The 31 reference contexts in paper Правдюк (2017) “Облікова концепція товарно-матеріальних цінностей в умовах постіндустріальної економіки // Accounting concept of inventories in postindustrial economy” / spz:ztu:ven:106332

 1. Start
  1734
  Prefix
  Вимоги постіндустріальної економіки, економіки знань, спрямованих на соціум, потребують особливого її інформаційного забезпечення, зокрема, системи бухгалтерського обліку. Відповідно до системного підходу, обґрунтованого нами раніше
  Exact
  [17]
  Suffix
  , аналіз будь-якого об’єкта із складною внутрішньою структурою та взаємозв’язками не може бути зведений до вивчення лише його частини чи складових. Система обліку і звітності розвивається відповідно до еволюції суспільства загалом (аграрне-індустріальне-постіндустріальне).
  (check this in PDF content)

 2. Start
  2768
  Prefix
  На їх основі виявляються найвірогідніші точки впливу на управління запасами, опрацьовуються потреби інформації для управління та реалізуються у обліковій концепції заданого об’єкта. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значний внесок до теорії та методології обліку та контролю запасів внесли вчені Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, М.Я. Дем’яненко, Т.І. Єфіменко
  Exact
  [6]
  Suffix
  , В.М. Жук, Г.І. Кіндрацька [2], Г.Г. Кірейцев, М.М. Куцупатрий, В.Г. Лінник, В.Б. Моссаковський, М.С. Пушкар, М.Г. Чумаченко, В.Г. Швець, В.О. Шевчук, П.Я. Хомин, І.Й. Яремко та ін. Проте, мало дослідженими залишаються комплексний розгляд та формування облікової концепції товарноматеріальних цінностей в умовах постіндустріальної економіки.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  2798
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значний внесок до теорії та методології обліку та контролю запасів внесли вчені Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, М.Я. Дем’яненко, Т.І. Єфіменко [6], В.М. Жук, Г.І. Кіндрацька
  Exact
  [2]
  Suffix
  , Г.Г. Кірейцев, М.М. Куцупатрий, В.Г. Лінник, В.Б. Моссаковський, М.С. Пушкар, М.Г. Чумаченко, В.Г. Швець, В.О. Шевчук, П.Я. Хомин, І.Й. Яремко та ін. Проте, мало дослідженими залишаються комплексний розгляд та формування облікової концепції товарноматеріальних цінностей в умовах постіндустріальної економіки.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  4209
  Prefix
  Перехід до постіндустріальної економіки зміщує цінності в бік споживача, має місце процес зростання соціальних стандартів та їх домінування над економічними інтересами. В цій ситуації виникає питання ефективного управління товарними запасами, з урахуванням потреб споживачів і зростанням вартості підприємства
  Exact
  [4]
  Suffix
  . Мета дослідження полягає у обґрунтуванні облікової концепції щодо запасів як складової інформаційної системи підприємств в умовах постіндустріальної економіки. Викладення основного матеріалу дослідження.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  5503
  Prefix
  Структура балансу підприємств України у 2015 році Виняткову значущість мого об’єкта дослідження підтверджує те, що оборотні активи, до складу яких належать аналізовані нами запаси, в структурі балансу підприємств України займають більшу частину ресурсів. Визначення поняття запасів, порядок їх оцінки та відображення в бухгалтерському обліку наведено в П(С)БО 9 «Запаси»
  Exact
  [16]
  Suffix
  . Це сировина й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва та адміністративних потреб.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  6171
  Prefix
  , готова продукція, що вироблена на підприємстві й призначена для продажу, товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані та утримуються підприємством, з метою подальшого продажу, малоцінні та швидкозношувані предмети, молодняк тварин і тварини на відгодівлі, якщо вони оцінюються за цим стандартом. Більшість дослідників, як зазначає Т.І. Єфіменко
  Exact
  [6]
  Suffix
  , у трактуванні терміну: «товарно-матеріальні цінності» не оригінальні, та обходяться визначенням, наданим П(С)БО 9. Така ж ситуація в облікових розвідках закордоном, публікації [3, 21] зводяться, в основному, до тлумачень застосування МСФЗ.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  6356
  Prefix
  Єфіменко [6], у трактуванні терміну: «товарно-матеріальні цінності» не оригінальні, та обходяться визначенням, наданим П(С)БО 9. Така ж ситуація в облікових розвідках закордоном, публікації
  Exact
  [3, 21]
  Suffix
  зводяться, в основному, до тлумачень застосування МСФЗ. Цей факт варто визнати за заслугу облікових стандартів, що так повно висвітлює економічну природу облікового об’єкта. На мою думку, товарно-матеріальні цінності є ширшим поняттям, аніж запаси, оскільки мають подвійну природу – як оцінена частка оборотних активів, та як фізична складова матеріальних витрат.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  7448
  Prefix
  і тварини на відгодівлі та інші матеріальні цінності, що призначені: – для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва та адміністративних потреб; – придбані та утримуються підприємством, з метою подальшого продажу. У нових вимогах щодо розкриття інформації у фінансовій звітності, згідно з П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
  Exact
  [14]
  Suffix
  , визначено, що інформація щодо запасів розкривається в одній зведеній статті – «Запаси», та у такому вигляді їх узагальнюють (табл. 1). Таблиця 1 Динаміка обсягів запасів у галузях економіки України за 2012–2015 рр. (на кінець року, млн. грн.
  (check this in PDF content)

