The 10 references in paper Левицька, Постова (2017) “СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ // System approach to machine building enterprise innovative activity management” / spz:ztu:ven:89511

1
Belova, E.A. (2004), “Upravlenie innovatsionnoy deyatel'nost'yu predpriyatiya”, Proceedings of the science-and-practical conference “Problemy razvitiya predpriyatiy: teoriya i praktika”, Izd-vo Samar.gos.ekon.akad., Samara.
(check this in PDF content)
2
Buz'ko, I.R., Dmitrenko, I.E. and Sushchenko, O.A. (2012), Strategicheskiy potentsial i formirovanie prioritetov v razvitii predpriyatiy, Izd-vo DGMI, Alchevsk, 216 p.
(check this in PDF content)
3
Gunin, V.N. and Barancheev, V.P. (2010), Upravlenie innovatsiyami: 17-modul'naya programma dlya menedzherov “Upravlenie razvitiem organizatsii”. Modul' 7, INFRA-M, Moscow, 272 p.
(check this in PDF content)
4
Zaval'njuk, V.V. (2015), “Faktory i pryncypy formuvannja innovacijnogo potencialu pidpryjemstv mashynobuduvannja”, Mizhnarodnyj naukovyj zhurnal “Naukovyj ogljad”, Vol. 9, No. 10, pp. 20–28.
(check this in PDF content)
5
Korobeynikov, O.P. (2010), “Rol' innovatsiy v protsesse formirovaniya strategii predpriyatiya”, Menedzhment, No. 3, pp. 26–33.
(check this in PDF content)
6
Krasnokuts'ka, N.V. (2013), Innovacijnyj menedzhment, KNEU, Kyiv, 504 p.
(check this in PDF content)
7
Landik, V. (2011), “Upravlenie innovatsionnym potentsialom predpriyatiya v usloviyakh perekhodnoy ekonomiki: problemy i opyt”, Ekonomist, No. 12, pp. 52–57.
(check this in PDF content)
8
Pererva, O.L. (2005), Ekonomika i upravlenie innovatsionnymi protsessami na promyshlennom predpriyatii: teoriya, metodologiya, praktika, Izdatel'stvo MGTU im. N.E. Baumana, Moscow, 280 p.
(check this in PDF content)
9
Savchuk, A.V. (2013), Teoreticheskie osnovy analiza innovatsionnykh protsessov v promyshlennosti, NAN Ukrainy. In-t ekonomiki prom-sti, Donetsk, 448 p.
(check this in PDF content)
10
Tymoshenko, L.M. and Djejeva, N.M. (2009), Investycii' ta investuvannja v socializacii' ekonomiky Ukrai'ny: teorija, metodologija, perspektyvy, Porogy, Dnipropetrovs'k, 509 p. ЛЕВИЦЬКА Інна Ванадіївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Вінницького торговельно-економічного інституту
(check this in PDF content)