The 13 reference contexts in paper Письменна (2017) “Реалізація принципів прозорості та підзвітності в умовах ризик-орієнтованого аудиту електронної системи закупівель // Implementation of transparency and accountability under risk-based audit of electronic procurement system” / spz:ztu:ven:112277

 1. Start
  4275
  Prefix
  Впровадження положень міжнародних стандартів державного аудиту в практику контрольної діяльності закріплено на законодавчому рівні: з 2015 року Рахункова палата застосовує у своїй діяльності основні принципи діяльності Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI)
  Exact
  [1]
  Suffix
  , Європейської організації вищих органів фінансового контролю (EUROSAI)[2] та Міжнародні стандарти вищих органів фінансового контролю (ІSSAІ)[3] та проводить фінансовий аудит, як один із видів контролю [ст. 7, 4].
  (check this in PDF content)

 2. Start
  4347
  Prefix
  Впровадження положень міжнародних стандартів державного аудиту в практику контрольної діяльності закріплено на законодавчому рівні: з 2015 року Рахункова палата застосовує у своїй діяльності основні принципи діяльності Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI) [1], Європейської організації вищих органів фінансового контролю (EUROSAI)
  Exact
  [2]
  Suffix
  та Міжнародні стандарти вищих органів фінансового контролю (ІSSAІ)[3] та проводить фінансовий аудит, як один із видів контролю [ст. 7, 4]. Якісне виконання державних аудитів передбачає застосування усіх положень та інструментів, визначених міжнародними стандартами державного аудиту ISSAI.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  4420
  Prefix
  державного аудиту в практику контрольної діяльності закріплено на законодавчому рівні: з 2015 року Рахункова палата застосовує у своїй діяльності основні принципи діяльності Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI) [1], Європейської організації вищих органів фінансового контролю (EUROSAI)[2] та Міжнародні стандарти вищих органів фінансового контролю (ІSSAІ)
  Exact
  [3]
  Suffix
  та проводить фінансовий аудит, як один із видів контролю [ст. 7, 4]. Якісне виконання державних аудитів передбачає застосування усіх положень та інструментів, визначених міжнародними стандартами державного аудиту ISSAI.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  7643
  Prefix
  У стандарті ISSAI 12 «Значення і переваги вищих органів аудиту - вплив на життя громадян» зазначено, що діяльність контрольного органу має впливати безпосередньо на життя громадян, і цей вплив є благотворним
  Exact
  [5]
  Suffix
  . У зв’язку з таким спрямуванням, стандартом визначено три цілі впливу на добробут громадян: Ціль1. Зміцнення принципів підзвітності, прозорості і доброчесності в урядових і державних установах. Ціль 2.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  9753
  Prefix
  Виконання етичного кодексу ОДА Принцип 11. Прагнення до високої якості послуг Принцип 12. Нарощування потенціалу через сприяння навчанню та обміну досвідом Довідка: *складено автором за матеріалами
  Exact
  [5]
  Suffix
  Аналізуючи нормативні документи, згідно яких виконують свої повноваження органи державного аудиту в Україні, можна зробити висновок про відсутність декларування цільового спрямування діяльності на поліпшення добробуту громадян у тій чи іншій формі, навіть опосередковано.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  10669
  Prefix
  Найважливішими принципами міжнародна аудиторська спільнота вважає принципи прозорості та підзвітності, тому їм присвячено окремі два стандарти ISSAI 20 ««Принципи прозорості і підзвітності» та ISSAI 21«Принципи прозорості і підзвітності – принципи і хороша практика»
  Exact
  [6, 7]
  Suffix
  . Перед органом державного аудиту стоїть складне завдання - поліпшення розуміння своєї ролі і завдань серед населення, а також в структурах виконавчої влади [6]. Відповідно до повноважень і регламентованих нормам інформація про діяльність контролюючого органу повинна бути легкодоступною і суттєвою.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  10847
  Prefix
  вважає принципи прозорості та підзвітності, тому їм присвячено окремі два стандарти ISSAI 20 ««Принципи прозорості і підзвітності» та ISSAI 21«Принципи прозорості і підзвітності – принципи і хороша практика» [6, 7]. Перед органом державного аудиту стоїть складне завдання - поліпшення розуміння своєї ролі і завдань серед населення, а також в структурах виконавчої влади
  Exact
  [6]
  Suffix
  . Відповідно до повноважень і регламентованих нормам інформація про діяльність контролюючого органу повинна бути легкодоступною і суттєвою. Робочі процеси, діяльність і результати роботи органів державного аудиту повинні бути прозорими.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  13818
  Prefix
  стан виконання закону про Державний бюджет України з висновками і пропозиціями; 4) подає Верховній Раді України висновки і пропозиції щодо річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України; 5) рішення Рахункової палати та результати їх розгляду об’єктом контролю оприлюднюються на офіційному веб-сайті Рахункової палати Концепція Довідка: *складено автором за матеріалами
  Exact
  [4, 6]
  Suffix
  Серія: Економічні науки Таблиця 3 Ідентифікація та оцінка ризиків електронної системи публічних закупівель 20 Фактор – Ризик Фактологічна інформація для ідентифікації ризику Оцінка ризику Вплив на Функції управління Процедури контролю Базові вимоги, що порушено 1 2 3 4 5 6 власника електронної системи закупівель - ризик зловживання привілеями адміністратора домену 19.05.20
  (check this in PDF content)

