The 28 references in paper Поляк (2017) “Обґрунтування впливу наслідків надзвичайних ситуацій на показники економічного аналізу господарської діяльності підприємства // Background effects of emergencies on indicators of economic analysis of enterprise economic activity” / spz:ztu:ven:96561

1
Bradul, O.M. (2009), Teorija ta metodologija buhgalters'kogo obliku i analizu dijal'nosti korporacij, avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja d-ra ekon. nauk, spec. 08.00.09, Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-t, Kyi'v, 35 p.
(check this in PDF content)
2
Burs'kyj, M.A. (2008), Metodyka ta organizacija analizu kapitalu akcionernyh tovarystv, avtoref. dys. kand. ekon. nauk, spec. 08.00.09, Kyi'v. nac. ekon. un-t im. V.Get'mana, Kyi'v, 20 p.
(check this in PDF content)
3
Ginzburg, A.I. (2005), Prikladnoj jekonomicheskij analiz, Piter, SPb., 320 p.
(check this in PDF content)
4
Gnilic'ka, L.V. (2013), Oblіkovo-analіtichne zabezpechennja funkcіonuvannja sistemi ekonomіchnoї bezpeki pіdpriєmstva, avtoref. dis. na zdobuttja nauk. stupenja d-ra ekon. nauk, spec. 08.00.09 «Buhgalters'kij oblіk, analіz ta audit (za vidami ekonomіchnoї dіjal'nostі)», spec. 21.04.02 «Ekonomіchna bezpeka sub’єktіv gospodars'koї dіjal'nostі», Kyi'v, 40 p.
(check this in PDF content)
5
Gogol', T.A. (2013), «Teoretiko-metodologіchnі osnovi formuvannja analіtichnoї skladovoї іnformacіjnogo zabezpechennja sistemi upravlіnnja pіdpriєmstv malogo bіznesu», Vіsnik Chernіgіvs'kogo derzhavnogo tehnologіchnogo unіversitetu, Ekonomіchnі nauki, No. 3, pp. 174–184.
(check this in PDF content)
6
Gricishen, D.O. (2015), «Modifіkacіja principіv buhgalters'kogo oblіku v kontekstі polozhen' stalogo rozvitku promislovih pіdpriєmstv», Ekonomіchnij prostіr, zb-k nauk. prac', No. 100, pp. 108–124, PDABA, Dnіpropetrovs'k, 256 p.
(check this in PDF content)
7
Gricishen, D.O. (2017), Oblіkovo-analіtichne zabezpechennja upravlіnnja ekonomіko-ekologіchnoju bezpekoju pіdpriєmstv, available at: https://ztu.edu.ua/ua/science/files/autoreferat/aref_Gritsishen_DO.pdf
(check this in PDF content)
8
Gushko, S.V. (2011), Metodologіchnij ta organіzacіjnij aspekti oblіku, analіzu ta auditu v upravlіnnі pіdpriєmstv gіrnicho-metalurgіjnogo kompleksu, avtoref. dis. na zdobuttja nauk. stupenja d-ra ekon. nauk, spec. 08.00.09 «Buhgalters'kij oblіk, analіz ta audit (za vidami ekonomіchnoї dіjal'nostі)», Kyi'v, 44 p.
(check this in PDF content)
9
Kantaєva, O.V. (2011), Buhgalters'kij oblіk і analіz іnnovacіjnoї dіjal'nostі pіdpriєmstv: organіzacіja і metodologіja, avtoref. dis. na zdobuttja nauk. stupenja d-ra ekon. nauk, spec. 08.00.09, ZhDTU, Zhitomir, 39 p. 42
(check this in PDF content)
10
Kіndrac'ka, L. (2006), «Nevrahovanі pіdhodi do transformacії v kursі «Ekonomіchnij analіz», Teorіja і praktika ekonomіchnogo analіzu: suchasnij stan, aktual'nі problemi ta perspektivi rozvitku, zb-k tez Mіzhnarodnoї naukovopraktichnoї konferencії, 10–12 zhovtnja, 192 p.
(check this in PDF content)
11
Korіn'ko, M.D. (2008), Kontrol' ta analіz dіjal'nostі sub’єktіv gospodarjuvannja v umovah її diversifіkacії: teorіja, metodologіja, organіzacіja, avtoref. dis. na zdobuttja nauk. stupenja d-ra ekon. nauk, spec. 08.00.09, Derzh. akad. statistiki, oblіku ta auditu Derzhkomstatu Ukraїni, Kyi'v, 36 p.
(check this in PDF content)
12
Kostirko, R.O. (2010), Kontrol' і analіz v upravlіnnі ekonomіchnim potencіalom pіdpriєmstv: metodologіja ta organіzacіja, avtoref. dis. na zdobuttja nauk. stupenja d-ra ekon. nauk, spec. 08.00.09, Kyi'v, 36 p.
