The 41 reference contexts in paper Дзюбенко (2017) “Підходи до дефініції поняття «фінансовий потенціал» як об’єкту економічного аналізу // Approaches to defining «financial potential» concept as of economic analysis object” / spz:ztu:ven:119324

 1. Start
  2839
  Prefix
  Для вирішення цих проблем служби фінансового менеджменту підприємства мають управляти його фінансово-ресурсним потенціалом, що зумовлює актуальність теми дослідження. Отже, існує об’єктивна потреба у формуванні механізму управління фінансово-ресурсним потенціалом підприємств, інтегрованого зі стратегічним баченням розвитку підприємства на ринку»
  Exact
  [19]
  Suffix
  . Аналіз останніх досліджень. Питання фінансового потенціалу як економічної категорії піднімали в працях вітчизняні вчені, зокрема: И.Г. Бритченко, А.С.Федонин, И.Н.Репина, А.И. Алексюк, Г.В.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  4417
  Prefix
  На нашу думку, в межах функціональної структуризації поділ на суб’єктно-об’єктні складові є умовним, оскільки будь-яка об’єктивна складова потенціалу має тісний взаємозв’язок із суб’єктивною складовою»
  Exact
  [30]
  Suffix
  . В структурі внутрішнього потенціалу підприємства, фінансовий потенціал, займає найвищу сходинку, адже визначає безперервність функціонування підприємства. Саме в безперервності господарської діяльності зацікавлені усі стейкхолдери, а тому при її оцінці аналізують фінансовий потенціал.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  5520
  Prefix
  Метою відносин, які відображає категорія «фінансовий потенціал», є формування, розподіл та перерозподіл, використання, накопичення та примноження фінансових активів в процесі суспільного відтворення для забезпечення прискореного розвитку економічної системи»
  Exact
  [17]
  Suffix
  . На позиції раціональності використання фінансових ресурсів стоять вітчизняні дослідники Г.О. Партин, Р.І. Задерецька, О.В. Граціян: «Фінансовий потенціал підприємства визначаємо як його здатність до раціонального та ефективного використання фінансових ресурсів, що перебувають у його розпорядженні, а також можливості до нарощення у разі необхідності, обсягів цих ресурсів» [27].
  (check this in PDF content)

 4. Start
  5904
  Prefix
  Граціян: «Фінансовий потенціал підприємства визначаємо як його здатність до раціонального та ефективного використання фінансових ресурсів, що перебувають у його розпорядженні, а також можливості до нарощення у разі необхідності, обсягів цих ресурсів»
  Exact
  [27]
  Suffix
  . Зазначене лягає в завдання фінансового потенціалу, під яким дослідники розуміють: «забезпечення формування комплексного механізму створення, залучення та перерозподілу фінансових ресурсів, що дозволяє забезпечити реалізацію інновацій у виробничій, фінансовій, кредитній та інституційній сферах.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  6988
  Prefix
  У світі фінансуванням інновацій займаються такі інституції: програмні та венчурні фонди, бізнес-ангели, бізнес-інкубатори, центри трансферу технологій, технологічні та наукові парки тощо. В Україні запроваджено різного виду інститути розвитку, але їх діяльність не набула системного характеру, що вказує на потребу активізації.»
  Exact
  [18]
  Suffix
  . Зауважимо, що завдання та значення фінансового потенціалу підприємства проявляється в його сутності. За даним питанням вчені не дійшли згоди, що можна пов’язати з об’єктом та предметом дослідження, метою та завданнями які ставили вчені.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  7761
  Prefix
  В свою чергу вчена дає власне визначення: «можливості системи фінансових ресурсів та компетенцій підприємства забезпечити вирішення поточний та стратегічних завдань, орієнтованих на стійке функціонування та розвиток підприємства»
  Exact
  [33, с. 153]
  Suffix
  . Вважаємо, що багатоаспектний підхід може мати місце, проте для цілей економічного аналізу варто розкрити усі аспекти фінансового потенціалу для ідентифікації його властивостей як об’єкту економічного аналізу, що дозволить в повній мірі сформувати та адаптувати методологічний інструментарій.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  8689
  Prefix
  , можливості розвитку господарської діяльності підприємства, фінансові показники підприємства, система управління фінансами підприємства, характеристика ефективності функціонування підприємства. Характеризуючи фінансовий потенціал підприємства як сукупність фінансовий ресурсів, вченні визначають їх сукупність або мету використання. Зокрема, И.Г. Бритченко
  Exact
  [7]
  Suffix
  характеризує види фінансовий ресурсів «власних, позикових і залучених» та мету їх використання «розпоряджатися для здійснення поточних і перспективних витрат». Дослідники А.С.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  8925
  Prefix
  Бритченко [7] характеризує види фінансовий ресурсів «власних, позикових і залучених» та мету їх використання «розпоряджатися для здійснення поточних і перспективних витрат». Дослідники А.С. Федонин, И.Н. Репина, А.И. Алексюк
  Exact
  [38]
  Suffix
  ідентифікують фінансові ресурси за таким же підходом. Турчак В.В. [42, с. 51] вказує, що ресурси мають «бути мобілізовані для досягнення стратегічних і тактичних організаційних цілей». Бикова В. [33, с. 56] вказує, що використання ресурсів «забезпечує максимально ефективну реалізацію цілей та напрямів розвитку підприємства».
  (check this in PDF content)

