The 14 references in paper Валуев (2017) “КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ И ПЕРЕСТРОЙКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ОСНОВНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ // Conceptual framework for establishing and reforming the system of management of economic processes of the basic spheres of activity” / spz:ztu:ven:95731

1
Акулов В.Б., Рудаков М.Н. Теория организации. Учебное пособие. – Петрозаводск: ПетрГУ, 2002 [Электронный ресурс]/ В.Б. Акулов, М.Н. Рудаков. – Режим доступа: http:// www.aup.ru/books/m 150/26.htm
(check this in PDF content)
2
Татур С.К. Хозяйственный расчет в промышленности СССР. Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Финансы, 1970. – 415 с.
(check this in PDF content)
3
Грещак М.П. та ін. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навчальний посібник / М.Г. Грещак, О.М. Гребенкова, О.С. Коцюба; за ред. М.Г. Грещака. – К.: КНЕУ, 2001. – 228 с.
(check this in PDF content)
4
Палий В.Ф. Организация управленческого учета.- М.: Бератор-Пресс, 2003. – 224с.
(check this in PDF content)
5
Редькін О.С. Сучасні концепції корпоративного управління // Вісник соц.екон. дослідж., вип. 11. Одеськ. держ. ек. ун-т. – Одеса, 2002. – С. 8-12.
(check this in PDF content)
6
Хрущ Н.А. Інвестаційна діяльніть: сучасні стратегії та технології. – Хмельницький, ХНУ, 2004. – 309с.
(check this in PDF content)
7
Коломієць І.Ф. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства в процесі його інтеграції: Монографія/Інститут регіональнтх досліджень НАН України. – Львів, 2004. – 309 с.
(check this in PDF content)
8
Валуєв Ю.Б. Принципи і методи побудови і розвитку системи управління підприємством: проблема стабільності та змін. – Економіст. – 2006. – No 11. – C. 62-67.
(check this in PDF content)
9
Ковалев А.И. Управление реструктуризацией предприятия. – К.: АВРИО, 2006. – 368с.
(check this in PDF content)
10
Слезингер Г.Э. Совершенствование процессов управления предприятием. – М.: Машиностроение, 1975. – 311 с.
(check this in PDF content)
11
Стефанов Н. и др. Программноцелевой подход в управлении: Теория и практика.- М.: Прогресс, 1975. – 200 с.
(check this in PDF content)
12
Валуев Б.И. Управление в производственных объединениях лежит промышленность. – М.: Легкая индустрия, 1977. – 216 с.
(check this in PDF content)
13
Валовая Н. Бизнес-инжиниринг. Не роскошь, а средство управления [Электронный ресурс] / Н. Валовая. – Режим доступу: http:// www.marketing – consult .com.ua/?pages=86.
(check this in PDF content)
14
Валуєв Б.І. Організаційні можливості поглиблення інтеграційних процесів в управлінні підприємством/Наукові праці Кировоградського державного технічного університету. Економічні науки.
(check this in PDF content)