The 13 references in paper Павлова (2017) “ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК РОЗВИТОК МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ // Projected oriented organizations as development of enterprise management methods” / spz:ztu:ven:89514

1
Berezin, V. (2009), “Sovremennye tendentsii primeneniya proektnogo menedzhmenta v upravlenii organizatsiyami”, available at: www.botexpert.com.ua/ProfConsult/ProfConsult_766.html (accessed 11 July 2016).
(check this in PDF content)
2
Bushuev, S.D., Bushueva, N.S., Babaev, I.A., Yakovenko, V.B., Grisha, E.V., Dzyuba, S.V. and Voytenko, A.S. (2010), Kreativnye tekhnologii upravleniya proektami i programmami, Sammit-Kniga, Kyiv, 768 p.
(check this in PDF content)
3
Bushuev, S.D., “Otsenka sovershenstva sistemy upravleniya proektami i programmami organizatsii po modeli IPMA delta”, available at: www.trn.ua/articles/4555/ (accessed 25 September 2016).
(check this in PDF content)
4
Bushuev, S.D. and Bushueva, N.S. (2005), “Sovremennye podkhody k razvitiyu metodologiy upravleniya proektami”, Upravlіnnya proektami ta rozvitok virobnitstva, No. 1 (13), pp. 5–19.
(check this in PDF content)
5
Kozakova, O.M. and Kozakov, V.V. (2014), “Innovacijna systema upravlinnja biznes-procesamy proektno-orijentovanoi' organizacii' social'nogo sprjamuvannja”, Ekonomika: realii' chasu, No. 6 (16), pp. 136–142, available at: http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n6.html / (accessed 29 September 2016).
(check this in PDF content)
6
Morozov, V.V., Kal'nichenko, O.V. and Turlo, Ju.G. (2011), Upravlinnja proektamy rozvytku pidpryjemstv, Universytet ekonomiky ta prava “KROK”, Kyiv, 232 p.
(check this in PDF content)
7
Novakivs'kyj, I.I. (2009), “Proektno orijentovana organizacijna systema upravlinnja jak cil' evoljucii' proektnogo menedzhmentu”, Problemy ekonomiky ta upravlinnja: visnyk Nacional'nogo universytetu “L'vivs'ka politehnika”, Vol. 640, pp. 163–174.
(check this in PDF content)
8
Rach, V.A. (2004), “Proektnaya deyatel'nost' v usloviyakh globalizatsii i ekonomiki znaniy”, Upravlіnnya proektami ta rozvitok virobnitstva, No. 2 (10), pp. 55–62.
(check this in PDF content)
9
Rossoshans'ka, O.V. (2013), “Osoblyvosti stanu doslidnyc'koi' oblasti problemy zabezpechennja ekonomichnoi' bezpeky innovacijnyh proektno-orijentovanyh pidpryjemstv”, Tehnologycheskyj audyt y rezervы proyzvodstva, No. 1/3 (9), pp. 39–43.
(check this in PDF content)
10
Shvindina, A.A. (2011), “Osobennosti upravleniya proektno-orientirovannoy organizatsiey”, Upravlіnnya proektami ta rozvitok virobnitstva, No. 3 (39), pp. 10–17.
(check this in PDF content)
11
Jahymovych, O.V. (2011), “Istorija rozvytku upravlinnja proektamy v sociokul'turnij dijal'nosti”, available at: www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vdakk/2011_2/50.pdf (accessed 21 March 2016).
(check this in PDF content)
12
Wagner, R., “Deferent stages of organizational development during progetification”, available at: http://blog.ipma.world/wp-content/cache/supercache/blog.ipma.ch/different-stages-of-organisationaldevelopment-during-projectification/index.html.gz (accessed 17 June 2016).
(check this in PDF content)
13
ANSI/PMI 99-001-2004 (2004), A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 3rd ed., (PMBOK Guide) an American National Standard. ПАВЛОВА Світлана Іванівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, доцент кафедри економіки підприємства Житомирського державного технологічного університету.
(check this in PDF content)