The 10 references in paper Рудейчук, Хоменко (2016) “СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ // Current status and trends, organizational methods accounting and analysis of innovative enterprises’ venture financing” / spz:ztu:ven:79436

1
Akel’ev, E.S. (2009), «Venchurnoe finansirovanie kak ob’’ekt institutsional’nogo analiza», Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomika, Vol. 3 (7), pp. 5–12.
(check this in PDF content)
2
Babins’ka, O.V. (2006), «Venchurnyj biznes v Ukrai’ni», Naukovyj visnyk Chernivec’kogo torgive’no-ekonomichnogo instytutu KNTEU. Ekonomichni nauky, Vol. 4, pp. 129–139.
(check this in PDF content)
3
Bezverhyj, K.V. and Bochulja, T.V. (2014), Informacijnyj kompleks oblikovoi’ systemy ta zvitnist’ v Ukrai’ni, «Centr uchbovoi’ literatury», Kyiv, 184 p.
(check this in PDF content)
4
Bilec’ka, G.M. and Mel’nyk, Ja.R. (2008), «Organizacijno-ekonomichni aspekty vykorystannja venchurnogo kapitalu v innovacijnij dijal'nosti pidpryjemstv», Aktual’ni problemy rozvytku ekonomiky regionu: naukovyj zbirnyk, Vol. 4, No. 1, pp. 112–115.
(check this in PDF content)
5
Voytishkina, A.L. and Korkhov, I.Yu. (2009), «Venchurnoe finansirovanie kak novaya forma kreditovaniya innovatsionnoy deyatel’nosti», Naukoviy vіsnik ChDІEU. Serіya: Ekonomіka, No. 1 (2), pp. 175–186.
(check this in PDF content)
6
Grynkevych, S.S. (2008), «Strategija rozvytku venchurnogo finansuvannja v systemi ocinky vartosti biznesu», Visnyk Donec’kogo universytetu. Serija V: Ekonomika i pravo, Vol. 1, pp. 202–206.
(check this in PDF content)
7
Zhivitsa, A.E. (2010), «Zarubezhnyy opyt venchurnogo investirovaniya kak osnova aktivizatsii deyatel’nosti venchurnykh fondov v Rossiyskoy Federatsii», Vestnik UGTUUPI. Seriya: Innovatsii i investitsii, No. 4, pp. 115–125.
(check this in PDF content)
8
Klimenko, V.V. (2006), «Analiz vliyaniya venchurnogo kapitala na innovatsionnoe razvitie promyshlennosti», Trudy Odesskogo politekhnicheskogo universiteta, Vol. 1 (25), pp. 263–266.
(check this in PDF content)
9
Nikkonen, A.I. (2010), «Venchurnyy kapital – kapitalizator razvitiya innovatsionnoy ekonomiki», Vserossiyskiy nauchnyy i obshchestvenno-prosvetitel’skiy zhurnal «Initsiativy XXI veka», No. 1, pp. 1–5.
(check this in PDF content)
10
Petruk, O.M. and Moshens’kyj, S.Z. (2008), Teorija ta praktyka venchurnogo finansuvannja, ZhDTU, PP «Ruta», Zytomyr, 248 p. РУДЕЙЧУК Світлана Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та фінансів Івано-Франківського інституту менеджменту ТНЕУ.
(check this in PDF content)