The 14 references in paper Грицишен, Поляк (2017) “СУЧАСНИЙ СТАН ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ // The current state of accounting and analytical system of economic management in emergencies” / spz:ztu:ven:89318

1
Bjudzhetnyj kodeks Ukrai'ny No 2456-VI 08.07.2010, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17?nreg=245617&find=1&text=%ED%E0%E4%E7%E2%E8%F7&x=4&y=10#w11
(check this in PDF content)
2
Vygivs'ka, I.M. (2010), Buhgalters'kyj oblik dijal'nosti pidpryjemstv v umovah ryzyku: organizacija ta metodyka: avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja kand. ekon. nauk, Zhytomyr, 21 p.
(check this in PDF content)
3
Vodnyj kodeks Ukrai'ny No 213/95-VR vid 06.06.1995, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80?nreg=213%2F95%E2%F0&find=1&text=%ED%E0%E4%E7%E2%E8%F7%E0%E9&x=11&y=7#w11
(check this in PDF content)
4
Gospodars'kyj kodeks Ukrai'ny No 436-IV vid 16.01.2003, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page9?nreg=43615&find=9&text=%ED%E0%E4%E7%E2%E8%F7&x=3&y=9#w11
(check this in PDF content)
5
Detal'no pro zminy, vneseni do normatyvno-pravovyh aktiv z buhgalters'kogo obliku, available at: http://cons.parus.ua/_d.asp?r=08P60f0f68c673dcdbfe05345a4a5c8c8b8c3
(check this in PDF content)
6
Dzhuryns'kyj, O.V. (2014), Normatyvno-pravovi akty gospodars'kogo zakonodavstva v systemi dzherel gospodars'kogo prava Ukrai'ny, available at: http://applaw.knu.ua/index.php/holovna/item/326-normatyvno-pravovi-aktyhospodarskoho-zakonodavstva-v-systemi-dzherel-hospodarskoho-prava-ukrayiny-dzhurynskyi-o-v
(check this in PDF content)
7
Zakon Ukrai'ny «Pro buhgalters'kyj oblik ta finansovu zvitnist' v Ukrai'ni» No 996-XIV vid 16.07.1999, available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/996-14
(check this in PDF content)
8
Zakon Ukrai'ny «Pro strahuvannja» No 85/96-VR vid 07.03.1996, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
(check this in PDF content)
9
Zamula, I.V. (2010), Buhgalters'kyj oblik ekologichnoi' dijal'nosti: teorija ta metodologija: avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja d-ra ekon. nauk spec., Zhytomyr, 38 p.
(check this in PDF content)
10
Lagovs'ka, O.A. (2007), Buhgalters'kyj oblik rozpodilu dohodiv v umovah social'noorijentovanoi' ekonomiky: organizacija ta metodyka: avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk, Derzh. akad. statystyky, obliku ta audytu Derzhkomstatu Ukrai'ny, 21 p.
(check this in PDF content)
11
Legenchuk, S.F. (2011), Rozvytok teorii' i metodologii' buhgalters'kogo obliku v umovah postindustrial'noi' ekonomiky: avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja d-ra ekon. nauk, Zhytomyr, 37 p.
(check this in PDF content)
12
Mytnyj kodeks Ukrai'ny No 4495-VI vid 13.03.2012, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17?nreg=449517&find=1&text=%ED%E0%E4%E7%E2%E8%F7&x=8&y=4#w11
(check this in PDF content)
13
Povitrjanyj kodeks Ukrai'ny No 3393-VI vid 19.05.2011, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3393-17
(check this in PDF content)
14
Podatkovyj kodeks Ukrai'ny No 2755-VI vid 02.12.2010, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page20?nreg=275517&find=20&text=%ED%E5%EF%E5%F0%E5%E4%E1%E0%F7&x=6&y=10 ГРИЦИШЕН Димитрій Олександрович – доктор економічних наук, доцент, завідувач
(check this in PDF content)