The 17 references in paper Максимчук (2017) “ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ «ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ» // Organizational aspects of integrated reporting preparation according to international standard «Integrated reporting»” / spz:ztu:ven:89339

1
Bezverhyj, K. (2014), “Integrovana zvitnist' pidpryjemstva: udoskonalennja organizacii' i metodyky i'i' skladannja”, Buhgalters'kyj oblik i audit, No. 5, pp. 23–28.
(check this in PDF content)
2
Jevdokymov, V.V., Legenchuk, S.F., Grycyshen, D.O. and Baryshnikova, O.M. (2014), Integrovana zvitnist' pidpryjemstv, ZhDTU, Zhytomir, 180 p.
(check this in PDF content)
3
Zhyglej, Y.V. (2010), “Bukhgalterskiy uchet kak informatsionnaya baza sotsial'no otvetstvennogo upravleniya”, Mezhdunarodnyy bukhgalterskiy uchet, No. 18 (150), pp. 50–61.
(check this in PDF content)
4
Zhyglej, I.V. (2014), “Zvitnist' z pytan' stalogo rozvytku ta i'i' ocinka”, Proceedings of the III International science-and-practical conference “Buhgalters'kyj oblik, kontrol' i analiz u suchasnij ekonomichnij nauci ta praktyci”, M-vo osvity i nauky Ukrai'ny, DVNZ “Kyi'v. nac. ekon. un-t im. Vadyma Get'mana”, KNEU, Kyiv, Ukraine, pp. 55–57.
(check this in PDF content)
5
Zhyglej, I. (2015), “Pojava modeli integrovanoi' zvitnosti kompanii' jak vyklyk vymogam chasu”, Proceedings of the International science-and-practical conference “Rozvytok buhgalters'kogo obliku, ekonomichnogo analizu ta audytu u XXI-mu stolitti”, 6–7 November 2015, pp. 145–146.
(check this in PDF content)
6
Zhyglej, I.V. (2007), “Social'na vidpovidal'nist' biznesu cherez pryzmu buhgalters'kogo obliku”, Visnyk ZhDTU. Ekonomichni nauky, No. 4 (42), pp. 74–81.
(check this in PDF content)
7
Zhyglej, I.V. (2007), “Social'na vidpovidal'nist' biznesu jak peredumova stanovlennja social'no-orijentovanoi' ekonomiky v Ukrai'ni”, Visnyk ZhDTU. Ekonomichni nauky, No. 3 (41), pp. 172–179.
(check this in PDF content)
8
Zhyglej, I.V. (2012), “Social'no vidpovidal'na dijal'nist': ponjattja, skladovi ta peredumovy vidobra-zhennja u systemi buhgalters'kogo obliku”, Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu. Mizhnarodnyj zbirnyk naukovyh prac'. Serija: Buhgalters'kyj oblik, kontrol' i analiz, Vol. 3, pp. 170–181.
(check this in PDF content)
9
Zhyglej, I.V. (2010), “Social'na vidpovidal'nist' biznesu v svitli teorij upravlinnja: oblikovyj aspect”, Visnyk L'vivs'koi' komercijnoi' akademii'. Zbirnyk naukovyh prac'. Serija ekonomichna, Vol. 33, pp. 222–233.
(check this in PDF content)
10
Zhyglej, I.V. (2007), “Social'na komponenta richnoi' zvitnosti pidpryjemstva”, Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu. Mizhnarodnyj zbirnyk naukovyh prac'. Serija: Buhgalters'kyj oblik, kontrol' i analiz, Vol. 2 (8), p. 276.
(check this in PDF content)
11
Zhyglej, I. (2016), “Tendencii' rozvytku integrovanogo zvituvannja v Ukrai'ni ta sviti”, Proceedings of the IV International science-and-practical conference “Stan i perspektyvy rozvytku oblikovo-informacijnoi' systemy v Ukrai'ni”, TNEU, Ternopil', Ukraine, pp. 98– 100.
(check this in PDF content)
12
Zhyglej, I.V. (2016), “Publichna zvitnist' jak instrument vidobrazhennja social'noi' misii' sub’jektiv gospodarjuvannja”, Proceedings of the International science-and-practical conference “Problemy i perspektyvy rozvytku nacional'noi' ekonomiky v umovah jevrointegracii' ta svitovoi' finansovo-ekonomichnoi' kryzy”, Chernivci, Ukraine, pp. 261– 263.
(check this in PDF content)
13
Dzemishkevych, I.O. (2014), “Integrovana zvitnist' jak evoljucija ponjattja “zvitnist'”, Visnyk Universytetu bankivs'koi' spravy Nacional'nogo banku Ukrai'ny.
(check this in PDF content)
14
Kostyrko, R.O. (2014), “Perspektyvy mizhnarodnoi' integrovanoi' zvitnosti”, Visnyk Nacional'nogo universytetu “L'vivs'ka politehnika”, No. 794, pp. 181–187, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2014_794_27
(check this in PDF content)
15
Bezverhyj, K.V. (2014), “Metodychni zasady formuvannja integrovanoi' zvitnosti pidpryjemstva”, Oblik i finansy, No. 3, pp. 8–14.
(check this in PDF content)
16
Proekt mizhnarodnogo formatu integrovanoi' zvitnosti”, available at: http://asyan.org/potrf/OGLJaDf/main.html
(check this in PDF content)
17
Safanova, F.Yu. (2014), Metodika formirovaniya integrirovannogo otcheta: Author’s abstract, Sankt-Peterburgskiy gosudarstvennyy ekonomicheskiy universitet, St. Petersburg, Russia. МАКСИМЧУК Марина Олександрівна – студентка ОКР «Магістр» Житомирського
(check this in PDF content)