The 67 references in paper Гордополов (2017) “СКЛАДОВІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТА УПРАВЛІННЯ // Components of foreign object management as” / spz:ztu:ven:89284

1
Artemov, N.M. (2002), Valyutnoe regulirovanie v Rossiyskoy Federatsii: dis. ... doktora yurid. nauk, Moscow, 347 p.
(check this in PDF content)
2
Bernar, I. (1997), Tolkovyy ekonomicheskiy i finansovyy slovar': frantsuzskaya, russkaya, angliyskaya, nemetskaya, ispanskaya terminologiya: v 2-kh tomakh, Mezhdunar. otnosheniya, Moscow, 784 p.
(check this in PDF content)
3
Azriliyan, A.N. (1999), Bol'shoy ekonomicheskiy slovar', Institut novoy ekonomiki, Moscow, 1248 p.
(check this in PDF content)
4
Borisov, A.B. (2001), Bol'shoy ekonomicheskiy slovar', Knizhnyy mir, Moscow, 895 p.
(check this in PDF content)
5
Butinec, F.F. (2001), Bukhgalters'kiy slovnik, PP «Ruta», Zhitomir, Ukraine, 224 p.
(check this in PDF content)
6
Kuznjecov, V. and Myhajlenko, O. (2005), Velykyj slovnyk buhgaltera, Faktor, H. 532 p.
(check this in PDF content)
7
Vencel', V.T. (2012), Buhgalters'kyj oblik i kontrol' eksportno-importnyh operacij: teorija, metodyka, organizacija : avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk, Zhytomyr, derzh. tehnol. un-t, Zhytomyr, 21 p.
(check this in PDF content)
8
Faminskogo, I.P. (2000), Vneshneekonomicheskiy tolkovyy slovar', INFRA-M, Moscow, 512 p.
(check this in PDF content)
9
Goloshchapov, N.A. (1999), Slovar'-spravochnik auditora, «Ekzamen», Moscow, 384 p.
(check this in PDF content)
10
Gordijenko, D.D. (2006), Ekonomichnyj tlumachnyj slovnyk, Ponjatijna baza zakonodavstva Ukrai'ny u sferi ekonomiky, KNT, Kyiv, Ukraine, 308 p.
(check this in PDF content)
11
Gospodars'kyj kodeks Ukrai'ny vid 16.01.2003 r. (2003). «Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny (VVR)», Vol. 18, 144 p.
(check this in PDF content)
12
Dekret Kabinetu Ministriv Ukrai'ny «Pro systemu valjutnogo reguljuvannja i valjutnogo kontrolju» vid 19.02.1993 No 15-93 (1993), аvailable at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/15-93
(check this in PDF content)
13
Mochernyj, S.V. (2000), Ekonomichna encyklopedija: u tr'oh tomah, Vydavnychyj centr «Akademija», Kyiv, Ukraine, 864 p.
(check this in PDF content)
14
Djakiv, R. (2002), Encyklopedija biznesmena, ekonomista, menedzhera, Mizhnarodna ekonomichna fundacija, Kyiv, Ukraine, 703 p.
(check this in PDF content)
15
Zavads'kyj, J.S., Osovs'ka, G.V. and Jushkevych, O.O. (1999), Slovnyk ekonomichnyh terminiv: menedzhment, marketyng, pidpryjemnyctvo, ZhITI, Zhytomyr, Ukraine, 444 p.
(check this in PDF content)
16
Zaval'na, Zh.V. and Staryns'kyj, M.V. (2005), Valjutne pravo Ukrai'ny, VTD «Uni- versytets'ka knyga», Sumy, Ukraine, 304 p.
(check this in PDF content)
17
Zagorodnij, A.G. and Voznjuk L.G. (2007), Finansovo-ekonomichnyj slovnyk, Znannja, Kyiv, Ukraine. 1071 p.
(check this in PDF content)
18
Zagorodnij, A.G. and Voznjuk, G.L. (2007), Zovnishn'oekonomichna dijal'nist': terminologichnyj slovnyk, Kondor, Kyiv, Ukraine, 168 p.
(check this in PDF content)
19
Zagorodnij, A.G., Voznjuk, G.L. and Smovzhenko, T.S. (2000), Finansovyj slovnyk, t-vo «Znannja», KOO, Kyiv, Ukraine, 587 p.
(check this in PDF content)
20
Zakon Ukrai'ny «Pro rezhym inozemnogo investuvannja» vid 19.03.1996 No 93/96-VR (1993), аvailable at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80
(check this in PDF content)
21
Zakon Ukrai'ny «Pro zovnishn'oekonomichnu dijal'nist'» vid 16 kvitnja 1991 r. No 959-HII, iz zminamy i dopovnennjamy (1991), аvailable at: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=959-12
(check this in PDF content)
22
Zakon Ukrai'ny Pro vnesennja zmin do Zakonu Ukrai'ny «Pro lizyng» vid 11 g rudnja 2003 r., No 1381-XV (2004), Urjadovyj kur’jer, Vol. 8, P. 4.