 9. Start
  9120
  Prefix
  Алексюк [38] ідентифікують фінансові ресурси за таким же підходом. Турчак В.В. [42, с. 51] вказує, що ресурси мають «бути мобілізовані для досягнення стратегічних і тактичних організаційних цілей». Бикова В.
  Exact
  [33, с. 56]
  Suffix
  вказує, що використання ресурсів «забезпечує максимально ефективну реалізацію цілей та напрямів розвитку підприємства». Онишко С.В. [26, с. 67–68] під фінансовим потенціалом розуміє як фінансові ресурси так і їх резерви «котрі можуть бути використані за певних умов».
  (check this in PDF content)

 10. Start
  9265
  Prefix
  Турчак В.В. [42, с. 51] вказує, що ресурси мають «бути мобілізовані для досягнення стратегічних і тактичних організаційних цілей». Бикова В. [33, с. 56] вказує, що використання ресурсів «забезпечує максимально ефективну реалізацію цілей та напрямів розвитку підприємства». Онишко С.В.
  Exact
  [26, с. 67–68]
  Suffix
  під фінансовим потенціалом розуміє як фінансові ресурси так і їх резерви «котрі можуть бути використані за певних умов». Ресурсний підхід підтримує В.Свірський [31, с. 50], вважаючи під даним поняттям «сукупність наявних та потенційних фінансових ресурсів, що можуть бути мобілізовані та реалізовані фінансовою системою за певних умов для забезпечення сталих темпів еко
  (check this in PDF content)

 11. Start
  9458
  Prefix
  Онишко С.В. [26, с. 67–68] під фінансовим потенціалом розуміє як фінансові ресурси так і їх резерви «котрі можуть бути використані за певних умов». Ресурсний підхід підтримує В.Свірський
  Exact
  [31, с. 50]
  Suffix
  , вважаючи під даним поняттям «сукупність наявних та потенційних фінансових ресурсів, що можуть бути мобілізовані та реалізовані фінансовою системою за певних умов для забезпечення сталих темпів економічного зростання у визначений період».
  (check this in PDF content)

 12. Start
  9730
  Prefix
  Ресурсний підхід підтримує В.Свірський [31, с. 50], вважаючи під даним поняттям «сукупність наявних та потенційних фінансових ресурсів, що можуть бути мобілізовані та реалізовані фінансовою системою за певних умов для забезпечення сталих темпів економічного зростання у визначений період». Маслак І.О.
  Exact
  [20, с. 125]
  Suffix
  вважаємо, що фінансовий потенціал є сукупністю ресурсів в результаті використання яких «підприємство здатне отримати прибуток та досягти поставленої мети своєї діяльності, а також отримати максимально можливий фінансовий результат, за рахунок використання наявних власних ресурсів і залучення додаткових коштів на найбільш вигідних для підприємства умовах»
  (check this in PDF content)

