The 7 references in paper Виговська, Виговський (2017) “Розвиток організаційного забезпечення аналізу кредитоспроможності позичальника-юридичної особи // Development of orgware of borrower - legal entity’s solvency analysis” / spz:ztu:ven:96674

1
Giduljan, A. (2012), Aktual'ni pytannja polipshennja metodyky ocinky kredytospromozhnosti pozychal'nykiv bankamy Ukrai'ny, Visnyk NBU, S. 50–53.
(check this in PDF content)
2
Gryvkivs'ka, O.V. (2012), Zabezpechennja finansovoi' bezpeky sil's'kogo gospodarstva, monografija, Ternopil', Aston., 340 s.
(check this in PDF content)
3
Zakon Ukrai'ny, «Pro banky i bankivs'ku dijal'nist'».
(check this in PDF content)
4
Jepifanov, A.O., Dehtjar, N.A. and Mel'nyk, M.V. (2007), Ocinka kredytospromozhnosti ta investycijnoi' pryvablyvosti sub’jektiv gospodarjuvannja, Sumy, UABS, 286 s.
(check this in PDF content)
5
Lysenok, O.V. (2006), Krytychnyj analiz ta problemy klasyfikacii' bankivs'kyh ryzykiv, «Formuvannja rynkovoi' ekonomiky», Vyp. 15, K., KNEU, S. 241–249.
(check this in PDF content)
6
Nikolajenko, Ju.V. (2015), Svitovyj dosvid ta suchasni tendencii' u galuzi upravlinnja kredytnym ryzykom, «Efektyvna ekonomika: elektron. nauk. fah. vyd», No 11, available at: http://ir.stu.cn.ua/123456789/7941
(check this in PDF content)
7
Petruk, O.M., Moshens'kyj, S.Z. and Novak, O.S. (2011), «Bankivs'ki operacii'», navch. Posibnyk, Zhytomyr, ZhDTU, 568 s. ВИГОВСЬКА Наталія Георгіївна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Житомирського державного технологічного університету.
(check this in PDF content)