 9. Start
  12439
  Prefix
  Статистичний збірник «Діяльність суб’єктів господарювання» З часом, стає очевидним, що надання зведеної інформації про запаси, без деталізації за їх видами, суперечить принципу повноти розкриття. Тому Т.І. Єфіменко
  Exact
  [6]
  Suffix
  досліджує вдосконалення процедурної вартості запасів і подання інформації про запаси у фінансовій звітності. За дослідженнями В.В. Баліцької [1, с. 178], оборотний капітал характеризується споживчою вартістю та вартісним складом.
  (check this in PDF content)

 10. Start
  12583
  Prefix
  Статистичний збірник «Діяльність суб’єктів господарювання» З часом, стає очевидним, що надання зведеної інформації про запаси, без деталізації за їх видами, суперечить принципу повноти розкриття. Тому Т.І. Єфіменко [6] досліджує вдосконалення процедурної вартості запасів і подання інформації про запаси у фінансовій звітності. За дослідженнями В.В. Баліцької
  Exact
  [1, с. 178]
  Suffix
  , оборотний капітал характеризується споживчою вартістю та вартісним складом. Проаналізувати структуру, за наведеними у Держкомстаті даними, неможливо. А причини звуження інформації криються в обліковому відображенні.
  (check this in PDF content)

 11. Start
  13253
  Prefix
  Наприклад, для сфери сільського господарства, методичні підходи щодо класифікації матеріальних цінностей закріплені нормами П(С)БО 9 «Запаси»та П(С)БО 30 «Біологічні активи», відповідно до норм яких визначається склад товарно-матеріальних цінностей. Згідно з П(С)БО 30 «Біологічні активи»
  Exact
  [15]
  Suffix
  , запасами є сільськогосподарська продукція, що після первинного визнання оцінюється та відображається, відповідно до П(С)БО 9 «Запаси». Тобто біологічний актив не використовується у сільськогосподарській діяльності та утримується для продажу, або напрямок його використання не визначено.
  (check this in PDF content)

 12. Start
  13862
  Prefix
  В умовах постіндустріальної економіки постають питання щодо розмежування понять «виробничі» та «матеріальні» запаси; необхідне чітке обґрунтування їх класифікації, з урахуванням галузевої специфіки виробництва. У таблиці 3, згідно з Планом рахунків
  Exact
  [13]
  Suffix
  , наведено чинну класифікацію запасів та запропоновано підходи щодо їх розмежування. Тaблиця 3 Виробничі і матеріальні запаси класу рахунків бухгалтерського обліку Запаси Код Рахунки першого порядку (Синтетичні рахунки) Код Рахунки другого порядку (субрахунки) Приналежність за економічним змістом 20 Виробничі запаси 201 Сировина й матеріали Виробничі/Матеріальні 202 Купівельні н
  (check this in PDF content)

 13. Start
  15539
  Prefix
  27 Продукція сільськогосподарського виробництва За видaми продукції Матеріальні 28 Товари 281 Товари на складі Матеріальні 282 Товари в торгівлі Матеріальні 283 Товари на комісії Матеріальні 284 Тара під товарами Матеріальні 285 Торгова націнка Матеріальні 286 Необоротні активи та групи вибyття, утримувані для продажу Матеріальні Джерело: розроблено на основі
  Exact
  [10]
  Suffix
  Рахунки 2 класу [13] призначені для узагальнення інформації пpo наявність i рух належних підприємству готової продукції, товарів, предметів праці для обробки, переробки, використання y виробництві та для господарських потреб, a також засобів праці, які підприємство враховує до складу малоцінних і швидкозношуваних предметів.
  (check this in PDF content)