(check this in PDF content)
23
Zakon Ukrai'ny «Pro orendu derzhavnogo ta komunal'nogo majna» vid 10.04.1992 No 2269XII (1992), аvailable at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2269-12
(check this in PDF content)
24
Zahozhaj, V.B. and Fedorenko, V.G. (2002), Strahovyj ta investycijnyj menedzhment, MAUP, Kyiv, Ukraine, 344 p.
(check this in PDF content)
25
Kozyk, V.V., Pankova, L.A. and Karp’jak, Ja.S. (2004), Zovnishn'oekonomichni operacii' ta kontrakty, Centr navchal'noi' li teratury, Kyiv, 608 p.
(check this in PDF content)
26
Zolotogorov, V.G. (1997), Entsiklopedicheskiy slovar po ekonomike, Polymya, Mn., 1997, 571 p.
(check this in PDF content)
27
Ivasiv, B.S. (2004), Mizhnarodni rozrahunky, Kart-blansh, Ternopil', 223 p.
(check this in PDF content)
28
Karpins'kyj, B.A. and Gerasymenko, O.V. (2005), Finansovo-investycijnyj slovnyk, Magnolija Pljus, L'viv, Ukraine, 304 p.
(check this in PDF content)
29
Konvencija pro mizhderzhavnyj lizyng vid 25.11.1998 (1998), аvailable at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/997_179
(check this in PDF content)
30
Konoplic'kyj, V.A. and Filina G.I. (2007), Ekonomichnyj slovnyk: tlumachnoterminologichnyj, KNT, Kyiv, Ukraine. 580 p.
(check this in PDF content)
31
Kosak, V.M. (2005), Pravovi zasady inozemnogo investuvannja v Ukrai'ni, Centr Jevropy L'viv, Ukraine, 223 p.
(check this in PDF content)
32
Kostjuchenko, O.A. (2009), Pravovi zasady valjutnogo reguljuvannja v Ukrai'ni, KNT, Kyiv, Ukraine, 224 p.
(check this in PDF content)
33
Rybalkin, V.E. (1991), Kratkiy vneshneekonomicheskiy slovar'-spravochnik, Mezhdunarod. otnosheniya, Moscow, 256 p.
(check this in PDF content)
34
Abarenkov, V.P., Abova, T.E. and Averkin, A.G. (1989), Kratkiy politicheskiy slovar, Politizdat, Moscow, 623 p.
(check this in PDF content)
35
Belik, Yu.A. (1987), Kratkiy ekonomicheskiy slovar', Politizdat, Moscow, 399 p.
(check this in PDF content)
36
Krokhina, Yu.A. (2008), Finansovoe pravo Rossii: uchebnik, Norma, Moscow, 720 p.
(check this in PDF content)
37
Kolesnikov, G.O. (2007), Menedzhers'kyj slovnyk: navchal'no-dovidkove vydannja, «VD «Profesional», Kyiv, Ukraine, 288 p.
(check this in PDF content)
38
Mizhnarodnyj standart buhgalters'kogo obliku 17 (MSBO 17) «Orenda» vid 01.01.2012 r. (2012), аvailable at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929_018
(check this in PDF content)
39
Moiseev, A.V., Petrosyan, K.Ts. and Pilipenko, N.N. (1985), Ekonomicheskiy slovar'spravochnik, Prosveshchenie, Moscow, 256 p.
(check this in PDF content)
40
Nakaz Ministerstva finansiv Ukrai'ny Pro zatverdzhennja Polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 14 «Orenda» vid 28 lypnja 2000 r., No 181 (2000), аvailable at: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO14.aspx
(check this in PDF content)
41
Nakaz Ministerstva finansiv Ukrai'ny «Pro zatverdzhennja Polozhennja (standartu) buhgalters'kogo obliku 12 «Finansovi investycii'" vid 26.04.2000 No 91 (2000), аvailable at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00
(check this in PDF content)
42
Nacional'ne polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 1 «Zagal'ni vymogy do finansovoi' zvitnosti», zatverdzhene Nakazom Ministerstva finansiv Ukrai'ny vid 07.02.2013 r., No 73 (2013), аvailable at: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article/ main?art_id=366860&cat_id=285157
(check this in PDF content)
43
Pepelyaeva, S.G. (1995), Osnovy nalogovogo prava, Invest Fond, Moscow, 210 p.
(check this in PDF content)
44
Pavlova, L.N. (1998), Finansy pidpryjemstv, Finansy, JuNITI, Moscow, 639 p.
(check this in PDF content)
45
Podatkovyj kodeks Ukrai'ny vid 02.12.2010 r., No 2755-VI (2010), аvailable at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
(check this in PDF content)
46
Ozherel'ev, O.I. (1990), Politicheskaya ekonomiya: slovar', Politizdat, Moscow, 607 p.
