The 10 references in paper Біліченко, Огневий (2017) “ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ВIННИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 10554») // Defining the strategy of transformation changes the motor company (for example, JSC «Vinnitsa motor transport enterprise 10554»)” / spz:ztu:ven:89464

1
Bidnjak, M.N. and Bilichenko, V.V. (2006), Vyrobnychi systemy na transporti: teorija i praktyka, UNIVERSUM-Vinnytsia, Vinnytsia, 176 p.
(check this in PDF content)
2
Bilichenko, V.V. and Ognevyj, V.O. (2009), “Vyznachennja efektyvnosti proektiv transformacii' na pidpryjemstvah avtomobil'nogo transportu”, Visnyk Vinnyc'kogo politehnichnogo instytutu, No. 6, pp. 33–38.
(check this in PDF content)
3
Bilichenko, V.V. and Ognevyj, V.O. (2010), “Ekonomiko-matematychna model' transformacijnyh procesiv na pidpryjemstvah avtomobil'nogo transportu”, Visnyk Shidnoukrai'ns'kogo nacional'nogo universytetu imeni Volodymyra Dalja, No. 6 (148), pp. 190–195.
(check this in PDF content)
4
Bilichenko, V.V. and Ognevyj, V.O. (2011), Komp’juterna programa “Vyznachennja ocinochnyh pokaznykiv efektyvnosti pidsystem pidpryjemstv avtomobil'nogo transportu, vybir etalonnyh znachen' ta rozrahunok vidnosnyh pokaznykiv”, Derzhavnyj departament intelektual'noi' vlasnosti, Kyiv, Svidoctvo na rejestraciju avtors'kogo prava na tvir No 37401.
(check this in PDF content)
5
Bilichenko, V.V. and Ognevyj, V.O. (2011), Komp’juterna programa “Vyznachennja pokaznykiv efektyvnosti realizacii' proektiv transformacii' pidpryjemstv avtomobil'nogo transportu”, Derzhavnyj departament intelektual'noi' vlasnosti, Kyiv, Svidoctvo na rejestraciju avtors'kogo prava na tvir No 37391.
(check this in PDF content)
6
Bilichenko, V.V. and Ognevyj, V.O. (2009), “Modeljuvannja transformacijnyh procesiv na pidpryjemstvah avtomobil'nogo transportu”, Upravlinnja proektamy, systemnyj analiz i logistyka, Vol. 7, pp. 17–22.
(check this in PDF content)
7
Bilichenko, V.V. and Ognevyj, V.O. (2013), “Upravlinnja vyznachennjam strategij rozvytku vyrobnyctva cherez transformaciju na avtomobil'nomu transporti”, Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu. Serija: Tehnichni nauky, No. 3 (66), pp. 3–7.
(check this in PDF content)
8
Volkov, V.P., Bilichenko, V.V. and Ognevyj, V.O. (2010), “Integral'na ocinka vnutrishn'go seredovyshha avtotransportnogo pidpryjemstva pry formuvanni strategij transformacii'”, Vestnyk Har'kovskogo nacyonal'nogo avtomobyl'no-dorozhnogo unyversyteta, No. 49, pp. 57–61.
(check this in PDF content)
9
Ognevyj, V.O. (2012), “Modeljuvannja strategij rozvytku vyrobnyctva cherez transformaciju na prykladi PAT "Vinnyc'ke avtotransportne pidpryjemstvo 10554”, Upravlinnja proektamy, systemnyj analiz i logistyka, Vol. 10, pp. 186–192.
(check this in PDF content)
10
Bilichenko, V. and Ogneviy, V. (2013), “The integral estimation methodology of motor transport enterprises’ subsystems in determining the development strategies through transformation”, Buletinul institutului politehnic din Iasi. Sectia si ingeneria materialor, Vol. l LIX (LXIII), No. 3, pp. 65–75.
(check this in PDF content)