The 10 references in paper Фоміна (2016) “УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ: ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД // Management accounting of trading enterprises’ income: process approach” / spz:ztu:ven:79441

1
Ananjev, O.M. and Makukhіna, N.O. (2010), “Informacija, informacijni tehnologii' i komunikacii' v torgovomu menedzhmenti; koncepcija ta metodologichni polozhennja” [Information, information technology and communications in commercial management; concept and methodological position], Visnyk L'vivs'koi' komercijnoi' akademii'. Seryja: “Ekonomika”, Vol. 19, pp. 236–245.
(check this in PDF content)
2
Bjeljajeva, S.V. (2009), “Procesnyj pidhid jak osnova operacijnoi' strategii'” [Process approach as the basis of operating strategies], Visnyk Hmel'nyc. nac. un-tu. Seryja: "Ekonomіchnі nauki", No. 3, Vol. 1, pp. 19–22.
(check this in PDF content)
3
Bychkova, S.M. and Itygilova, Je.Ju. (2005), “Ponyattya "yakіst'" v audytі ta bukhgalters'komu oblіku” [The concept of "quality" in the audit and accounting], Audytors'ki vidomosti, No. 3, pp. 75–81.
(check this in PDF content)
4
Dorokhova, S.Y. (2013), “Praktycheskye rekomendacyy po organyzacyy upravlencheskogo ucheta v kompanyjah holdyngovogo typa” [Practical recommendations on the organization of management accounting in the holding-type companies], Upravlenie korporativnymi finansami, No. 3 (57), pp. 134–143.
(check this in PDF content)
5
Iozaytis, V.S. (2009), “Metodologicheskie voprosy postanovki upravlencheskogo ucheta i formirovaniya upravlencheskoy otchetnosti” [Methodological issues of management accounting and management reporting], Upravlencheskiy uchet i finansy, No. 2 (18).
(check this in PDF content)
6
Legenchuk, S.F. and Dudareva, K.O. (2013), “Upravlіnnya bukhgalters'kym dokumentooborotom na pіdpryjemstvі: analіz osnovnykh pіdkhodіv” [Management accounting document circulation at the enterprise: an analysis of the main approaches], Mizhnarodnyj buhgalters'kyj oblik, No. 1 (247), pp. 43–49.
(check this in PDF content)
7
Sytnyk, G.V. (2014), Finansy torgivli [Trade finance], Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-t, Kyiv, 672 p.
(check this in PDF content)
8
Popov, A.A. “Dokhody predpriyatiya v upravlencheskom uchete” [Company revenues in management accounting], available at: www.elitarium.ru/dokhody_upravlencheskij_uchet
(check this in PDF content)
9
The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), Pro bukhhalters'kyy oblik ta finansovu zvitnist' v Ukrayini, available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14
(check this in PDF content)
10
Shvets', V.G. (2006), Teorіya bukhgalters'kogo oblіku, 2nd ed., Znannya, Kyiv, 525 p. ФОМІНА Олена Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку, докторант Київського національного торговельно-економічного університету. Наукові інтереси:
(check this in PDF content)