(check this in PDF content)
47
Pro cinni papery ta fondovyj rynok: Zakon Ukrai'ny vid 23 ljutogo 2006 r. (2006), аvailable at: http://zakon1.rada.gov.ua
(check this in PDF content)
48
Rayzberg, B.A., Lozovskiy, L.Sh. and Starodubtseva E.B. (1996), Sovremennyy ekonomicheskiy slovar', INFRA-M, Moscow, 496 p.
(check this in PDF content)
49
Rjeznikova, V.V. (2013), «Spil'na gospodars'ka dijal'nist' v Ukrai'ni: ekonomiko-pravova sutnist'», Publichne pravo, Vol. 2, P. 269–273.
(check this in PDF content)
50
Koporulina, V.N. and Koporulina L.V. (1997), Russko-ukrainskiy finansovo-bankovskiy slovar', Fortuna-Press, Konsum, Kharkiv, Ukraine, 208 p.
(check this in PDF content)
51
Slipushko, O.M. (1999), Politychnyj i finansovo-ekonomichnyj slovnyk, Vydavnyctvo «Krynycja», Kyiv, Ukraine, 389 p.
(check this in PDF content)
52
Slovnyk suchasnoi' ekonomiky MAKMILLANA (2000), «ArtEk», Kyiv, Ukraine, 640 p.
(check this in PDF content)
53
Prokhorov, A.M. (1988), Sovetskiy entsiklopedicheskiy slovar', Sov. Entsiklopediya, Moscow, 1600 p.
(check this in PDF content)
54
Nachalov, A.V. (2006), Sovremennyy tolkovyy nalogovyy slovar', OOO IIA «Nalog Info», OOO «Status-Kvo 97», Moscow, 480 p.
(check this in PDF content)
55
Gryaznov, V.I. (1965), Statisticheskiy slovar', Statistika, Moscow, 706 p.
(check this in PDF content)
56
Suhars'kyj, V.S. (2002), Ekonomichnyj slovnyk-dovidnyk: navchal'na knyga, Bogdan, Ternopil', 328 p.
(check this in PDF content)
57
Suhyj, R. (2013), «Do pytannja vyznachennja ponjattja "valjutna operacija”», Visnyk Nacional'nogo banku Ukrai'ny, Vol. 9. P. 28–30.
(check this in PDF content)
58
Kudryc'kyj, A.V. (1986), Ukrai'ns'kyj Radjans'kyj Ekonomichnyj Slovnyk, Kolibr, Kyiv, 752 p.
(check this in PDF content)
59
Shkarupa, V.K., Skvyrs'kyj, I.O. and Kolomojec', T.O. (2007), Finansove pravo Ukrai'ny, Istyna, Kyiv, 256 p.
(check this in PDF content)
60
Holodnyj, G.O. (2007), Lizyng v investyci jnomu mehanizmi innovacijnogo rozvytku pidpryjemstv, H, 195 p.
(check this in PDF content)
61
Homutenko, L.I. (2013), «Mizhnarodnyj lizyng jak al'ternatyva tradycijnogo kredytuvannja», Oblik, analiz, ta audyt v umovah mizhnarodnoi' integracii' Ukrai'ny, zb. mater. Vseukrai'ns'koi' nauk.-prakt. internet konf., 12 grudnja 2013 r., DonDUU, Donec'k, Pр. 195–198.
(check this in PDF content)
62
Cyvil'nyj kodeks Ukrai'ny vid 16.01.2003 r. (2003), Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny (VVR), Vol. 40–44, 356 p.
(check this in PDF content)
63
Chyrkov, V.G., Cherevan' I.V. (2010), Lizyng: inform.-metod. posib., Feniks, Kyiv, 78 p.
(check this in PDF content)
64
Shul'gina, L.M. and Balic'ka I.P. (2013), “Sutnist' ponjattja «mizhnarodnyj lizyng»” Suchasni problemy ekonomiky i pidpryjemnyctvo, Vol. 12., IVC Vydavnyctvo «Politehnika», Kyi'v, Ukraine, аvailable at: http://sb-keip.kpi.ua/issue/view/2656
(check this in PDF content)
65
Uoll, N., Markuze, Ya., Laynz, D. and Martin, B. (1999), Ekonomika i biznes. A–Ya: slovar'-spravochnik, M., FAIR-PRESS, 624 s.
(check this in PDF content)
66
Olsacka, B. and Paczyska-Gociniak, R. (1998), Leksykon zarządzania finansamy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdask, 370 s.
(check this in PDF content)
67
Rymarczyk, J. and Niemiec, M. (2007), Współczesne tendencje whandlu międzynarodowym, Wrocław. ГОРДОПОЛОВ Володимир Юрійович – кандидат економічних наук, доцент, заступник декана з навчальної роботи Київського національного торговельно-економічного університету.
(check this in PDF content)