The 10 references in paper Глібов (2017) “ГРУПУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА // Grouping economic indicators: theory and practice” / spz:ztu:ven:89493

1
Baranyk, Z.P. (2015), “Grupuvannya regіonіv Ukraїni zalezhno vіd rіvnya rozvitku rinku laboratornikh medichnikh poslug”, Biznes inform, No. 5, рр. 65–70.
(check this in PDF content)
2
Galyc'ka, E.V. and Kovtun, N.V. (2005), “Statystychni grupuvannja v analizi investycijnogo procesu ta investycijnoi' dijal'nosti v Ukrai'ni”, Statystyka Ukrai'ny, No. 3, pp. 7–11.
(check this in PDF content)
3
Karimov, G.I. (2012), “Grupuvannja terytorij dlja optymizacii' investycijnoi' dijal'nosti v regionah”, Ekonomichnyj prostir, No. 67, pp. 124–131.
(check this in PDF content)
4
Lahtionova, L.A. (2010), “Rozrobka zagal'noi' systemy grupuvannja vidnosnyh pokaznykiv finansovoi' stijkosti gospodarjujuchyh sub’jektiv u zovnishn'omu finansovomu analizi”, Zbirnyk naukovyh prac' ChDTU. Serija ekonomichni nauky, No. 25 (1), pp. 274–278.
(check this in PDF content)
5
Myhal's'kyj, I. (2002), “Vykorystannja metodu grupuvannja pry vyvchenni lystivok ukrai'ns'kyh politychnyh partij pochatku XX st.”, Visnyk KNU Shevchenka: Ser. Istorija, Vol. 59/60, pp. 24–27.
(check this in PDF content)
6
Minenko, M.A. (2009), “Grupuvannja ob'jednan' fizychnyh, jurydychnyh, fizychnyh i jurydychnyh osib za klasyfikacijnymy oznakamy”, Ekonomika ta derzhava, No. 4, pp. 50–54.
(check this in PDF content)
7
Olijnyk, T.I. (2007), “Dynamichni grupuvannja sil's'kogospodars'kyh pidpryjemst za rivnem produktyvnosti ta oplaty praci”, Statystyka Ukrai'ny, No. 4, pp. 29–33.
(check this in PDF content)
8
Ponedilko, O.V. (2011), “Investycijni oznaky komercijnyh bankiv ta i'h grupuvannja”, Investycii': praktyka ta dosvid, No. 15, pp. 4–7.
(check this in PDF content)
9
Tul'chyns'ka, S.O. (2013), “Grupuvannja isnujuchyh metodychnyh pidhodiv do ocinky rivnja rozvytku intelektual'no-innovacijnoi' systemy regioniv”, Ekonomichnyj visnyk Nacional'nogo tehnichnogo universytetu Ukrai'ny "Kyi'vs'kyj politehnichnyj instytut", No. 10, pp. 506–510.
(check this in PDF content)
10
Cukanova, V.Ja. and Petrenko, Ju.V. (2014), “Grupuvannja metodiv motyvacii' personalu”, Biznes Inform, No. 9, pp. 341–346. ГЛІБОВ Руслан Вадимович – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри аналізу і статистики ім. І.В. Поповича Житомирського національного агроекологічного університету.
(check this in PDF content)