  Suffix
  . Перший етап аналізу собівартості лісопродукції передбачає загальну оцінку обсягу затрат за період дослідження (рік, за кварталами). При цьому значну увагу приділяють динаміці затрат, яка дозволяє виявити негативні тенденції перевитрат, а при поглибленому аналізі вивчити їх причини.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  5547
  Prefix
  собівартості на підприємствах лісового господарства Об’єктами вивчення показників собівартості лісопродукції на ДП «Золочівське лісове господарство» є такі: – виробнича собівартість; – повна собівартість; – окремі статті витрат (собівартості); – калькуляції окремих видів лісопродукції; – затрати на 1 грн. лісопродукції (товарної, реалізованої); – собівартість порівняної лісопродукції
  Exact
  [6]
  Suffix
  . Сума прямих витрат на робочу силу і загальногосподарських (адміністративних) витрат називаються конверсійними затратами. Прямі затрати на матеріали та конверсійні затрати становлять виробничу собівартість (виробничі витрати), яка дозволяє визначити валовий прибуток.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  6008
  Prefix
  Прямі затрати на матеріали та конверсійні затрати становлять виробничу собівартість (виробничі витрати), яка дозволяє визначити валовий прибуток. Витрати, пов’язані з реалізацією лісопродукції – це витрати на збут. Вони зазначаються у фінансовій звітності ф. No 2 «Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)»
  Exact
  [3, с. 192]
  Suffix
  . Узагальнюючими найбільш важливими показниками витрат є такі, що наведені у таблиці 1. Для розрахунку цих показників і проведення аналізу запропоновані дані в таблиці 2. Таблиця 1 Дати загальну оцінку виконання плану за собівартістю в цілому по підприємству й по окремих видах продукції Перевірити обґрунтованість прийнятих управлінських рішень щодо собівартості Виявити резерви зниження с
  (check this in PDF content)

 6. Start
  9517
  Prefix
  обсягу реалізації; – встановлює взаємозв’язок показників: виробничі ресурси і затрати; – показує вплив усіх факторів на ефективність виробництва, підвищення продуктивності праці, фондовіддачі, зниження матеріаломісткості та собівартості; – забезпечує єдиний підхід до визначення факторів підвищення ефективності виробництва через затрати на виробництво і реалізацію продукції
  Exact
  [1, с. 121]
  Suffix
  . Витрати виробництва, їх структуру аналізують за двома взаємодоповнюючими напрямами – за елементами витрат та за калькуляційними статтями. Дослідження складу і структури витрат на виробництво необхідне для того, щоб вивчити причини зміни витрат і відшукати шляхи і джерела зниження витрат і збільшення прибутку [7].
  (check this in PDF content)

 7. Start
  9869
  Prefix
  Витрати виробництва, їх структуру аналізують за двома взаємодоповнюючими напрямами – за елементами витрат та за калькуляційними статтями. Дослідження складу і структури витрат на виробництво необхідне для того, щоб вивчити причини зміни витрат і відшукати шляхи і джерела зниження витрат і збільшення прибутку
  Exact
  [7]
  Suffix
  . При аналізі калькуляційних статей витрат підприємства необхідно оцінювати кожну статтю щодо її значущості і контрольованості. Аналіз собівартості за калькуляційними статтями витрати дозволяє дати оцінку розміру економії чи перевитрат у зв’язку з відхиленням фактичної собівартості від планової за кожною калькуляційною.
  (check this in PDF content)