The 22 reference contexts in paper Безручук (2017) “Якість фінансової звітності через призму професійної етики бухгалтера // Financial statements quality through accountant’s professional ethics projection” / spz:ztu:ven:119262

 1. Start
  2578
  Prefix
  Така мета визначена чинним законодавством, зокрема, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», відповідно до якого «бухгалтерський облік – процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень»
  Exact
  [2, ст. 1]
  Suffix
  . Дійсно, на макрорівні концепція орієнтації на користувача повинна мати першочергове значення при визначенні якості обліку і визначити всі інші критерії оцінки якості, в тому числі зміст і вимоги професійних стандартів Проте вважаємо, що в сучасних умовах значення бухгалтерської інформації не можна применшувати, адже, в окремих випадках, вона поширюється і на сферу суспільних
  (check this in PDF content)

 2. Start
  4091
  Prefix
  Shannon, який вперше вжив дане визначення у 1945 році. Він створив підстави кількісної теорії інформації, на основі якої різні автори намагались розробити теорії, що визначають цінність інформації
  Exact
  [11]
  Suffix
  . В Польщі М. Мазур створив оригінальну теорію, що описувала якість та кількість інформації. Він розрізнив два види інформації: інформація описова і інформація ідентифікаційна [11]. Філософську природу якості облікової інформації досліджено К.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  4277
  Prefix
  Він створив підстави кількісної теорії інформації, на основі якої різні автори намагались розробити теорії, що визначають цінність інформації [11]. В Польщі М. Мазур створив оригінальну теорію, що описувала якість та кількість інформації. Він розрізнив два види інформації: інформація описова і інформація ідентифікаційна
  Exact
  [11]
  Suffix
  . Філософську природу якості облікової інформації досліджено К.Є. Нагірською [5]. Питання якісних характеристик фінансової звітності досліджували: С.Ф. Голов, М.Ф. ван Бреда, М.Метьюс, М.Перера, Б.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  4356
  Prefix
  Мазур створив оригінальну теорію, що описувала якість та кількість інформації. Він розрізнив два види інформації: інформація описова і інформація ідентифікаційна [11]. Філософську природу якості облікової інформації досліджено К.Є. Нагірською
  Exact
  [5]
  Suffix
  . Питання якісних характеристик фінансової звітності досліджували: С.Ф. Голов, М.Ф. ван Бреда, М.Метьюс, М.Перера, Б.Нідлз, М.В. Корягін, П.О. Куцик [4], Е.С. Соколова [8] та інші. Проте першопрохідником в даній галузі вважається швейцарський вчений, один з найвидатніших представників європейської вченої думки кінця ХІХ поч.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  4516
  Prefix
  Філософську природу якості облікової інформації досліджено К.Є. Нагірською [5]. Питання якісних характеристик фінансової звітності досліджували: С.Ф. Голов, М.Ф. ван Бреда, М.Метьюс, М.Перера, Б.Нідлз, М.В. Корягін, П.О. Куцик
  Exact
  [4]
  Suffix
  , Е.С. Соколова [8] та інші. Проте першопрохідником в даній галузі вважається швейцарський вчений, один з найвидатніших представників європейської вченої думки кінця ХІХ поч. ХХ ст., Й.Ф. Шер. Саме він вперше класифікував і проаналізував основні методи викривлень балансу.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  4535
  Prefix
  Філософську природу якості облікової інформації досліджено К.Є. Нагірською [5]. Питання якісних характеристик фінансової звітності досліджували: С.Ф. Голов, М.Ф. ван Бреда, М.Метьюс, М.Перера, Б.Нідлз, М.В. Корягін, П.О. Куцик [4], Е.С. Соколова
  Exact
  [8]
  Suffix
  та інші. Проте першопрохідником в даній галузі вважається швейцарський вчений, один з найвидатніших представників європейської вченої думки кінця ХІХ поч. ХХ ст., Й.Ф. Шер. Саме він вперше класифікував і проаналізував основні методи викривлень балансу.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  4938
  Prefix
  Саме він вперше класифікував і проаналізував основні методи викривлень балансу. Не оминають стороною вчені і питання бухгалтерської етики. Так, Л.В. Чижевська досліджувала питання бухгалтерського обліку як професійної діяльності
  Exact
  [10]
  Suffix
  , а етичні © С.Л. Безручук, 2017 аспекти обліку і аудиту – І.Руденко [7]. Проте взаємозв’язок етичних принципів і якості бухгалтерського обліку, а також вплив етики на якість фінансової звітності практично не розглядається.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  5030
  Prefix
  Не оминають стороною вчені і питання бухгалтерської етики. Так, Л.В. Чижевська досліджувала питання бухгалтерського обліку як професійної діяльності [10], а етичні © С.Л. Безручук, 2017 аспекти обліку і аудиту – І.Руденко
  Exact
  [7]
  Suffix
  . Проте взаємозв’язок етичних принципів і якості бухгалтерського обліку, а також вплив етики на якість фінансової звітності практично не розглядається. Метою дослідження є виявлення впливу етики обліку на якість підготовки фінансової звітності.
  (check this in PDF content)

