The 14 reference contexts in paper Доброскок (2017) “Удосконалення системи управління державним боргом і посилення стійкості державних фінансів // Improving the system of public debt management and strengthening sustainability of public finances” / spz:ztu:ven:106381

 1. Start
  2900
  Prefix
  Тому необхідно знайти оптимальне співвідношення між інвестиціями, економічним зростанням та внутрішніми і зовнішніми запозиченнями. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням вивчення проблем управління державним боргом займалися такі сучасні вчені: О.І. Барановський
  Exact
  [1]
  Suffix
  , К.М. Данелюк [6], В.М. Крикунова [6], Г.В. Кучер [7], Л.М. Під’яблонська [9], А.З. Селезньов [10], Н.Б. Ярошевич [13] та інші, проте багато питань є відкритими та дискусійними. Мета статті полягає у дослідженні вдосконалення системи управління державним боргом і посилення стійкості державних фінансів.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  2919
  Prefix
  Тому необхідно знайти оптимальне співвідношення між інвестиціями, економічним зростанням та внутрішніми і зовнішніми запозиченнями. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням вивчення проблем управління державним боргом займалися такі сучасні вчені: О.І. Барановський [1], К.М. Данелюк
  Exact
  [6]
  Suffix
  , В.М. Крикунова [6], Г.В. Кучер [7], Л.М. Під’яблонська [9], А.З. Селезньов [10], Н.Б. Ярошевич [13] та інші, проте багато питань є відкритими та дискусійними. Мета статті полягає у дослідженні вдосконалення системи управління державним боргом і посилення стійкості державних фінансів.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  2942
  Prefix
  Тому необхідно знайти оптимальне співвідношення між інвестиціями, економічним зростанням та внутрішніми і зовнішніми запозиченнями. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням вивчення проблем управління державним боргом займалися такі сучасні вчені: О.І. Барановський [1], К.М. Данелюк [6], В.М. Крикунова
  Exact
  [6]
  Suffix
  , Г.В. Кучер [7], Л.М. Під’яблонська [9], А.З. Селезньов [10], Н.Б. Ярошевич [13] та інші, проте багато питань є відкритими та дискусійними. Мета статті полягає у дослідженні вдосконалення системи управління державним боргом і посилення стійкості державних фінансів.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  2957
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням вивчення проблем управління державним боргом займалися такі сучасні вчені: О.І. Барановський [1], К.М. Данелюк [6], В.М. Крикунова [6], Г.В. Кучер
  Exact
  [7]
  Suffix
  , Л.М. Під’яблонська [9], А.З. Селезньов [10], Н.Б. Ярошевич [13] та інші, проте багато питань є відкритими та дискусійними. Мета статті полягає у дослідженні вдосконалення системи управління державним боргом і посилення стійкості державних фінансів.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  2981
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням вивчення проблем управління державним боргом займалися такі сучасні вчені: О.І. Барановський [1], К.М. Данелюк [6], В.М. Крикунова [6], Г.В. Кучер [7], Л.М. Під’яблонська
  Exact
  [9]
  Suffix
  , А.З. Селезньов [10], Н.Б. Ярошевич [13] та інші, проте багато питань є відкритими та дискусійними. Мета статті полягає у дослідженні вдосконалення системи управління державним боргом і посилення стійкості державних фінансів.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  2999
  Prefix
  Питанням вивчення проблем управління державним боргом займалися такі сучасні вчені: О.І. Барановський [1], К.М. Данелюк [6], В.М. Крикунова [6], Г.В. Кучер [7], Л.М. Під’яблонська [9], А.З. Селезньов
  Exact
  [10]
  Suffix
  , Н.Б. Ярошевич [13] та інші, проте багато питань є відкритими та дискусійними. Мета статті полягає у дослідженні вдосконалення системи управління державним боргом і посилення стійкості державних фінансів.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  3019
  Prefix
  Питанням вивчення проблем управління державним боргом займалися такі сучасні вчені: О.І. Барановський [1], К.М. Данелюк [6], В.М. Крикунова [6], Г.В. Кучер [7], Л.М. Під’яблонська [9], А.З. Селезньов [10], Н.Б. Ярошевич
  Exact
  [13]
  Suffix
  та інші, проте багато питань є відкритими та дискусійними. Мета статті полягає у дослідженні вдосконалення системи управління державним боргом і посилення стійкості державних фінансів. Викладення основного матеріалу досліджень.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  3482
  Prefix
  Відповідно до ст. 2 Бюджетного Кодексу України державний борг – загальна сума боргових зобов’язань держави з повернення отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, що виникають внаслідок державного запозичення
  Exact
  [3]
  Suffix
  . Політика управління державним боргом є обов’язковим компонентом здійснюваної фінансової політики та важливою складовою процесів макроекономічного регулювання. Стратегічна мета управління державним боргом – забезпечення необхідними обсягами ліквідних коштів загального державного управління та мінімізації витрат, пов’язаних з ризиками, погашенням та обслуговуванням держав
  (check this in PDF content)