 14. Start
  15562
  Prefix
  виробництва За видaми продукції Матеріальні 28 Товари 281 Товари на складі Матеріальні 282 Товари в торгівлі Матеріальні 283 Товари на комісії Матеріальні 284 Тара під товарами Матеріальні 285 Торгова націнка Матеріальні 286 Необоротні активи та групи вибyття, утримувані для продажу Матеріальні Джерело: розроблено на основі [10] Рахунки 2 класу
  Exact
  [13]
  Suffix
  призначені для узагальнення інформації пpo наявність i рух належних підприємству готової продукції, товарів, предметів праці для обробки, переробки, використання y виробництві та для господарських потреб, a також засобів праці, які підприємство враховує до складу малоцінних і швидкозношуваних предметів.
  (check this in PDF content)

 15. Start
  16596
  Prefix
  Вони будуть різними для торгівельного чи виробничого підприємства. Логіка, яку я переслідувала – яка, ймовірно, частина запасів придбається чи виробляється для реалізації. Наприклад, Г.І. Кіндрацька з авторами
  Exact
  [2]
  Suffix
  наводить показники аналізу запасів, з урахуванням типу політики фінансування різних груп оборотних активів та інших чинників, а для розуміння сутності проблеми інформаційного забезпечення управління запасами, зокрема, досліджено роль і місце аналізу запасів як функції управління логістичною системою.
  (check this in PDF content)

 16. Start
  16935
  Prefix
  Кіндрацька з авторами [2] наводить показники аналізу запасів, з урахуванням типу політики фінансування різних груп оборотних активів та інших чинників, а для розуміння сутності проблеми інформаційного забезпечення управління запасами, зокрема, досліджено роль і місце аналізу запасів як функції управління логістичною системою. Долгов А.П. у монографії
  Exact
  [5]
  Suffix
  розглядає комплекс сучасних проблем управління матеріальними запасами в системах логістичного менеджменту різних виробничо-комерційних структур. Підсумовуючи висновки дослідників, зазначимо, що є фактори, які впливають на величину та оцінку запасів (таблиця 4), враховуючи які, можна прискорювати процес реалізації товару, знижувати норму оборотних засобів і підвищувати ефективність ї
  (check this in PDF content)

 17. Start
  17867
  Prefix
  обліку чинне нормативне забезпечення рівень автоматизації обліку фінансова інфраструктура розмежування витрат на виробництва умови поставки та оплати товару якість проведення інвентаризації доступність матеріальних цінностей знання потреб споживачів конкурентна вартість товару загальний рівень організації виробництва купівельна спроможність населення Джерело: розроблено на основі
  Exact
  [9; 19]
  Suffix
  Серед об’єктів обліку на підприємстві запаси достатньо вагомі, оскільки від їх ефективного використання залежить швидкість обороту вкладеного капіталу, власне, його розмір та прибуток підприємства.
  (check this in PDF content)

 18. Start
  19528
  Prefix
  Закордоном поширена система періодичного обліку виробничих запасів, при якому фізичний підрахунок груп матеріалів у виробничих запасах здійснюється через певні періоди часу (наприклад, раз на місяць)
  Exact
  [3, c. 218]
  Suffix
  . Про моделі обліку запасів та планування їх величини фіксованим обсягом та за фіксований період досліджено С.Хомовим [19]. Варто зазначити, що в умовах нестабільності ринку, що виражається в досить значних коливаннях цін, оцінка запасів за вартістю їх придбання не є об’єктивною.
  (check this in PDF content)

 19. Start
  19652
  Prefix
  Закордоном поширена система періодичного обліку виробничих запасів, при якому фізичний підрахунок груп матеріалів у виробничих запасах здійснюється через певні періоди часу (наприклад, раз на місяць) [3, c. 218]. Про моделі обліку запасів та планування їх величини фіксованим обсягом та за фіксований період досліджено С.Хомовим
  Exact
  [19]
  Suffix
  . Варто зазначити, що в умовах нестабільності ринку, що виражається в досить значних коливаннях цін, оцінка запасів за вартістю їх придбання не є об’єктивною. Саме тому міжнародна практика обліку і звітності щодо запасів виробила достатньо ємний їх перелік (таблиця 4) [10], який майже ідентично відображений у національних стандартах обліку [16].
  (check this in PDF content)

