The 10 references in paper Вигівська, Григоревська, Скрипник (2017) “Поняття достовірності фінансової звітності та фактори впливу при її визначенні // Financial reporting reliability concept and impact factors in its determination” / spz:ztu:ven:96487

1
Bondarenko, N.O. (2004), Audyt sub’jektiv pidpryjemnyc'koi' dijal'nosti: [Navchal'nyj posibnyk], K., Centr navchal'noi' literatury, 300 p.
(check this in PDF content)
2
Brjuhanov, L.Ju. (2007), Rysk fal'syfykacyy fynansovoj otchetnosty: Klassyfykacyja y opysanye faktorov y modelyrovanye, Vestnyk TGU, No 11 (55), S. 30–37.
(check this in PDF content)
3
Legenchuk, S.F. (2009), Kreatyvnyj oblik v nacional'nij systemi buhgalters'kogo obliku, Teorija ta metodologija buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu, «Mizhnar. zbirnyk nauk. prac'», Vyp. 14, T. 2, S. 88–101.
(check this in PDF content)
4
Mel'nyk, Z.Ju. (2015), Vykryvlennja informacii' u zvitnosti: pomylky ta fal'syfikacija, «Naukovyj visnyk Hersons'kogo derzhavnogo universytetu», No 10 (3), S. 190–194.
(check this in PDF content)
5
Pshenychna, A.Zh., Veryga, Ju.A. and Kravchenko, I.Ju. (2014), Projavy kreatyvnogo obliku v ekonomichnij zlochynnosti, «Problemy i perspektyvy rozvytku buhgalters'kogo obliku, analizu ta kontrolju v umovah globalizacii' ekonomiky», Poltava, PUET, 333 s, available at: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/1969
(check this in PDF content)
6
Raboshuk, A.V. (2012), Problemy zabezpechennja dostovirnosti finansovoi' zvitnosti, «Ekonomichni nauky. Cer.: Oblik i finansy», Vyp. 9 (3), S. 116–124, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2012_9%283%29__17
(check this in PDF content)
7
Rjabov, V.M. (2010), Dostovernost' kak ymperatyv fynansovoj otchetnosty v uslovyjah razvytyja klasternoj polytyky, «Shkola unyversytetskoj nauky: paradygma razvytyja», No 1 (1), t. II, S. 9–11.
(check this in PDF content)
8
Skrypnyk, M.Je. and Skrypnyk, M.Je. (2015), Vykryvlennja i pomylky u finansovij zvitnosti, available at: http://www.rusnauka.com/21_TSN_2015/Economics/7_197096.doc.htm
(check this in PDF content)
9
Utrenkova, Y.V. (2009), Dostovernost' buhgalterskoj (fynansovoj) otchetnosty v uslovyjah fynansovogo kryzysna, «Mezhdunarodnyy bukhgalterskiy uchet», No 2 (9), S. 145.
(check this in PDF content)
10
Ujells, Dzh.T. (2008), «Spravochnik po vyjavleniju i preduprezhdeniju korporativnogo moshennichestva», per. s angl. pod nauch. red. M.S. Suhanova, M., Marosejka, 480 s. ВИГІВСЬКА Ірина Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Житомирського державного технологічного університету. Наук
(check this in PDF content)