 13. Start
  10151
  Prefix
  фінансовий потенціал є сукупністю ресурсів в результаті використання яких «підприємство здатне отримати прибуток та досягти поставленої мети своєї діяльності, а також отримати максимально можливий фінансовий результат, за рахунок використання наявних власних ресурсів і залучення додаткових коштів на найбільш вигідних для підприємства умовах». Ситник Г.В
  Exact
  [33, с. 321]
  Suffix
  вважає, що це ті ресурси «які забезпечують «стратегічну відповідальність» підприємства і генерують цінність для власників та інших стейкхолдерів». Стецюк П.А. [34, с. 130] вважає, що «фінансовий потенціал за своєю сутністю є ширшим, ніж фінансові ресурси і включає в себе останні».
  (check this in PDF content)

 14. Start
  10337
  Prefix
  Ситник Г.В [33, с. 321] вважає, що це ті ресурси «які забезпечують «стратегічну відповідальність» підприємства і генерують цінність для власників та інших стейкхолдерів». Стецюк П.А.
  Exact
  [34, с. 130]
  Suffix
  вважає, що «фінансовий потенціал за своєю сутністю є ширшим, ніж фінансові ресурси і включає в себе останні». Бражко О.В. [6, с. 290] вказує, що на мету використання таких 19 ресурсів під якою розуміє «досягнення його ефективного та рентабельного функціонування».
  (check this in PDF content)

 15. Start
  10476
  Prefix
  Ситник Г.В [33, с. 321] вважає, що це ті ресурси «які забезпечують «стратегічну відповідальність» підприємства і генерують цінність для власників та інших стейкхолдерів». Стецюк П.А. [34, с. 130] вважає, що «фінансовий потенціал за своєю сутністю є ширшим, ніж фінансові ресурси і включає в себе останні». Бражко О.В.
  Exact
  [6, с. 290]
  Suffix
  вказує, що на мету використання таких 19 ресурсів під якою розуміє «досягнення його ефективного та рентабельного функціонування». Гнип Н.О. [9, с. 6] підтримуючи ресурсний підхід вказує, що фінансові ресурси формують параметри потенціалу та ринкової кон’юнктури.
  (check this in PDF content)

 16. Start
  10661
  Prefix
  Стецюк П.А. [34, с. 130] вважає, що «фінансовий потенціал за своєю сутністю є ширшим, ніж фінансові ресурси і включає в себе останні». Бражко О.В. [6, с. 290] вказує, що на мету використання таких 19 ресурсів під якою розуміє «досягнення його ефективного та рентабельного функціонування». Гнип Н.О.
  Exact
  [9, с. 6]
  Suffix
  підтримуючи ресурсний підхід вказує, що фінансові ресурси формують параметри потенціалу та ринкової кон’юнктури. Белінська О.В. [2, с. 268] вказує що за допомогою ресурсів «існує потенційна можливість збереження стійкості підприємства, підвищення його конкурентоспроможності, отримання наперед визначеного позитивного фінансового результату , що може бути реалізованим внаслідо
  (check this in PDF content)

 17. Start
  10804
  Prefix
  Бражко О.В. [6, с. 290] вказує, що на мету використання таких 19 ресурсів під якою розуміє «досягнення його ефективного та рентабельного функціонування». Гнип Н.О. [9, с. 6] підтримуючи ресурсний підхід вказує, що фінансові ресурси формують параметри потенціалу та ринкової кон’юнктури. Белінська О.В.
  Exact
  [2, с. 268]
  Suffix
  вказує що за допомогою ресурсів «існує потенційна можливість збереження стійкості підприємства, підвищення його конкурентоспроможності, отримання наперед визначеного позитивного фінансового результату , що може бути реалізованим внаслідок управлінського впливу з метою досягнення певного наперед визначеного рівня розвитку підприємства як на певний момент часу, так і
  (check this in PDF content)

