The 11 references in paper Заєць (2017) “Порівняльний аналіз вимірників застосування процедур закупівель // Comparative analysis of measuring procurement use” / spz:ztu:ven:96588

1
Pankevich, L., Zvarich, M., Boyko, R. and Luchechko, L. (2002), Bukhgalters'kiy oblіk u byudzhetnikh ustanovakh: Navchal'niy posіbnik dlya studentіv vishchikh navchal'nikh zakladіv, Avers, L'vіv, 316 р.
(check this in PDF content)
2
Vіskonsens'kiy unіversitet v Ukraїnі (2011), Vimіrniki bukhgalters'kogo oblіku: natural'nі, trudovі ta groshoviy, available at: http://ru.osvita.ua/vnz/reports/accountant/15731/
(check this in PDF content)
3
Drozd, I.K. & Pys'menna, M.S. (2013), Monitorynh derzhavnykh zakupivel yak riznovyd kontrolyu efektyvnosti vykorystannya byudzhetnykh koshtiv, Efektyvna ekonomika, vol. , Рp. 35–42.
(check this in PDF content)
4
Derzhavna sluzhba statistiki Ukraїni (2015), Zdіysnennya derzhavnikh zakupіvel' v Ukraїnі za 2015 rіk, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/
(check this in PDF content)
5
Zakon Ukraїni «Pro zdіysnennya derzhavnikh zakupіvel'» vіd 10.04.2014 No 1197-VIІ, available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1197-18/print1452678800825527
(check this in PDF content)
6
Zakon Ukraїni «Pro publіchnі zakupіvlі» vіd 25.12.2015 No 922-VIІІ, available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57268
(check this in PDF content)
7
Kolotіy, V., Pila, V., Shatkovs'kiy, O. and Yaremenko, S. (2015), Reguljuvannja pravovidnosyn u sferi derzhavnyh zakupivel' v JeS ta v Ukrai'ni, Centr jevropejs'kogo ta porivnjal'nogo prava, Kyi'v, 764 p.
(check this in PDF content)
8
Derzhavna sluzhba statistiki Ukrai'nі (2014), Provedennya zakupіvel' tovarіv, robіt і poslug za derzhavnі koshti v Ukrai'nі za 2014 rіk., available at: http://www.ukrstat.gov.ua
(check this in PDF content)
9
Derzhavna sluzhba statistiki Ukraїni (2013), Provedennya zakupіvel' tovarіv, robіt і poslug za derzhavnі koshti v Ukrai'ni za sіchen'-gruden' 2013 roku. available at: http://www.ukrstat.gov.ua
(check this in PDF content)
10
Bіblіoteka ekonomіsta (2016), Publіchnі zakupіvlі Prozorro, available at: http://prozorro.org/pro-reformu/#sut.
(check this in PDF content)
11
Bіblіoteka ekonomіsta (2001), Teorіya bukhgalters'kogo oblіku: vimіrniki oblіku, available at: http://library.if.ua/book/49/3581.html ЗАЄЦЬ Наталія Миколаївна – аспірант Київського національного економічного університету. Наукові інтереси:
(check this in PDF content)