The 13 references in paper Корнійчук (2017) “Оцінка ефективності корпоративного управління на підприємстві // Corporate governance effectiveness evaluation at an enterprise” / spz:ztu:ven:96590

1
Druker, Pyter, F. (2004), Zadachy menedzhmenta v XXIveke., Per. s angl., Yzdatel'skyj dom «Vyl'jams», 272 p.
(check this in PDF content)
2
Zadyhajlo, D.V., Kibenko, O.R. and Nazarova G.V. (2003), Korporatyvne upravlinnja, navch. posibn., Espada, 688 p.
(check this in PDF content)
3
Jevtushevs'kyj, V.A. (2002), Osnovy korporatyvnogo upravlinnja, Navch. posib. dlja stud. ekon. spec. Kyi'v, «Znannja-Pres», 317 p.
(check this in PDF content)
4
Ignat'jeva, I.A. and Garafonova, O.I. (2013), Korporatyvne upravlinnja, «Centr uchbovoi' literatury», 600 р.
(check this in PDF content)
5
Korotkov, E.M. (2010), Antykryzysnoe upravlenye Uchebnyk, YNFRA-M, 620 p.
(check this in PDF content)
6
Kuz'min, O.Je. and Mel'nyk, O.G. (2003), Osnovy menedzhmentu, «Akadem-vydav», 416 р.
(check this in PDF content)
7
Majer, K. (1996), Korporatyvne upravlinnja v rynkovyh ta perehidnyh ekonomikah, Osnovy, 189 р.
(check this in PDF content)
8
Monks, A. and Minow, N. (2007), Corporate Governance, Third Edition, London, Blackwell Publishing, 285 p.
(check this in PDF content)
9
Moroz, O.V. and Karachyna, N.P. (2005), Social'no-ekonomichni aspekty efektyvnosti korporatyvnogo upravlinnja, Vinnycja, UNIVERSUM, 176 р.
(check this in PDF content)
10
Momot, T.V. (2006), Vartisno-orijentovane korporatyvne upravlinnja: vid teorii' do praktychnogo vprovadzhennja, HNAMG, 380 р.
(check this in PDF content)
11
Palyga, Je.M. (2002), Korporatyvne upravlinnja vyrobnyctvom v umovah postpryvatyzacijnyh vidnosyn, dissertation, Lviv, – 351 р.
(check this in PDF content)
12
Rumjancev, S.A. (2003), Ukrai'ns'ka model' korporatyvnogo upravlinnja: stanovlennja ta rozvytok, Znannja, 149 р.
(check this in PDF content)
13
Fedulova, L.I., Sokyrnyk, I.V., Stadnyk, V.V., Johna, M.A., Novykov, O.S. and Rjasnyh. Je.G. (2004), Menedzhment organizacij, Lybid, 448 р. КОРНІЙЧУК Ангеліна Анатоліївна – старший викладач кафедри економіки підприємства Житомирського державного технологічного університету.
(check this in PDF content)