 20. Start
  19930
  Prefix
  Варто зазначити, що в умовах нестабільності ринку, що виражається в досить значних коливаннях цін, оцінка запасів за вартістю їх придбання не є об’єктивною. Саме тому міжнародна практика обліку і звітності щодо запасів виробила достатньо ємний їх перелік (таблиця 4)
  Exact
  [10]
  Suffix
  , який майже ідентично відображений у національних стандартах обліку [16]. Щоб зберегти об’єктивність оцінки запасів в умовах цінової нестабільності, вони оцінюються за правилом найнижчої оцінки.
  (check this in PDF content)

 21. Start
  20009
  Prefix
  Варто зазначити, що в умовах нестабільності ринку, що виражається в досить значних коливаннях цін, оцінка запасів за вартістю їх придбання не є об’єктивною. Саме тому міжнародна практика обліку і звітності щодо запасів виробила достатньо ємний їх перелік (таблиця 4) [10], який майже ідентично відображений у національних стандартах обліку
  Exact
  [16]
  Suffix
  . Щоб зберегти об’єктивність оцінки запасів в умовах цінової нестабільності, вони оцінюються за правилом найнижчої оцінки. Склад запасів підприємств за МСФЗ приведено у таблиці 5. Мета МСФЗ No 2 [10] полягає у визначенні порядку обліку запасів.
  (check this in PDF content)

 22. Start
  20219
  Prefix
  Щоб зберегти об’єктивність оцінки запасів в умовах цінової нестабільності, вони оцінюються за правилом найнижчої оцінки. Склад запасів підприємств за МСФЗ приведено у таблиці 5. Мета МСФЗ No 2
  Exact
  [10]
  Suffix
  полягає у визначенні порядку обліку запасів. Вона слугує орієнтиром для визначення вартості запасів та для подальшого визнання витрат, враховуючи будь-яке списання до чистої ціни продажу. Він також містить вказівки щодо способів розрахунку собівартості, які використовуються для віднесення витрат на запаси.
  (check this in PDF content)

 23. Start
  20779
  Prefix
  Таблиця 5 Склад запасів підприємств за МСФЗ IAS 2 «Inventories» МСБО 2 «Запаси» Merchandise Товари Productionsupplies Виробничі запаси Materials Матеріали Work in progress Незавершене виробництво Finished goods Готова продукція Джерело:
  Exact
  [8; 10]
  Suffix
  З досвіду Польщі, запаси оцінюються за цінами їх придбання, у випадку ж неможливості виявлення ціни запасів або за їх безоплатної передачі вони оцінюються за цінами на аналогічні або подібні товарноматеріальні цінності.
  (check this in PDF content)

 24. Start
  21032
  Prefix
  Виробничі запаси Materials Матеріали Work in progress Незавершене виробництво Finished goods Готова продукція Джерело: [8; 10] З досвіду Польщі, запаси оцінюються за цінами їх придбання, у випадку ж неможливості виявлення ціни запасів або за їх безоплатної передачі вони оцінюються за цінами на аналогічні або подібні товарноматеріальні цінності. Дослідники Maciej Jurczyga
  Exact
  [21]
  Suffix
  вказують, що облік запасів є однією зі сфер прийняття відповідних рішень в області політики зниження навантаження з податку на прибуток. Там особливо підкреслюється, що спосіб обліку має бути узгоджений з характером діяльності підприємства та відповідати його розмірам, організаційній структурі, інформаційним чи іншим специфічним потребам і забезпечити підготовку фінансової звітності, в
  (check this in PDF content)

 25. Start
  21534
  Prefix
  Там особливо підкреслюється, що спосіб обліку має бути узгоджений з характером діяльності підприємства та відповідати його розмірам, організаційній структурі, інформаційним чи іншим специфічним потребам і забезпечити підготовку фінансової звітності, відповідно до концепції достовірного і надійного відображення. Порівнюючи термін «запаси», наведений у МСБО 2
  Exact
  [10]
  Suffix
  та П(С)БО 9 [16], можна стверджувати, що термін «запаси» за міжнародними та вітчизняними стандартами має аналогічний зміст, як підтверджують й інші вчені. Малютяк C. [8] зазначає, що процес інтеграції України до європейської спільноти прогресивний, оскільки вже сьогодні українські підприємства працюють за правилами, які диктує європейський ринок та сучасні економічні віднос
  (check this in PDF content)