 9. Start
  5779
  Prefix
  Якщо раніше, в умовах досконалої конкуренції, мета діяльності господарюючого суб’єкта полягала у отриманні прибутку, то на сьогодні перед ним висувається рівнозначна, але зовсім нова – соціальна мета. Обидві цілі вимагають «поєднання принципів ринкової економіки та соціальної спрямованості, що втілено в концепції соціально орієнтованої ринкової економіки»
  Exact
  [7, с. 114]
  Suffix
  , і обидві – вимагають дотримання умови надання повної та достовірної інформації про діяльність кожного суб’єкта господарювання. І якщо, згідно з першою метою – завдання бухгалтера полягає тільки в задоволенні потреб зацікавлених користувачів, то друга – охоплює інтереси усього суспільства.
  (check this in PDF content)

 10. Start
  6262
  Prefix
  І якщо, згідно з першою метою – завдання бухгалтера полягає тільки в задоволенні потреб зацікавлених користувачів, то друга – охоплює інтереси усього суспільства. Як справедливо зазначають І.І. Руденко та О.О. Лаврова, «твердження про те, що бухгалтерський облік лише відображає, а не формує дійсність, вже не можна вважати аксіоматичним»
  Exact
  [7, с. 114]
  Suffix
  . Бухгалтер сьогодення є представником конкретної професійної групи, що має певну соціальну значимість, адже інформація, отримана з бухгалтерського обліку, і представлена в короткій формі у фінансовій звітності, по суті, є єдиним джерелом інформації про підприємство, на яке можуть покладатись зацікавлені в його діяльності особи.
  (check this in PDF content)

 11. Start
  7520
  Prefix
  В останні десятиріччя спостерігаємо зростання економічної злочинності – негативну тенденцію, властиву не тільки Україні, але й іншим країнам. Як зазначає М. Вінтер, «останнім часом динаміка зростання економічної злочинності, як в Польщі, так і у світі, спонукає до дій, які все більше протидіють цьому несприятливому явищу»
  Exact
  [13, с. 114]
  Suffix
  . Усі країні, незалежно від характеру законодавчої бази, ступеня розвитку та інших характеристик, зіштовхнулись з відсутністю ефективних рішень щодо боротьби з маніпуляціями в бухгалтерському обліку в повній мірі.
  (check this in PDF content)

 12. Start
  8777
  Prefix
  Когут, «навіть найкращі облікові стандарти не гарантують відповідної якості фінансової звітності, якщо особи, відповідальні за їх укладання, крім ознайомлення з нормами права, що регулюють здійснення бухгалтерського обліку, не будуть застосовувати етичні засади і дбати про їх дотримання»
  Exact
  [12, с. 162]
  Suffix
  . На думку Б.Нідлза, Х.Андерсона и Д.Колдуелла, не дивлячись на те, що відповідальність за складання правдивої звітності лежить на керівництві підприємств, «бухгалтер також відповідає за дотримання етичних стандартів при виконанні своїх обов’язків, щоб не виявитись замішаним у підробці звітів» [6, с. 119].
  (check this in PDF content)

 13. Start
  9085
  Prefix
  На думку Б.Нідлза, Х.Андерсона и Д.Колдуелла, не дивлячись на те, що відповідальність за складання правдивої звітності лежить на керівництві підприємств, «бухгалтер також відповідає за дотримання етичних стандартів при виконанні своїх обов’язків, щоб не виявитись замішаним у підробці звітів»
  Exact
  [6, с. 119]
  Suffix
  . Тому вважаємо, що саме етика бухгалтерів є вирішальною. Для запобігання підробок бухгалтерами необхідно знати умови, що визначають вплив на особу, яка безпосередньо веде бухгалтерський облік і складає фінансову звітність, тобто – її етичне «обличчя», з метою визначення відповідних її дій і методів маніпуляцій.
  (check this in PDF content)

 14. Start
  10065
  Prefix
  Нагірської, зміни до вимог зумовлюються такими чинниками як розвиток науково-технічного прогресу, техніки і технології, економіки і культури, політики та психології людей, тому на якість інформації впливає цілий ряд факторів, зокрема: національні, політичні, технічні, економічні та соціальні
  Exact
  [5, с. 161]
  Suffix
  . І.І. Руденко та О.О. Лаврова визначають вплив на бухгалтерський облік таких факторів як: життєві інтереси, прагнення, інтелектуальні здібності та професійні навички, риси характеру, система цінностей та рівня культури [7, с. 115].
  (check this in PDF content)

 15. Start
  10312
  Prefix
  Лаврова визначають вплив на бухгалтерський облік таких факторів як: життєві інтереси, прагнення, інтелектуальні здібності та професійні навички, риси характеру, система цінностей та рівня культури
  Exact
  [7, с. 115]
  Suffix
  . На думку Л. Чижевської, криза етичних норм в бухгалтерському обліку зумовлена: 1) послабленням державного регулювання; 2) втратою консенсусу в суспільстві щодо переважаючого набору етичних стандартів; 3) зниженням впливу культури; 4) погіршенням стану освіти [10, с. 196].
  (check this in PDF content)