(check this in PDF content)
13
Kostjuchenko, V.M. (2008), Metodologіja j organіzacіja oblіku і analіzu dіjal'nostі juridichnoї osobi ta її dochіrnіh pіdpriєmstv jak єdinoї ekonomіchnoї odinicі, avtoref. dis. na zdobuttja nauk. stupenja d-ra ekon. nauk, spec. 08.00.09 «Buhgalters'kij oblіk, analіz ta audit (za vidami ekonomіchnoї dіjal'nostі)», Kyi'v, 40 p.
(check this in PDF content)
14
Krupka, Ja.D. (2002), Oblіk і analіz іnvesticіjnoї dіjal'nostі pіdpriєmstv: metodologіja ta organіzacіja, avtoref. dis. na zdobuttja nauk. stupenja d-ra ekon. nauk, spec. 08.06.04, Ternopіl's'ka akademіja narodnogo gospodarstva, Ternopіl', 32 p.
(check this in PDF content)
15
Lagovs'ka, O.A. (2012), Rozvitok buhgalters'kogo oblіku ta analіtichnogo zabezpechennja vartіsno-orієntovanogo upravlіnnja: teorіja, metodologіja, organіzacіja, avtoref. dis. na zdobuttja nauk. stupenja d-ra ekon. nauk, spec. 08.00.09, MONMS Ukraїni, ZhDTU, Zhitomir, 40 p.
(check this in PDF content)
16
Lazarishina, І.D. (2005), Ekonomіchnij analіz v Ukraїnі: іstorіja, metodologіja, praktika, monografіja, NUVGP, Rіvne, 369 p.
(check this in PDF content)
17
Latypova, O.V. (2005), Jekonomiko-jekologicheskij analiz dejatel'nosti predprijatija: teorija, metodologija, metodika i organizacija, dis. na soisk. uchen. step. d.je.n., spec. 08.00.12, Moskva, 298 p.
(check this in PDF content)
18
Levyc'ka, S.O. (2005), Oblik, kontrol' ta analiz dijal'nosti nepidpryjemnyc'kyh organizacij, avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja d-ra ekon. nauk, spec. 08.06.04 «Buhgalters'kyj oblik, analiz ta audyt», Kyi'v, 36 p.
(check this in PDF content)
19
Mel'nychenko, O.V. (2017), Organizacija i metodologija analizu i audytu elektronnyh groshej v bankah, available at: http://ztu.edu.ua/ua/science/files/autoreferat/aref_Melnichenko_OV.pdf
(check this in PDF content)
20
Mnyh, Je.V. (2013), «Analitychne zabezpechennja reguljuvannja ekonomichnyh procesiv», Visnyk Chernigivs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu, No. 3 (68), pp. 168–173.
(check this in PDF content)
21
Mnyh, Je.V. (2013), «Efektyvnist' integrovanyh oblikovo-analitychnyh system», Visnyk KNTEU, No. 1, pp. 109– 115.
(check this in PDF content)
22
Mnyh, Je.V. and Ferenc, I.D. (2000), Ekonomichnyj analiz, navch. posibnyk, Armija Ukrai'ny, L'viv, 144 p.
(check this in PDF content)
23
Moroz, Ju.Ju. (2012), Buhgalters'kyj oblik ta analitychne zabezpechennja monitoryngu ekonomichnogo potencialu pidpryjemstva, avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja d-ra ekon. nauk, spec. 08.00.09, ZhDTU, Zhytomyr, 39 p.
(check this in PDF content)
24
Olijnyk, O.V. (2008), Rozvytok ekonomichnogo analizu v umovah instytucijnyh zmin, monografija, ZhDTU, Zhytomyr, 653 p.
(check this in PDF content)
25
Parhomenko, V.M. (2011), Koncepcija rozvytku buhgalters'kogo obliku, kontrolju ta analizu vytrat na jakist' produkcii', avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja d-ra ekon. nauk, spec. 08.00.09, ZhDTU, Zhytomyr, 36 p.
(check this in PDF content)
26
Resler, M.V. (2015), Oblikovo-analitychne zabezpechennja operacijnoi' komponenty finansovogo menedzhmentu, avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja d-ra ekon. nauk, spec. 08.00.09, Ternopil's'kyj nacional'nyj ekonomichnyj universytet, Ternopil', 40 p.
(check this in PDF content)
27
Tumjanjanc, K.A. (1999), Modelirovanie transformacii jekonomiki: problemy sistemnogo i sravnitel'nogo analiza, Izd-vo VolGU, Volgograd, 24 p.
(check this in PDF content)
28
Chuchalov, E.A. and Bessonov, N.N. (1988), Priemy jekonomicheskogo analiza, Finansy i statistika, Moskva, 76 p. ПОЛЯК Катерина Юріївна – здобувач кафедри обліку і аудиту Житомирського державного технологічного університету. Наукові інтереси: – су
(check this in PDF content)