 26. Start
  21551
  Prefix
  Там особливо підкреслюється, що спосіб обліку має бути узгоджений з характером діяльності підприємства та відповідати його розмірам, організаційній структурі, інформаційним чи іншим специфічним потребам і забезпечити підготовку фінансової звітності, відповідно до концепції достовірного і надійного відображення. Порівнюючи термін «запаси», наведений у МСБО 2 [10] та П(С)БО 9
  Exact
  [16]
  Suffix
  , можна стверджувати, що термін «запаси» за міжнародними та вітчизняними стандартами має аналогічний зміст, як підтверджують й інші вчені. Малютяк C. [8] зазначає, що процес інтеграції України до європейської спільноти прогресивний, оскільки вже сьогодні українські підприємства працюють за правилами, які диктує європейський ринок та сучасні економічні відносини.
  (check this in PDF content)

 27. Start
  21705
  Prefix
  Порівнюючи термін «запаси», наведений у МСБО 2 [10] та П(С)БО 9 [16], можна стверджувати, що термін «запаси» за міжнародними та вітчизняними стандартами має аналогічний зміст, як підтверджують й інші вчені. Малютяк C.
  Exact
  [8]
  Suffix
  зазначає, що процес інтеграції України до європейської спільноти прогресивний, оскільки вже сьогодні українські підприємства працюють за правилами, які диктує європейський ринок та сучасні економічні відносини.
  (check this in PDF content)

 28. Start
  21962
  Prefix
  Малютяк C. [8] зазначає, що процес інтеграції України до європейської спільноти прогресивний, оскільки вже сьогодні українські підприємства працюють за правилами, які диктує європейський ринок та сучасні економічні відносини. Як зазначають дослідники
  Exact
  [20]
  Suffix
  , перехід від «індустріального обліку» до «постіндустріального» відбувається за певним часовим лагом, що сприймається як «відставання», проте, як і рух суспільства здійснюється поступово, раціонально та еволюційно, цьому руху властиві кумулятивність та співвимірність.
  (check this in PDF content)

 29. Start
  22587
  Prefix
  У межах цього дослідження проаналізуємо ті з них, які є принциповими для розробки моделі постіндустріального обліку товарно-матеріальних цінностей (запасів) (рис. 2). Джерело: розроблено на основі
  Exact
  [9; 11]
  Suffix
  Рис. 2. Облікова концепція товарно-матеріальних цінностей в умовах постіндустріальної економіки Концепція обліку матеріальних цінностей П(С)БО 9 Визнання і оцінка елементів Адаптація нових світових методів обліку запасів Управлінський аспект Організаційний аспект Нормативно-правовий аспект Інформаційний аспект Нормативний аспект обліку товарно-матеріальних цінностей Фізична
  (check this in PDF content)

 30. Start
  25282
  Prefix
  об'єкти управління логістичного менеджменту Взаємозв'язок матеріальних потоків і запасів Параметри запасів і показники їх оборотності Методи регулювання запасів: періодичний метод релаксаційний метод метод мінімум - максимум Концептуальні підходи до управління логістичними процесами і системи логістичного менеджменту Макроекономічна оцінка Джерело: розроблено на основі
  Exact
  [5]
  Suffix
  З таблиці 6 бачимо, що інформаційна роль обліку в управлінні запасами первинна та поділяється на інформацію щодо макроекономічної оцінки матеріальних запасів за їх структурою та на логістичний менеджмент запасів.
  (check this in PDF content)

 31. Start
  25835
  Prefix
  Складська логістика містить у собі операції щодо розміщення, зберігання та видачі сировини / готової продукції покупцям. Метою складської логістики є ефективна діяльність підприємства та підвищення її конкурентоздатності на ринку
  Exact
  [7; 18]
  Suffix
  , що дозволяє: керувати товаропотоком на складах; контролювати надходження запасів та відвантаження товарів; оперативно отримувати інформацію про товари, кількість, терміни придатності; проводити інвентаризацію; аналізувати ефективність використання складів; оптимізувати ресурси при керуванні матеріальними потоками; формувати всю необхідну документацію.
  (check this in PDF content)