 18. Start
  11237
  Prefix
  «існує потенційна можливість збереження стійкості підприємства, підвищення його конкурентоспроможності, отримання наперед визначеного позитивного фінансового результату , що може бути реалізованим внаслідок управлінського впливу з метою досягнення певного наперед визначеного рівня розвитку підприємства як на певний момент часу, так і у перспективі». Боронос В.Г.
  Exact
  [5, с. 22]
  Suffix
  розглядає фінансовий потенціал у досить вузькому розумінні: «максимальна кількість фінансових ресурсів, які може генерувати суб’єкт господарювання протягом певного періоду часу». Паєнко Т. [15] вказує, що фінансовий потенціал будучи сукупністю фінансових ресурсів «спрямованих на реалізацію і нарощування економічного потенціалу з метою максимізації прибутку»
  (check this in PDF content)

 19. Start
  11453
  Prefix
  Боронос В.Г. [5, с. 22] розглядає фінансовий потенціал у досить вузькому розумінні: «максимальна кількість фінансових ресурсів, які може генерувати суб’єкт господарювання протягом певного періоду часу». Паєнко Т.
  Exact
  [15]
  Suffix
  вказує, що фінансовий потенціал будучи сукупністю фінансових ресурсів «спрямованих на реалізацію і нарощування економічного потенціалу з метою максимізації прибутку». Толстих Т., Уланова Є. [27] фінансовий потенціал характеризує підприємство з позиції забезпеченості «фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування підприємства, доцільність їх розмі
  (check this in PDF content)

 20. Start
  11665
  Prefix
  Паєнко Т. [15] вказує, що фінансовий потенціал будучи сукупністю фінансових ресурсів «спрямованих на реалізацію і нарощування економічного потенціалу з метою максимізації прибутку». Толстих Т., Уланова Є.
  Exact
  [27]
  Suffix
  фінансовий потенціал характеризує підприємство з позиції забезпеченості «фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування підприємства, доцільність їх розміщення та ефективність використання».
  (check this in PDF content)

 21. Start
  11924
  Prefix
  Толстих Т., Уланова Є. [27] фінансовий потенціал характеризує підприємство з позиції забезпеченості «фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування підприємства, доцільність їх розміщення та ефективність використання». Дослідники А.Коломієць, А.Новикова
  Exact
  [10]
  Suffix
  досить специфічне трактування наводять: «Сукупність фінансових ресурсів, мобілізація яких в повному обсязі ніколи недосяжна для цілей розвитку територій і задоволення соціально-економічних потреб громадян».
  (check this in PDF content)

 22. Start
  12160
  Prefix
  Дослідники А.Коломієць, А.Новикова [10] досить специфічне трактування наводять: «Сукупність фінансових ресурсів, мобілізація яких в повному обсязі ніколи недосяжна для цілей розвитку територій і задоволення соціально-економічних потреб громадян». Кучер Г.В.
  Exact
  [17]
  Suffix
  вказує, що «фінансовий потенціал – це вартісна категорія, яка дозволяє виміряти в абсолютних обсягах та визначити у відносних показниках наявні фінансові активи економічних суб’єктів, змоделювати їх потенційні можливості до нарощування та реалізації у майбутньому».
  (check this in PDF content)

 23. Start
  12591
  Prefix
  вартісна категорія, яка дозволяє виміряти в абсолютних обсягах та визначити у відносних показниках наявні фінансові активи економічних суб’єктів, змоделювати їх потенційні можливості до нарощування та реалізації у майбутньому». Фінансовий потенціал як сукупність джерел фінансування господарської діяльності розглядають в своїй праці Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш
  Exact
  [38]
  Suffix
  як «потенціал, який визначається обсягом, складом і структурою джерел фінансування, тобто частина економічного потенціалу підприємства». Окрема група вчених розглядає можливості розвитку господарської діяльності підприємства.
  (check this in PDF content)

 24. Start
  12869
  Prefix
  Барабаш [38] як «потенціал, який визначається обсягом, складом і структурою джерел фінансування, тобто частина економічного потенціалу підприємства». Окрема група вчених розглядає можливості розвитку господарської діяльності підприємства. Мойсеенко І.П., Л.А. Мачкур
  Exact
  [23]
  Suffix
  таку можливість характеризують як «конкурентоспроможність підприємства, можливості ділового співробітництва, оцінює, наскільки гарантовані економічні інтереси підприємства і його партнерів у фінансовому та виробничому відносинах».
  (check this in PDF content)