 9. Start
  4123
  Prefix
  обсягами ліквідних коштів загального державного управління та мінімізації витрат, пов’язаних з ризиками, погашенням та обслуговуванням державного боргу; створення передумов макроекономічної стабільності у коротко- та довготерміновому періодах. Управління державним боргом здійснює Міністерство фінансів України, або, за його дорученням та від імені, інші організації та установи
  Exact
  [2, с. 189]
  Suffix
  . Ефективне управління державним боргом як у розвинених, так і в економіках, що розвиваються, здійснюється в загальному руслі економічної політики уряду. В процесі управління державним боргом враховується економічна і політична ситуація в країні, рівень інфляції, ділова активність, інвестиційний клімат, стан фінансово-економічної безпеки країни, з урахуванням кон’юнктури зовнішніх ринк
  (check this in PDF content)

 10. Start
  6644
  Prefix
  Швидке зростання обсягів державного боргу як за абсолютною величиною, так і відносно ВВП країни. 2. Неоптимальна структура боргу з переважанням зовнішньої заборгованості в структурі державного боргу та значним розміром гарантованого державою боргу
  Exact
  [5]
  Suffix
  . Варто зазначити, що боргова політика країни давно вже не зводиться лише до пошуку та залучення коштів, яких бракує. Державний борг є одним із важливих інструментів макроекономічної та фіскальної політики держави.
  (check this in PDF content)

 11. Start
  7861
  Prefix
  позики, які в поточному періоді хоча і збільшують фінансовий потенціал країни-позичальника, у довгостроковій перспективі призводять до прямого зменшення національного доходу боржника та фінансової залежності від інших держав. Варто також зауважити, що, як правило, зовнішні позики надаються за умови виконання певних вимог, які негативно позначаються на національній безпеці країни
  Exact
  [12]
  Suffix
  . Номінальні показники державного боргу України, починаючи з 2009 р., не підлягали суттєвим змінам. Упродовж 2009–2013 рр. державний борг України перебував на стабільному рівні: 34,7–40,3 % ВВП.
  (check this in PDF content)

 12. Start
  11128
  Prefix
  ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», відповідно до Постанови КМУ від 18.12.2016 року No 961 (зі змінами), та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, відповідно до Постанови КМУ від 28.12.2016 року No 1003, девальвація національної валюти, курс якої по відношенню до долара США зріс з близько 24,00 грн./дол. США на кінець 2015 року до близько 27,19 грн. / дол. США на кінець грудня 2016 року
  Exact
  [11]
  Suffix
  . Розглянемо прогнозні показники погашення державного боргу України (рис. 1). 90 81,64 59,4 29,87 40,97 21,5325,6 15,17 2,5 80 70 60 50 40 30 20 10 0 20172018201920202021202220232024 *Джерело: [8] Рис. 1.
  (check this in PDF content)

 13. Start
  11309
  Prefix
  США на кінець грудня 2016 року [11]. Розглянемо прогнозні показники погашення державного боргу України (рис. 1). 90 81,64 59,4 29,87 40,97 21,5325,6 15,17 2,5 80 70 60 50 40 30 20 10 0 20172018201920202021202220232024 *Джерело:
  Exact
  [8]
  Suffix
  Рис. 1. Прогнозні обсяги погашення державного боргу України 2017–2024 роках, млрд. грн. Починаючи із 2018 р., сума погашення державного боргу України почне зменшуватися. Динаміка державного боргу та державних запозичень характеризує лише кількісну сторону проблеми, а для оцінки якісної складової боргової політики держави важливе значення має вивчення показників боргової безпе
  (check this in PDF content)

 14. Start
  12408
  Prefix
  спричинить зниження рівня боргової безпеки держави, що, у свою чергу, може призвести до зростання відсоткових ставок на ринку державних запозичень, підвищення рівня оподаткування господарюючих суб’єктів, зменшення виробничого споживання внаслідок падіння інвестицій, відпливу з країни сукупних валютних резервів, зниження міжнародного престижу країни та рівня життя населення
  Exact
  [4, c. 22]
  Suffix
  . Висновки та перспективи подальших досліджень. Ефективне управління борговими операціями уряду та дотримання економічно безпечних розмірів боргового навантаження створюватимуть підґрунтя для зміцнення фінансової системи України, забезпечення платоспроможності держави у довгостроковому періоді та посилення стимулюючого впливу держави на соціально-економічний розвиток країни.
  (check this in PDF content)