The 12 references in paper Проценко (2017) “МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБҐРУНТУВАННЯ РЕСУРСІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ РЕЗЕРВІВ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ // Methodological aspects of providing resources for creation of economic security at companies” / spz:ztu:ven:89526

1
Aleksandrova, V.E. (1996), Ekonomicheskiy rost i okruzhayushchaya sreda, IEP NANU, Donetsk, 158 p.
(check this in PDF content)
2
Ivanova, G.P. (2008), Antikrizisnoe upravlenie: ot bankrotstva – k finansovomu ozdorovleniyu, in Ivanova, G.P. (Ed.), Zakon i pravo, YuNITI, Moscow, 320 p.
(check this in PDF content)
3
Arkhiereev, S.I. (2000), Transaktsionnye izderzhki i neravenstvo v usloviyakh rynochnykh transformatsiy, Biznes-Inform, Kharkiv, 283 p.
(check this in PDF content)
4
Astakhov, V.P. (2009), Analiz finansovoy ustoychivosti firmy i protsedury, svyazannye s bankrotstvom, Os', Moskow, 80 p.
(check this in PDF content)
5
Baranovskiy, V.K. (2010), “Kontseptsiya perekhoda Ukrainy na model' ustoychivogo razvitiya”, Ekonomika Ukrainy, No. 7, pp. 78–83.
(check this in PDF content)
6
Balabanov, I.T. (1995), Osnovy finansovogo menedzhmenta: kak upravlyat' kapitalom?, Finansy i statistika, Moskow, 384 p.
(check this in PDF content)
7
Vasilenko, V.A. (2005), Menedzhment ustoychivogo razvitiya predpriyatiy, Tsentr uchebnoy literatury, Kyiv, 648 p.
(check this in PDF content)
8
Gramotenko, T.A. (2008), Bankrotstvo predpriyatiy: ekonomicheskie aspekty, PRIOR, Moscow, 176 p.
(check this in PDF content)
9
Danylyshyn, B.M. (2000), Stalyj rozvytok Ukrai'ny: realii' i problemy, BMT, Kyiv, 402 p.
(check this in PDF content)
10
Kozachenko, A.V. (2008), Ekonomicheskaya bezopasnost' predpriyatiya: sushchnost' i mekhanizmy obespecheniya: monografiya, Libra, Kyiv, 280 p.
(check this in PDF content)
11
Lіgonenko, L.O. (2001), Antykryzove upravlinnja pidpryjemstvom: teoretykometodologichni zasady ta praktychnyj instrumentarij, Kyi'vs'kyj nac. torg.-ekon. un-t, Kyiv, 580 p.
(check this in PDF content)
12
Unkovskaya, T.E. (2007), Finansovoe ravnovesie predpriyatiya, Geneza, Kyiv, 326 p. ПРОЦЕНКО Наталія Борисівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства Житомирського державного технологічного університету. Науко
(check this in PDF content)