The 11 references in paper Вікарчук, Калініченко, Пойта (2016) “РОЗВИТОК ОСВІТНЬОГО МАРКЕТИНГУ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ // The development of educational marketing in modern Ukrainian society” / spz:ztu:ven:79447

1
Aleksunin, V.A. (2001), Marketing v otrasliakh i sferakh deiatelnosti [Marketing is in industries and spheres of activity], Dashkov i Ko, Moscow, 612 p.
(check this in PDF content)
2
Batalova, O.S. (2012), “Specific of marketings communications at the market of educational services”, Ekonomicheskaia nauka i praktika : materialy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii [Economic Science and Practice: Proceedings of the international scientific conf.], Chita, Russia, pp. 110–114.
(check this in PDF content)
3
Veselov, S.V. (2002), Marketing v reklame, Vol. 1, Reklamnyj rynok i ego izuchenie, Izdatel'stvo Mezhdunarodnogo instituta reklamy, Moscow, 316 p.
(check this in PDF content)
4
Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2016), Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine], official website, available at: www.ukrstat.gov.ua (accessed 25 February 2016).
(check this in PDF content)
5
Dolzhenko, D.S. (2001), “Modern methods of marketing of educational services: dynamics, prospects”, Stratehiia marketynhu v upravlinni rehionom ta pidpryiemstvom: zbirnyk naukovykh prats DonDAU, Iss. 7, Vol. 2, pp. 10–14.
(check this in PDF content)
6
Kotler, F. (2002), Marketing menedzhment [Marketing management], Piter, St. Petersburg, 752 p.
(check this in PDF content)
7
Lisova, N.V. “Marketing of educational services”, available at: http://intkonf.org/lisovanv-marketing-osvitnih-poslug/ (accessed 20 January 2016).
(check this in PDF content)
8
Nikolaievska, V. (2013), “Marketing is in the system of education”, Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho pedahohichnnoho universytetu, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2013_3_31 (accessed 25 January 2016).
(check this in PDF content)
9
Saveliev, Ye.V. (2008), Novitnii marketynh [Newest marketing], Znannia, Kyiv, 420 p.
(check this in PDF content)
10
Saginova, O.V. (1999), “Marketing of educational services”, Marketing v Rossii i za rubezhom, No. 3, pp. 48–49.
(check this in PDF content)
11
Sychenko, V.V. (2007), “The essence and peculiarities of marketing of educational services in Ukraine”, available at: www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2007-2/doc/2/10.pdf (accessed 27 January 2016). 51
(check this in PDF content)