The 17 references in paper KUCHER (2016) “Консолідована фінансова звітність в Україні: стан нормативно-правового регулювання // CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS IN UKRAINE: NORMATIVE AND LEGAL REGULATION STATE” / spz:ztu:ven:79435

1
Mizhnarodnyj standart buhgalters'kogo obliku 1 «Podannja finansovoi' zvitnosti» (2012), аvailable at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ru/929_013
(check this in PDF content)
2
Mizhnarodnyj standart buhgalters'kogo obliku 27 «Konsolidovana ta okrema zvitnist» (2012), аvailable at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ru/929_045
(check this in PDF content)
3
Mizhnarodnyj standart buhgalters’kogo obliku 28 «Investyci’ v asocijovani pidpryjemstva» (2012), аvailable at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ru/929_046
(check this in PDF content)
4
Mizhnarodnyj standart finansovoi’ zvitnosti 1 «Pershe zastosuvannja Mizhnarodnyh standartiv finansovoi’ zvitnosti» (2012), аvailable at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/ru/929_004
(check this in PDF content)
5
Mizhnarodnyj standart finansovoi’ zvitnosti 10 «Konsolidovana finansova zvitnist» (2013), аvailable at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ru/929_065/paran2#n2
(check this in PDF content)
6
Mizhnarodnyj standart finansovoi’ zvitnosti 11 «Spil'na dijal'nist» (2013), аvailable at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ru/929_066/paran2#n2
(check this in PDF content)
7
Mizhnarodnyj standart finansovoi’ zvitnosti 12 «Rozkryttja informacii’ pro chastky uchasti v inshyh sub’jektah gospodarjuvannja» (2013), аvailable at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ru/929_067/paran2#n2
(check this in PDF content)
8
Mizhnarodnyj standart finansovoi’ zvitnosti 3 «Ob’jednannja biznesu» (2012), аvailable at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ru/929_006
(check this in PDF content)
9
The Ministry of Finance of Ukraine (2000), Pytannja skladannja finansovoi’ zvitnosti, аvailable at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0162-00
(check this in PDF content)
10
The Ministry of Finance of Ukraine (2013), Nacional’ne polozhennja (standart) buhgalters’kogo obliku 1 «Zagal’ni vymogy do finansovoi’ zvitnosti», аvailable at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
(check this in PDF content)
11
The Ministry of Finance of Ukraine (2013), Nacional’ne polozhennja (standart) buhgalters’kogo obliku 2 «Konsolidovana finansova zvitnist», аvailable at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13
(check this in PDF content)
12
The Ministry of Finance of Ukraine (2013), Polozhennja (standart) buhgalters’kogo obliku 19 «Ob’jednannja pidpryjemstv», аvailable at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99
(check this in PDF content)
13
The Ministry of Finance of Ukraine (2013), Polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 23 «Rozkryttja informacii' shhodo pov’jazanyh storin», аvailable at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0539-01
(check this in PDF content)
14
The Cabinet of Ministers of Ukraine (2000), Porjadok podannja finansovoi’ zvitnosti, аvailable at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF/ed20150624
(check this in PDF content)
15
Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai’ny (2015), Statystychnyj bjuleten’ za 2014 rik, Kyiv, 86 p.
(check this in PDF content)
16
Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai’ny (2016), Statystychnyj bjuleten’ za 2015 rik, Kyiv, 101 p.
(check this in PDF content)
17
Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai’ny (2014), Statystychnyj shhorichnyk Ukrai’ny za 2013 rik, Kyiv, 534 p. KUCHER Svitlana Victorivna – PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the audit and accounting department at Zhytomyr State Technological University.
(check this in PDF content)