The 6 references in paper Бондар (2017) “Проблеми застосування норм професійної етики у діяльності аудиторів України // Problems of professional ethics standards use in auditors’ practice in Ukraine” / spz:ztu:ven:96475

1
Mizhnarodna federacija buhgalteriv (2014), Kodeks Etyky Profesijnyh Buhgalteriv, Redakcija 2012 r., Kyi'v, 172 р.
(check this in PDF content)
2
Audytorska palata Ukrainy (2013), Kontseptsiia systemy zabezpechennia yakosti audytorskykh posluh v Ukraini, Rishennia on 26.09.2013 N 279/7, available at: www.apu.com.ua/attachments/article/50/Концепцiя_якiст__аудиторс_ких_послуг.doc
(check this in PDF content)
3
Mizhnarodna federatsiya bukhhalteriv (2014), Mizhnarodnyi standart audytu 220 «Kontrol yakosti audytu finansovoi zvitnosti», Translated by Ol'khovikova, O.L. and Selezn'ov, O.V. Audytors'ka palata Ukrayiny, Kyi'v, available at: www.apu.com.ua/attachments/article/290/Audit_2015_1_all.pdf.
(check this in PDF content)
4
Mizhnarodna federatsiya bukhhalteriv (2014), Mizhnarodnyy standart kontrolyu yakosti 1 «Kontrol' yakosti dlya firm, shcho vykonuyut' audyty ta ohlyady finansovoyi zvitnosti, a takozh inshi zavdannya z nadannya vpevnenosti i suputni posluhy”, Translated by Ol'khovikova, O.L. and Selezn'ov, O.V. Audytors'ka palata Ukrainy, Kyi'v, available at: www.apu.com.ua/attachments/article/290/Audit_2015_1_all.pdf
(check this in PDF content)
5
Audytorska palata Ukrainy (2013), Polozhennia z natsionalnoi praktyky kontroliu yakosti audytorskykh posluh 1 «Orhanizatsiia audytorskymy firmamy ta audytoramy systemy kontroliu yakosti audytorskykh posluh», Rishennia on 27.09.2007 N 182/4, available at: www.apu.com.ua/attachments/article/50/ПНПКЯ_1.doc
(check this in PDF content)
6
Audytorska palata Ukrainy (2016), Reiestr audytorskykh firm ta audytoriv, available at: www.apu.com.ua/attachments/article/1/reestr_vkl_071216.xls БОНДАР Валерій Петрович – доктор економічних наук, професор, професор кафедри аудиту Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, сертифікований аудитор,
(check this in PDF content)