 25. Start
  13143
  Prefix
  Мачкур [23] таку можливість характеризують як «конкурентоспроможність підприємства, можливості ділового співробітництва, оцінює, наскільки гарантовані економічні інтереси підприємства і його партнерів у фінансовому та виробничому відносинах». Евдокимов Ф.І., О.В. Мизина
  Exact
  [11]
  Suffix
  характеризують таку можливість як ефективний розподіл фінансових ресурсів. Маслиган О.О. [21] розглядає їх як можливості «до цілеспрямованого фінансового розвитку». Терещенко Э.Ю., В.
  (check this in PDF content)

 26. Start
  13242
  Prefix
  Мачкур [23] таку можливість характеризують як «конкурентоспроможність підприємства, можливості ділового співробітництва, оцінює, наскільки гарантовані економічні інтереси підприємства і його партнерів у фінансовому та виробничому відносинах». Евдокимов Ф.І., О.В. Мизина [11] характеризують таку можливість як ефективний розподіл фінансових ресурсів. Маслиган О.О.
  Exact
  [21]
  Suffix
  розглядає їх як можливості «до цілеспрямованого фінансового розвитку». Терещенко Э.Ю., В.Г. Андреева [36] та Е.В. Белова, Г.В. Ковальчук, В.О. Кунцевич [16] ідентифікують об’єкт як можливості достатності «для виконання умов ліквідності і фінансової стійкості; можливості залучення капіталу, в обсязі необхідному для реалізації ефективних інвестиційних проектів; рентабельності
  (check this in PDF content)

 27. Start
  13354
  Prefix
  Мизина [11] характеризують таку можливість як ефективний розподіл фінансових ресурсів. Маслиган О.О. [21] розглядає їх як можливості «до цілеспрямованого фінансового розвитку». Терещенко Э.Ю., В.Г. Андреева
  Exact
  [36]
  Suffix
  та Е.В. Белова, Г.В. Ковальчук, В.О. Кунцевич [16] ідентифікують об’єкт як можливості достатності «для виконання умов ліквідності і фінансової стійкості; можливості залучення капіталу, в обсязі необхідному для реалізації ефективних інвестиційних проектів; рентабельності вкладеного капіталу; наявності ефективної системи управління фінансами, що забезпечує прозорість поточного і ма
  (check this in PDF content)

 28. Start
  13402
  Prefix
  Мизина [11] характеризують таку можливість як ефективний розподіл фінансових ресурсів. Маслиган О.О. [21] розглядає їх як можливості «до цілеспрямованого фінансового розвитку». Терещенко Э.Ю., В.Г. Андреева [36] та Е.В. Белова, Г.В. Ковальчук, В.О. Кунцевич
  Exact
  [16]
  Suffix
  ідентифікують об’єкт як можливості достатності «для виконання умов ліквідності і фінансової стійкості; можливості залучення капіталу, в обсязі необхідному для реалізації ефективних інвестиційних проектів; рентабельності вкладеного капіталу; наявності ефективної системи управління фінансами, що забезпечує прозорість поточного і майбутнього фінансового стану».
  (check this in PDF content)

 29. Start
  13794
  Prefix
  [16] ідентифікують об’єкт як можливості достатності «для виконання умов ліквідності і фінансової стійкості; можливості залучення капіталу, в обсязі необхідному для реалізації ефективних інвестиційних проектів; рентабельності вкладеного капіталу; наявності ефективної системи управління фінансами, що забезпечує прозорість поточного і майбутнього фінансового стану». Атаєва А.Е.
  Exact
  [1]
  Suffix
  під фінансовим потенціалом розуміє можливості, що перетворюються на фінансові ресурси. Боровикова Е.В. [4] розглядає фінансовий потенціал в контексті доходів підприємства, зазначаючи «потенційні розміри доходів із урахуванням параметрів резервів, які не використовуються, неврахованих надходжень і втрат у результаті впливу різних факторів ризику».
  (check this in PDF content)

