The 7 references in paper Ксендзук (2016) “РОЗРАХУНКИ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН // Payments in foreign economic activity as economic category in the system of international economic relations” / spz:ztu:ven:79558

1
Burak, I.O. (2010), “Poniattia “rozrakhunky”: rizni pohliady fakhivtsiv z bukhhalterskoho obliku ta ekonomiky” [The concept of “payments”: different views of experts in accounting and economics], Proceedings of the MIIM '10: Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia “Suchasni kryzovi yavyshcha v ekonomitsi ta problemy oblikovoho, kontrolnoho i analitychnoho zabezpechennia upravlinnia pidpryiemtvom”, Lutsk, рр. 69–70.
(check this in PDF content)
2
Vlasova, I.O. (2005), Oblik rozrakhunkiv z debitoramy ta kredytoramy [Accounting for payments to debtors and creditors]: Author’s abstract, Kyiv, 26 p.
(check this in PDF content)
3
The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini [On Accounting and Financial Reporting in Ukraine], available at: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14
(check this in PDF content)
4
Kovalko, N.M. (2007), Finansovo-pravove rehuliuvannia spetsialnykh rezhymiv rozrakhunkovykh vidnosyn [Financial and legal regulation of special modes of payment relations]: dissertation, available at: http://adminpravo.com.ua/index.php/2010-04-1314-05-13/47-2010-07-07-14-41-08.html 113
(check this in PDF content)
5
Orlov, I.V. (2010), Bukhhalterskyi oblik i kontrol zobov’iazan sub’iektiv hospodariuvannia: teoriia i metodolohiia [Accounting and control obligations of business entities: theory and methodology], ZhDTU, Zhytomyr, 400 p.
(check this in PDF content)
6
Siekirina, N.V. (2011), “Problemy vyznachennia poniat “zoboviazannia” i “rozrakhunky” yak katehorii obliku” [Problems of definition of “commitment” and “payments” as accounting categories], Proceedings of the MIIM '11: Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia “Problemy i perspektyvy realizatsii oblikovoi, kontrolnoi ta analitychnoi funktsii u sotsiokulturnomu prostori suchasnoho biznesu”, Donetskyi natsionalnyi universytet ekonomiky i torhovli im. M. Tuhan-Baranovskoho, Donetsk, рр. 100–103.
(check this in PDF content)
7
The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [The Civil Code of Ukraine]. available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 КСЕНДЗУК Валентина Віталіївна – кандидат економічних наук, асистент кафедри міжна
(check this in PDF content)