The 10 references in paper Герман (2017) “ПРОБЛЕМИ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИРІШЕННЯ // Primary accounting problems: national and foreign experience of solution” / spz:ztu:ven:89257

1
Parhomenko, V. (2010), “Dokumental'ne zabezpechennja buhgalters'kogo obliku”, Buhgalters'kyj oblik i audyt, No. 8, pp. 7–11.
(check this in PDF content)
2
Veryga, Ju.A. and Nochovna, Ju.O. (Eds.) (2014), Problemy i perspektyvy rozvytku buhgalters'kogo obliku, analizu ta kontrolju v umovah globalizacii' ekonomiky, VNZ Ukoopspilky “Poltavs'kyj universytet ekonomiky i torgivli”, Poltava, 332 p.
(check this in PDF content)
3
Pavelko, O. (2011), “Pervynnyj oblik: sutnist' ta aktualizacija znachennja v umovah dii' norm Podatkovogo kodeksu Ukrai'ny”, Galyc'kyj ekonomichnyj visnyk, No. 3 (32), pp. 161–168.
(check this in PDF content)
4
Lyshylenko, O.V. (2003), Buhgalters'kyj oblik, Vydavnyctvo “Centr navchal'noi' literatury”, Kyiv, 628 p. 41
(check this in PDF content)
5
Education Scotland Foghlam Alba, “Dorothy Brown Accounting Business Documents”, available at: educationscotland.gov.uk/businessdocuments_tcm4-148085.doc
(check this in PDF content)
6
DSTU 4423-1:2005 (2007), Informacija ta dokumentacija. Keruvannja dokumentacijnymy procesamy. Ch. 1. Osnovni polozhennja, Derzhspozhyvstandart Ukrai'ny, Kyiv, 28 p.
(check this in PDF content)
7
The Parliament of the Republic of Moldova (2007), Zakon o bukhgalterskom uchete, available at: www.mf.gov.md/ru/actnorm/contabil/lawcontabil
(check this in PDF content)
8
The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), Pro buhgalters'kyj oblik ta finansovu zvitnist' v Ukrai'ni, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14
(check this in PDF content)
9
The State Duma (2011), O bukhgalterskom uchete, available at: www.consultant.ru/popular/buch/
(check this in PDF content)
10
The Seimas of the Republic of Poland (1994), Ustawa o rachunkowości, available at: www.mf.gov.pl/_files_/rachunkowosc/akty_ prawne/ustawa_o_rachunkowosci.pdf ГЕРМАН Роман Теодорович – аспірант кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії. Наук
(check this in PDF content)