The 13 references in paper Виговська, Славіцька (2017) “МІСЦЕ ЗОВНІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У НАЦІОНАЛЬНІЙ КОНТРОЛЬНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ // Location of external state financial control in national control system of Ukraine” / spz:ztu:ven:89595

1
Blankart, Sh. (2000), Derzhavni finansy v umovah demokratii': vstup do finansovoi' nauky, translated by Tereshhenko, S.I. and Tereshhenko, O.O., in Fedosova, V.M. (Ed.), Lybid', Kyiv, 653 p.
(check this in PDF content)
2
Burtsev, V.V. (2002), Organizatsiya sistemy gosudarstvennogo finansovogo kontrolya: teoriya i praktika, Dashkov i K, Moscow, 496 p.
(check this in PDF content)
3
Gucalenko, L.V. (2009), Derzhavnyj finansovyj kontrol', CUL, Kyiv, 236 p.
(check this in PDF content)
4
Dvurechenskikh, V.A. (2006), Problemy teorii i metodologii vneshnego audita byudzheta. Nachala gosudarstvennogo audita, Izd. dom “Finansovyy kontrol'”, Moscow, 256 p.
(check this in PDF content)
5
Demidov, M.V. (2006), “Sistema vneshnego gosudarstvennogo finansovogo kontrolya”, Vestnik Chuvashskogo un-ta. Gumanitarnye nauki, No. 6, pp. 157–163.
(check this in PDF content)
6
Mnyh, Je.V., Nykonovych, M.O. and Barabash, N.S. (2009), Derzhavnyj finansovyj audyt: Metodologija ta organizacija, in Mnyh, Je.V. (Ed.), Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-t, Kyiv, 319 p.
(check this in PDF content)
7
Ivanova, I.M. (2010), Derzhavnyj finansovyj kontrol': Paradygmy rozvytku, Akademvydav, Kyiv, 168 p.
(check this in PDF content)
8
Symonenko, V.K., Baranovs'kyj, O.I. and Petrenko, P.S. (2006), Osnovy jedynoi' systemy derzhavnogo finansovogo kontrolju v Ukrai'ni (makroekonomichnyj aspekt), Znannja Ukrai'ny, Kyiv, 280 p.
(check this in PDF content)
9
Polishhuk, V.V. (2014), “Naprjamky udoskonalennja systemy derzhavnogo finansovogo kontrolju: vprovadzhennja strategichnogo audytu”, Publichne upravlinnja: teorija ta praktyka, Vol. 1, pp. 145–149.
(check this in PDF content)
10
The Verkhovna Rada of Ukraine (1993), Pro osnovni zasady zdijsnennja derzhavnogo finansovogo kontrolju v Ukrai'ni, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-12
(check this in PDF content)
11
Rodionova, V.M. and Shleynikov, V.I. (2002), Finansovyy kontrol' , ID FKB-PRESS, Moscow, 320 p.
(check this in PDF content)
12
Rol', V.F., Sergijenko, V.V. and Popova, S.M. (2011), Finansove pravo, Centr uchbovoi' literatury, Kyiv, 392 p.
(check this in PDF content)
13
Skoropad, I.S. (2011), “Derzhavnyj finansovyj kontrol' v Ukrai'ni: problemy ta shljahy reformuvannja”, Naukovyj visnyk NLTU Ukrai'ny, Vol. 21.3, pp. 263–268. ВИГОВСЬКА Наталія Георгіївна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Житомирського державного технологічного університету
(check this in PDF content)