The 13 references in paper Осадча (2017) “СУТНІСТЬ ПРИРОДНОЇ РЕНТИ ЯК ОБ’ЄКТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ // Essence of natural rent as object of accounting” / spz:ztu:ven:89350

1
Bilec'ka, L.V., Bilec'kyj, O.V. and Savych, V.I. (2009), Ekonomichna teorija (Politekonomija. Mikroekonomika. Makroekonomika), Centr uchbovoi' literatury, Kyiv, 688 p.
(check this in PDF content)
2
Vegera, S.G. (2011), Razvitie metodologii bukhgalterskogo ucheta zemli v kontekste sovremennoy teorii renty, PGU, Novopolotsk, 464 р.
(check this in PDF content)
3
The Ministry of Finance of Ukraine (2008), Vytraty na rozvidku zapasiv korysnyh kopalyn: Polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 33, available at: http://rada.gov.ua/ (accessed 03 October 2016).
(check this in PDF content)
4
Dubas, R.G. (2007), Ekonomika pryrodokorystuvannja, MP Lesja, Kyiv, 448 p. 90
(check this in PDF content)
5
The Ministry of Finance of Ukraine (1999), Instrukcija pro zastosuvannja Planu rahunkiv buhgalters'kogo obliku aktyviv, kapitalu, zobov'jazan' i gospodars'kyh operacij pidpryjemstv i organizacij, available at: http://rada.gov.ua/ (accessed 03 October 2016).
(check this in PDF content)
6
The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), Pro ohoronu navkolyshn'ogo pryrodnogo seredovyshha, available at: http://rada.gov.ua/ (accessed 03 October 2016).
(check this in PDF content)
7
Makovey, S.A. (2007), Uchet proizvodstvennykh investitsiy rossiyskimi neftedobyvayushchimi kompaniyami v sootvetstvii so standartami bukhgalterskogo ucheta SShA: Author's abstract, Moskow, 30 p.
(check this in PDF content)
8
The International Accounting Standards Board (2012), MSBO 16 “Osnovni zasoby”, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_014 (accessed 03 October 2016).
(check this in PDF content)
9
The Ministry of Finance of Ukraine (2000), PSBO 7 “Osnovni zasoby”, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00 (accessed 03 October 2016).
(check this in PDF content)
10
The International Accounting Standards Board (2012), Rozvidka ta ocinka zapasiv korysnyh kopalyn: Mizhnarodnyj standart finansovoi' zvitnosti 6, available at: http://rada.gov.ua/ (accessed 03 October 2016).
(check this in PDF content)
11
Sukhareva, O.A. (2009), “Spetsificheskie problemy bukhgalterskogo ucheta v dobyvayushchikh otraslyakh i ikh regulirovanie v MSFO”, Mezhdunarodnyy bukhgalterskiy uchet, Vol. 10, p. 33–37.
(check this in PDF content)
12
Cherevko, G.V. and Jackiv, M.I. (1995), Ekonomika pryrodokorystuvannja, Svit, L'viv, 208 p.
(check this in PDF content)
13
Yakovets, Yu.V. (2003), Renta, antirenta, kvazirenta v global'no-tsivilizovannom izmerenii IKTs, Akademkniga, Moscow, 240 p. ОСАДЧА Тетяна Станіславівна – кандидат економічних наук, доцент, докторант, Житомирського державного технологічного університету. Наук
(check this in PDF content)