The 11 reference contexts in paper Юхименко-Назарук (2017) “Напрямки розвитку інформаційного забезпечення діяльності мережевих структур // Directions for development of information supply of network structures activities” / spz:ztu:ven:106358

 1. Start
  4702
  Prefix
  В рамках організацій переважною мірою облік стосується управління вертикальними зв’язками, що існують в організації. Бюджетування, планування та оцінка ефективності завжди відображаються у вертикальному вимірі
  Exact
  [7, с. 589-590]
  Suffix
  . Відповідно, конвенційна облікова модель була створена з метою інформування суб’єктів прийняття управлінських рішень в рамках встановлених меж підприємства (принцип автономності) шляхом мобілізації організаційної ієрархії, фокусуючись на вертикальних © І.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  5643
  Prefix
  з поширенням мережевих структур у ХХІ-му столітті з’являється об’єктивна необхідність в побудові нової моделі облікової системи, що забезпечуватиме інформаційну підтримку координації горизонтальних зв’язків, які виникають між юридично незалежними підприємствами, що є учасниками мережевої структури. Проведений аналіз підходів дослідників (Ю.Дахлгрен, М.Хомструм, П.Йоханссон
  Exact
  [6]
  Suffix
  , А.Каліо, А.Дітільйо [5, с. 4]) дозволяє констатувати, що облікова система мережевої структури, як інтегрована система облікових систем її учасників, окрім традиційних завдань, повинна забезпечувати вирішення цілого ряду проблем, які притаманні даному типу організацій, зокрема:  координацію взаємодій учасників мережевої структури шляхом обліково-інформаційної підтримки процесу уклада
  (check this in PDF content)

 3. Start
  5669
  Prefix
  структур у ХХІ-му столітті з’являється об’єктивна необхідність в побудові нової моделі облікової системи, що забезпечуватиме інформаційну підтримку координації горизонтальних зв’язків, які виникають між юридично незалежними підприємствами, що є учасниками мережевої структури. Проведений аналіз підходів дослідників (Ю.Дахлгрен, М.Хомструм, П.Йоханссон [6], А.Каліо, А.Дітільйо
  Exact
  [5, с. 4]
  Suffix
  ) дозволяє констатувати, що облікова система мережевої структури, як інтегрована система облікових систем її учасників, окрім традиційних завдань, повинна забезпечувати вирішення цілого ряду проблем, які притаманні даному типу організацій, зокрема:  координацію взаємодій учасників мережевої структури шляхом обліково-інформаційної підтримки процесу укладання контрактів між ними;  інфор
  (check this in PDF content)

 4. Start
  9479
  Prefix
  на розвиток мережевої економіки, є необхідність революційного реформування облікової системи, що проявляється у виникненні нової парадигми бухгалтерського обліку, яка кардинально відрізняється від попередньої облікової парадигми, орієнтованої на підприємства індустріальної економіки. Доцільність такої пропозиції обґрунтовується тим, що в умовах сьогодення вчені
  Exact
  [10, с. 55]
  Suffix
  визнають бухгалтерський облік мультипарадигмальною дисципліною. Першим із дослідників в сфері бухгалтерського обліку, хто звернув увагу на зміну облікової парадигми в контексті поширення мережевих структур, був проф.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  10122
  Prefix
  На зміну традиційним підходам повинна прийти мережева екстравертна облікова модель, в якій важливими є відносини з клієнтами, постачальниками і навіть конкурентами, прикладом чого є формування ланцюжка постачань між “GM”, “Ford” і “Daimler / Chrysler”
  Exact
  [9, с. 11]
  Suffix
  . Окрім цього, застосування мережевих структур в процесі здійснення інноваційної діяльності створює необхідні передумови для визнання витрат на НДДКР в обліку як нематеріальних активів, оскільки мережеві структури підвищують рівень їх ліквідності, формуючи активний ринок та надаючи можливість для їх достовірної оцінки в системі обліку.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  11183
  Prefix
  включає корпоративні, галузеві, регіональні, міжрегіональні, інтернет комп’ютерні мережі, і відповідної модифікації фінансового, управлінського і стратегічного бухгалтерського обліку як з точки зору зміни вартості обробки облікової інформації, підвищення технічних можливостей обліку, так і з позиції трансформації методології обліку, взаємозв’язку між різними видами обліку
  Exact
  [2, с. 1]
  Suffix
  . Розглядаючи виділені автором ознаки мережевої парадигми бухгалтерського обліку, можна констатувати, що на сьогодні варто говорити не стільки про процес розмивання існуючої облікової парадигми, що має спостерігатись в фазі її кризи (виходячи з парадигмальної моделі розвитку науки, розробленої Т.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  12286
  Prefix
  облік відображає нові можливості реалізації диграфічної бухгалтерії в умовах мережевих підприємств, описуючі специфічні облікові інструменти (мережевий план рахунків, резервну систему корпорацій, інтегровані процедури, мережевий формат звітності, похідні балансові звіти), а це є лише оригінальним способом організації бухгалтерського обліку, тобто є однією із нових технологій
  Exact
  [4, с. 23]
  Suffix
  . На думку Н. Клімової, О. Козирєва та Е. Бабкіна, починаючи з середини 1990-х років відбувається формування і розвиток нової облікової парадигми, яка характеризується розширенням області бухгалтерського обліку відносно традиційних кордонів, зокрема, в частині облікового спостереження за міжорганізаційними взаємодіями [8, с. 11].
  (check this in PDF content)