 30. Start
  13901
  Prefix
  можливості залучення капіталу, в обсязі необхідному для реалізації ефективних інвестиційних проектів; рентабельності вкладеного капіталу; наявності ефективної системи управління фінансами, що забезпечує прозорість поточного і майбутнього фінансового стану». Атаєва А.Е. [1] під фінансовим потенціалом розуміє можливості, що перетворюються на фінансові ресурси. Боровикова Е.В.
  Exact
  [4]
  Suffix
  розглядає фінансовий потенціал в контексті доходів підприємства, зазначаючи «потенційні розміри доходів із урахуванням параметрів резервів, які не використовуються, неврахованих надходжень і втрат у результаті впливу різних факторів ризику».
  (check this in PDF content)

 31. Start
  14183
  Prefix
  Боровикова Е.В. [4] розглядає фінансовий потенціал в контексті доходів підприємства, зазначаючи «потенційні розміри доходів із урахуванням параметрів резервів, які не використовуються, неврахованих надходжень і втрат у результаті впливу різних факторів ризику». Ковальов В.
  Exact
  [14]
  Suffix
  розглядає фінансовий потенціал у вузькому розумінні як «характеристику фінансового положення та фінансових можливостей підприємства». Ідентичної позиції дотримується Путятін Ю.О. [28]. Фінансовий потенціал як сукупність фінансових показників господарської діяльності підприємства досліджує Н.
  (check this in PDF content)

 32. Start
  14372
  Prefix
  Ковальов В. [14] розглядає фінансовий потенціал у вузькому розумінні як «характеристику фінансового положення та фінансових можливостей підприємства». Ідентичної позиції дотримується Путятін Ю.О.
  Exact
  [28]
  Suffix
  . Фінансовий потенціал як сукупність фінансових показників господарської діяльності підприємства досліджує Н.С. Танклевская [35] та П.А. Фомин [39]: «Потенційні фінансові показники виробництва (прибутковість, ліквідність, платоспроможність), потенційні інвестиційні можливості».
  (check this in PDF content)

 33. Start
  14500
  Prefix
  Ковальов В. [14] розглядає фінансовий потенціал у вузькому розумінні як «характеристику фінансового положення та фінансових можливостей підприємства». Ідентичної позиції дотримується Путятін Ю.О. [28]. Фінансовий потенціал як сукупність фінансових показників господарської діяльності підприємства досліджує Н.С. Танклевская
  Exact
  [35]
  Suffix
  та П.А. Фомин [39]: «Потенційні фінансові показники виробництва (прибутковість, ліквідність, платоспроможність), потенційні інвестиційні можливості». Широке розуміння фінансового потенціалу як системи управління фінансами підприємства презентували: А.
  (check this in PDF content)

 34. Start
  14521
  Prefix
  Ідентичної позиції дотримується Путятін Ю.О. [28]. Фінансовий потенціал як сукупність фінансових показників господарської діяльності підприємства досліджує Н.С. Танклевская [35] та П.А. Фомин
  Exact
  [39]
  Suffix
  : «Потенційні фінансові показники виробництва (прибутковість, ліквідність, платоспроможність), потенційні інвестиційні можливості». Широке розуміння фінансового потенціалу як системи управління фінансами підприємства презентували: А.
  (check this in PDF content)

 35. Start
  14782
  Prefix
  Фомин [39]: «Потенційні фінансові показники виробництва (прибутковість, ліквідність, платоспроможність), потенційні інвестиційні можливості». Широке розуміння фінансового потенціалу як системи управління фінансами підприємства презентували: А.С. Назаренко
  Exact
  [24, с. 26]
  Suffix
  («наявність ефективної системи управління фінансами, що забезпечує прозорість поточного й перспективного фінансового стану підприємства») та В.В. Глущенко [8, с. 13] («є складовою управління фінансами суб’єктів господарювання, основою забезпечення стійкого зростаючого припливу грошових коштів, достатнього для забезпечення поточної і довготривалої платоспроможності
  (check this in PDF content)