 9. Start
  19995
  Prefix
  No 1 (7 9) Тому подання зрозумілої інформації користувачам у доступному вигляді є складовою забезпечення принципів прозорості та підзвітності. Рахунковою палатою було проведено аналіз стану державних закупівель в Україні у 2015–2016 роках, звіт за його результатами розміщено на офіційному сайті
  Exact
  [8]
  Suffix
  . Змістовне викладення матеріалу та висновки і пропозиції дають в повній мірі уяву про стан організації державних закупівель, його слабкі сторони та прогалини, які створюють можливість для порушень в цій сфері.
  (check this in PDF content)

 10. Start
  21319
  Prefix
  Власне, такий принцип і не реалізовано, оскільки Рахунковою палатою не використовується ризик-орієнтований підхід до проведення контрольних заходів. Із численних досліджень відомо, що найбільш поширене тлумачення ризику, як економічної категорії є «небезпека, можливість збитку або шкоди»
  Exact
  [9]
  Suffix
  . Міжнародні стандарти ІSSAІ надають наступну характеристику ризику в контексті застосування цього поняття в процесі аудиту: «ймовірність настання події, що тягне виникнення економічних збитків (втрат)» [10].
  (check this in PDF content)

 11. Start
  21536
  Prefix
  Міжнародні стандарти ІSSAІ надають наступну характеристику ризику в контексті застосування цього поняття в процесі аудиту: «ймовірність настання події, що тягне виникнення економічних збитків (втрат)»
  Exact
  [10]
  Suffix
  . Однак, розглядаючи підконтрольні об’єкти як складні економічні системи щодо яких необхідно зробити висновки на їх відповідність законодавству та ефективність управління, у дослідження будемо розглядати наслідки ризику ширше, і як ймовірність небезпечних процесів, і загроза втрати ресурсів (рідше -отримання додаткових витрат) в результаті прийнятих управлінськ
  (check this in PDF content)

 12. Start
  24147
  Prefix
  базою даних та системи пошуку та оприлюднення інформації, сценаріїв автоматичного тестування Центральної бази даних з описом, типового сценарію тестування майданчиків, опису АРІ та технічного завдання на створення комплексної системи захисту інформації, вартісної оцінки в обліку ці ключові об’єкти не отримали, відсутнє документальне оформлення такої передачі
  Exact
  [8]
  Suffix
  . Як зазначено у Звіті Рахункової палати, програмний комплекс автоматизованої електронної системи державних закупівель України «ІТС «Prozorro» обліковується на балансі ДП «Зовнішторгвидав України» з як нематеріальний актив –вартістю 0,01 гривень, про що свідчить оборотно-сальдова відомість до рахунку бухгалтерського обліку 127 «Інші нематеріальні активи».
  (check this in PDF content)

 13. Start
  28257
  Prefix
  Опосередковано незадоволеність користувачів системою електронних закупівель засвідчує кількість скарг від учасників закупівель, які надходять до Антимонопольного комітету України. Їх кількість щороку зростає, і за статистикою прийнятих рішень Колегією Антимонопольного комітету України, у 2016 році збільшилась майже вдвічі порівняно з таким самим періодом 2015 року
  Exact
  [8]
  Suffix
  . Ідентифіковані і оцінені ризики системи публічних закупівель слугують не тільки і не стільки методичною складовою процесу державного аудиту, скільки орієнтиром при формуванні звітної інформації для зрозумілого та точного її подання зацікавленим користувачам.
  (check this in PDF content)