 8. Start
  12621
  Prefix
  Бабкіна, починаючи з середини 1990-х років відбувається формування і розвиток нової облікової парадигми, яка характеризується розширенням області бухгалтерського обліку відносно традиційних кордонів, зокрема, в частині облікового спостереження за міжорганізаційними взаємодіями
  Exact
  [8, с. 11]
  Suffix
  . В контексті даної парадигми відбувається розвиток нових методів і технік бухгалтерського обліку, які спрямовані на вирішення проблеми підвищення ефективності обліково-інформаційних комунікацій між підприємствами, що входять до складу мережевих структур.
  (check this in PDF content)

 9. Start
  15001
  Prefix
  Йоханссон, дослідивши особливості систем обліково-інформаційного забезпечення та інвестиційної діяльності трьох мережевих структур, одержали наступні результати (табл. 1). Таблиця 1 Інформаційні та інвестиційні взаємодії учасників мережевих структур (узагальнено на основі
  Exact
  [6]
  Suffix
  ) Назва мережевої структури Облікова система Система бюджетування Система управління витратами Інвестиційна діяльність Leveranturen I Tranеs” Відсутність загальної облікової системи. Внутрішнє виставлення рахунків Відсутність загальних бюджетів.
  (check this in PDF content)

 10. Start
  18509
  Prefix
  Воронової така система повинна будуватись на основі системи міжорганізаційного управлінського обліку, що включає дві підсистеми: 1) систему управлінського обліку; систему управління, що впливає на управлінський облік
  Exact
  [1, с. 85]
  Suffix
  . Проф. Л.І. Проняева та О.А. Федотенкова запропоновували систему інформаційного забезпечення кластерів, як одного із видів мережевих структур. У складі такої системи виділено управлінську дирекцію кластера, яка включає такі блоки: 1) Міжорганізаційний фінансовий облік і аналіз; 2) Міжорганізаційний управлінський облік і аналіз; 3) Міжорганізаційний стратегічний облік і аналіз [3,
  (check this in PDF content)

 11. Start
  18906
  Prefix
  У складі такої системи виділено управлінську дирекцію кластера, яка включає такі блоки: 1) Міжорганізаційний фінансовий облік і аналіз; 2) Міжорганізаційний управлінський облік і аналіз; 3) Міжорганізаційний стратегічний облік і аналіз
  Exact
  [3, с. 14]
  Suffix
  . Тому при розробці загальномережевої облікової системи слід враховувати цілі, які висуваються при створенні мережевої структури, а також види і обсяги міжорганізаційних взаємодій, які виникають між її учасниками. 3.
  (check this in PDF content)