 16. Start
  10592
  Prefix
  Чижевської, криза етичних норм в бухгалтерському обліку зумовлена: 1) послабленням державного регулювання; 2) втратою консенсусу в суспільстві щодо переважаючого набору етичних стандартів; 3) зниженням впливу культури; 4) погіршенням стану освіти
  Exact
  [10, с. 196]
  Suffix
  . Міжнародна федерація бухгалтерів (МФБ) вважає, що підготовка детальних етичних вимог повинна відбуватись в кожній країні внаслідок національних розбіжностей у культурі, мові, законодавстві і соціальних системах.
  (check this in PDF content)

 17. Start
  11009
  Prefix
  Міжнародна федерація бухгалтерів (МФБ) вважає, що підготовка детальних етичних вимог повинна відбуватись в кожній країні внаслідок національних розбіжностей у культурі, мові, законодавстві і соціальних системах. На думку зарубіжних авторів, «щодо бухгалтерського обліку можна визначити вплив культурних різниць – кожна з культур має свої визначення і атрибути»
  Exact
  [13, с. 123]
  Suffix
  . Нинішній етап економічного розвитку в загальносвітовому масштабі пов’язаний з інтернаціоналізацією економічних, фінансових, політичних і суспільних відносин, що є наслідком прояву глобалізаційних процесів.
  (check this in PDF content)

 18. Start
  11659
  Prefix
  Характерною рисою професії бухгалтера є прийняття на себе відповідальності. Проте, відповідальність професійного бухгалтера, за приписом Кодексу етики «полягає не лише у задоволенні потреб окремого клієнта чи роботодавця»
  Exact
  [3, с. 17]
  Suffix
  . Він мусить діяти в суспільних інтересах. Бухгалтер не тільки фіксує числові дані бухгалтерського обліку і перевіряє точність застосування його механізмів, а й створює причинно-наслідкові зв’язки здійснюваних операцій як для підприємства, так і для суспільства.
  (check this in PDF content)

 19. Start
  13953
  Prefix
  Перша є обов’язковою у зв’язку з необхідністю дотримання конкретних законів і норм регулювання, які визначають, що може і що не може робити бухгалтер. Друга – виступає певним рівнем добровільного реагування бухгалтера на соціальні проблеми. Досліджуючи проблеми відповідальності суб’єкта управління, М.С. Солодка
  Exact
  [9]
  Suffix
  виділяє ієрархічну дворівневу структуру відповідальності: вищий рівень - соціальний, пов’язаний з відповідальністю соціальних структур та індивідів, другий – індивідуальний, що має два типи відповідальності: зовнішня, що відповідає індивіду як офіційній особі, і внутрішня, що характеризує індивіда як приватну особу, поза її публічну роль.
  (check this in PDF content)

 20. Start
  15915
  Prefix
  Як зазначають вчені, він – змушений «здійснювати різноманітні, часто незаконні облікові і звітні бухгалтерські операції, щоб приховати від обліку і звітності, а відповідно від оподаткування, частину випуску продукції, виконаних робіт, наданих послуг, нарахованої зарплати найманим працівникам»
  Exact
  [1, с. 77–79]
  Suffix
  , чим сприяє розвитку тіньового сектору економіки, наприклад, приховуючи інформацію про реальні заробітки найманих працівників. Тому не можна допускати, щоб припущення бухгалтера впливали на якість облікової інформації.
  (check this in PDF content)

 21. Start
  16604
  Prefix
  Відповідно Кодексу етики професійних бухгалтерів визначено наступні типи загроз, що призводять до недотримання етичних принципів: загроза власної оцінки та інтересу; загроза захисту; загроза особистих стосунків; загроза тиску
  Exact
  [3]
  Suffix
  . Враховуючи наведене вище, вважаємо, що сучасне законодавство в Україні занадто розширило сферу застосування професійного судження. Можливі зловживання професійним судженням бухгалтера можна стримати шляхом розробки правил, які сприятимуть зменшенню необхідності застосування професійного судження, та контролю дотримання принципу послідовності застосування обраної облікової пол
  (check this in PDF content)

 22. Start
  19565
  Prefix
  Дотримуватись відповідних законів та нормативних актів та утримуватись від будь-яких дій, які дискредитують професію (с. 24) Посадові інструкції Положення про роботу бухгалтерської служби Власна розробка на підставі
  Exact
  [3, с. 23–24]
  Suffix
  Що стосується визначених нами Посадових інструкцій та Положення про роботу бухгалтерської служби, слід зазначити, що будь-яка підзвітність, будь-яке визначеня норм, є внутрішнім обмеженням свободи дій, коли вона диктується більше моральними установками індивіда, ніж нормами закону.
  (check this in PDF content)