The 17 references in paper Шиманська (2017) “Теоретичні засади дослідження процесів міжнародної міграції: аналіз розвитку та ключових положень міграційних теорій // Theoretical foundations of international migration process studies: analysis of key migration theories development” / spz:ztu:ven:96670

1
Brown, A.J.G., Zimmermann, K.F. (2016), «Three decades of publishing research in population economics”, Maastricht Economic and social Research Institute on Innovation and Technology UNU-MERIT Working Paper, available at: www.merit.unu.edu/publications/wppdf/2016/wp2016-055.pdf
(check this in PDF content)
2
Budnik, K.B. (2011), «Temporary migration in theories of international mobility of labour», Bank i Kredyt, National Bank of Poland, Economic Institute, Vol. 42 (6), рp. 7–48, available at: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/89_en.pdf
(check this in PDF content)
3
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2016), International Migration Report 2015: Highlights, available at: www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015_ Highlights.pdf
(check this in PDF content)
4
Massey, D.S. (2015), «A Missing Element in Migration Theories», Migration Letters, Vol. 12. – No 3, pp. 279–299, available at: www.tplondon.com/journal/index.php/ml/article/viewFile/568/411
(check this in PDF content)
5
OECD (2016), Perspectives on Global Development 2017: International Migration in a Shifting World, OECD Publishing, Paris, available at: http://dx.doi.org/10.1787/persp_glob_dev-2017-en
(check this in PDF content)
6
Ananev, S.A. (2012), «Istoriografiya migratsionnyih protsessov Rossii (konets XX – nachalo XXI veka)», Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kulturologiya i iskusstvovedenie. Voprosyi teorii i praktiki, Gramota, No 1(15), pp. 17–20, available at: www.gramota.net/materials/3/2012/1-2/3.htm
(check this in PDF content)
7
Verbovyi, M.V. (2011), «Doktrynalni zasady mizhnarodnoi trudovoi mihratsii», Demokratychne vriaduvannia, Issue 7, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2011_7_9
(check this in PDF content)
8
Zaremba, H.R. (2014), «Zovnishnia mihratsiia ukraintsiv. Stan doslidzhennia», Sotsialni tekhnolohii: aktualni problemy teorii ta praktyky, Issue 62, pp. 39–45, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stapttp_2014_62_7
(check this in PDF content)
9
Ivahnyuk, I.V. (2015), «Razvitie migratsionnoy teorii v usloviyah globalizatsii. Chast 1», Vek globalizatsii: issledovanie sovrem. glob. Protsessov, Izdatelstvo «Uchitel», No 1(15), pp. 36–51.
(check this in PDF content)
10
Kurunova, Iu.O. (2015), Mizhnarodna mihratsiia robochoi syly yak chynnyk ekonomichnoho rozvytku krain (na prykladi mihratsiinykh potokiv mizh YeS i Ukrainoiu), Thesis, Odeskyi natsionalnyi universytet imeni Mechnykova, available at: http://old.lnu.edu.ua/files/dissertations/2015-09-28-kurunova/dis_kurunova.pdf
(check this in PDF content)
11
Malynovska, O.A. (2013), «Mihratsiini doslidzhennia radianskoho periodu ta yikh vplyv na suchasne mihratsiieznavstvo v Ukraini», Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, No 2, pp. 156–166, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2013_2_17
(check this in PDF content)
12
Malynovska, O.A. (2009), «Mizhnarodni mihratsii ta suspilni transformatsii doby hlobalizatsii», Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, No 1, pp. 5–19, available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/8718/1_Malinovska.pdf
(check this in PDF content)
13
Neklyudova, N.P. (2010), «Nauchno-metodicheskie podhodyi k issledovaniyu mezhdunarodnoy migratsii», Zhurnal ekonomicheskoy teorii, No 4, pp. 195–198.
(check this in PDF content)
14
Ovcharenko, V.V. (2011), «Zovnishnia trudova mihratsiia naselennia Ukrainy ochyma vitchyznianykh doslidnykiv», Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H.S. Skovorody, Istoriia ta heohrafiia, Issue 41, pp. 280–283, http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2011_41_68
(check this in PDF content)
15
Rubinskaya, E.D. (2013), «Istoriko-sistemnyiy podhod k analizu mezhdunarodnoy migratsii rabochey silyi v aspekte globalizatsii mirovoy ekonomiki», Gosudarstvennoe i munitsipalnoe upravlenie. Uchenyie zapiski SKAGS, No 4, available at: http://cyberleninka.ru/article/n/istoriko-sistemnyy-podhod-k-analizu-mezhdunarodnoymigratsii-rabochey-sily-v-aspekte-globalizatsii-mirovoy-ekonomiki
(check this in PDF content)
16
Takhtarova, K.A. (2015), «Rozvytok trudovoi mihratsii v systemi mizhnarodnykh trudovykh komunikatsii: metodolohichnyi aspekt», Visnyk Pryazovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu, Ekonomichni nauky, Issue 29, pp. 37–45, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2015_29_8
(check this in PDF content)
17
Filatova, Yu.M. (2015), «Issledovanie evolyutsii nauchnyih vzglyadov na mezhdunarodnuyu trudovuyu migratsiyu», Izvestiya TulGU, Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki, No 4–1, available at: http://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-evolyutsii-nauchnyh-vzglyadov-na-mezhdunarodnuyu-trudovuyumigratsiyu
(check this in PDF content)