 36. Start
  14971
  Prefix
  Назаренко [24, с. 26] («наявність ефективної системи управління фінансами, що забезпечує прозорість поточного й перспективного фінансового стану підприємства») та В.В. Глущенко
  Exact
  [8, с. 13]
  Suffix
  («є складовою управління фінансами суб’єктів господарювання, основою забезпечення стійкого зростаючого припливу грошових коштів, достатнього для забезпечення поточної і довготривалої платоспроможності на основі стратегії стабільного економічного зростання»).
  (check this in PDF content)

 37. Start
  15449
  Prefix
  Характеристика фінансового потенціалу як ефективності функціонування підприємства можна розглядати з двох сторін: – як загальна характеристика ефективності фінансово-господарської діяльності Р.В. Руда
  Exact
  [29, с. 172]
  Suffix
  (найважливіша характеристика ефективності фінансово-господарської діяльності та надійності підприємства, що визначає його конкурентоспроможність та потенціал у ділових стосунках, є основою ефективної реалізації фінансових інтересів усіх учасників господарської діяльності), – як можливість отримання фінансових результатів: Л.
  (check this in PDF content)

 38. Start
  15820
  Prefix
  Руда [29, с. 172] (найважливіша характеристика ефективності фінансово-господарської діяльності та надійності підприємства, що визначає його конкурентоспроможність та потенціал у ділових стосунках, є основою ефективної реалізації фінансових інтересів усіх учасників господарської діяльності), – як можливість отримання фінансових результатів: Л.І. Кирилова
  Exact
  [13, с. 300]
  Suffix
  (сукупність взаємопов’язаних та взаємодоповнюючих елементів, що надають можливість для досягнення запланованих фінансових результатів в поточному періоді та майбутньому), В.В. Шкромида [41, с. 3] («сукупність господарських відносин і зв’язків, які спрямовані на одержання максимальноможливих фінансових результатів») Н.
  (check this in PDF content)

 39. Start
  16026
  Prefix
  Кирилова [13, с. 300] (сукупність взаємопов’язаних та взаємодоповнюючих елементів, що надають можливість для досягнення запланованих фінансових результатів в поточному періоді та майбутньому), В.В. Шкромида
  Exact
  [41, с. 3]
  Suffix
  («сукупність господарських відносин і зв’язків, які спрямовані на одержання максимальноможливих фінансових результатів») Н.Г. Міценко [22, с. 215], Н.В. Касьянова [12, с. 187] (Система 20 стосунків, що виникають на підприємстві з приводу досягнення максимально можливого фінансового результату за умови: можливості залучення капіталу в обсязі, необхідному для реаліза
  (check this in PDF content)

 40. Start
  16178
  Prefix
  Кирилова [13, с. 300] (сукупність взаємопов’язаних та взаємодоповнюючих елементів, що надають можливість для досягнення запланованих фінансових результатів в поточному періоді та майбутньому), В.В. Шкромида [41, с. 3] («сукупність господарських відносин і зв’язків, які спрямовані на одержання максимальноможливих фінансових результатів») Н.Г. Міценко
  Exact
  [22, с. 215]
  Suffix
  , Н.В. Касьянова [12, с. 187] (Система 20 стосунків, що виникають на підприємстві з приводу досягнення максимально можливого фінансового результату за умови: можливості залучення капіталу в обсязі, необхідному для реалізації ефективних інвестиційних проектів; наявності власного капіталу, достатнього для виконання умов ліквідності і фінансової стійкості, рентабе
  (check this in PDF content)

 41. Start
  16206
  Prefix
  [13, с. 300] (сукупність взаємопов’язаних та взаємодоповнюючих елементів, що надають можливість для досягнення запланованих фінансових результатів в поточному періоді та майбутньому), В.В. Шкромида [41, с. 3] («сукупність господарських відносин і зв’язків, які спрямовані на одержання максимальноможливих фінансових результатів») Н.Г. Міценко [22, с. 215], Н.В. Касьянова
  Exact
  [12, с. 187]
  Suffix
  (Система 20 стосунків, що виникають на підприємстві з приводу досягнення максимально можливого фінансового результату за умови: можливості залучення капіталу в обсязі, необхідному для реалізації ефективних інвестиційних проектів; наявності власного капіталу, достатнього для виконання умов ліквідності і фінансової стійкості, рентабельності вкладеного капіталу
  (check this in PDF content)