The 14 references in paper Семенець (2016) “ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ ЯК МЕТОД ЇХ КОНТРОЛЮ: ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД // Inventory of electronic money as method of its control: process approach” / spz:ztu:ven:79580

1
Brovko, O.T., Bondar, N.V. and Terepa, L.O. “Etapy provedennya inventaryzatsiyi tovarnomaterial'nykh tsinnostey rozdribnoho pidpryyemstva”, available at: www.kpi.kharkov.ua/archive/
(check this in PDF content)
2
Butynets', T.A. (2011), Rozvytok nauky hospodars'koho kontrolyu: problemy teoriyi, metodolohiyi, praktyky, ZhDTU, Zhytomyr, 772 p.
(check this in PDF content)
3
Datsenko, H.V. and Levchenko, I.A. (2013), „Audyt ta inspektuvannya hroshovykh koshtiv i kasovykh operatsiy: sut', problemni aspekty ta shlyakhy yikh podolannya”, available at: http://vestnikdnu.com.ua/archive/201374/210-216.htm
(check this in PDF content)
4
Elektronni hroshi bankiv Ukrayiny u 2015 rotsi", available at: www.bank.gov.ua/control /uk/ publish/article?art_id=125412&cat_id=22918283
(check this in PDF content)
5
The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), Pro bukhhalters'kyy oblik ta finansovu zvitnist' v Ukrayini, available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/996-14
(check this in PDF content)
6
Illyashenko, O.V. (2012) , “Doslidzhennya sutnosti inventaryzatsiyi yak vazhlyvoho metodu obliku ta vnutrishn'ohospodars'koho kontrolyu diyal'nosti pidpryyemstv”, Ekonomichna stratehiya i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh, Vol. 1 (1), pp. 45–52, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2012_1(1)__9
(check this in PDF content)
7
Korin'ko, M.D. (2014), “Audytors'kyy kontrol' hroshovykh koshtiv”, Biznes ta intelektual'nyy kapital, No. 6, pp. 80–85.
(check this in PDF content)
8
Mel'nychenko, O.V. (2013), “Metodolohiya audytu elektronnykh hroshey”, Visnyk ZhDTU. Seriya: Ekonomichni nauky, No. 2 (64), pp. 124–130.
(check this in PDF content)
9
The Ministry of Finance of Ukraine (2014), Polozhennya pro inventaryzatsiyu aktyviv ta zobov"yazan', available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14
(check this in PDF content)
10
Smorzhanyuk, T.P. (2015), “Inventaryzatsiya – odyn iz holovnykh metodiv obliku i kontrolyu”, Molodyy vchenyy, No. 2 (17), pp. 66–69.
(check this in PDF content)
11
The Ministry of Finance of Ukraine (1999), Instruktsiya pro zastosuvannya Planu rakhunkiv bukhhalters'koho obliku aktyviv, kapitalu, zobov"yazan' i hospodars'kykh operatsiy pidpryyemstv i orhanizatsiy, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99
(check this in PDF content)
12
Chudovets', V.V. (2006), Inventaryzatsiya yak metod obliku i kontrolyu diyal'nosti sil's'kohospodars'kykh pidpryyemstv 2006 hoda: Author’s abstract, Derzh. akad. statystyky, obliku ta audytu Derzhkomstatu Ukrayiny, Kyiv, 21 p., available at: http://disser.com.ua/contents/34773.html
(check this in PDF content)
13
Shnurko, A.M. (2014), “Osoblyvosti provedennya inventaryzatsiyi na pidpryyemstvi”, Proceedings of the Perspective innovations in science, education, production and transport Conference , available at: www.sworld.com.ua/konfer37/738.pdf
(check this in PDF content)
14
Yuhas, E.F. and Popovych, M.S. (2014), “Kontrol' i reviziya bezhotivkovykh rozrakhunkiv”, Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho universytetu, Vol. 1 (42), pp. 212–217. СЕМЕНЕЦЬ Анна Павлівна – аспірант кафедри обліку і аудиту Житомирського державного технологічного університету.
(check this in PDF content)