The 10 references in paper Замула, Прут (2016) “ОРГАНИЗАЦИЯ АНАЛИЗА ТРАНСАКЦИОННЫХ РАСХОДОВ // Organization analysis of transaction costs” / spz:ztu:ven:79430

1
Андреева И. Организация и методика экономического анализа : учеб. пособие / И.Андреева, В.А. Андреева.– 2009. – 353 с.
(check this in PDF content)
2
Карпов А.Е. 100 % практиеского бюджетирования. Бюджетирование как инструмент управления / А.Е. Карпов. – М. : Результат и качество, 2006. – 400 с.
(check this in PDF content)
3
Корінько М.Д. Контроль та аналіз діяльності суб’єктів господарювання і умовах її диверсифікації: теорія, методологія, організація : монографія / К.Д. Корінько. – К. : ДП «Інформ.-аналіт. Агенство», 2007. – 395 с.
(check this in PDF content)
4
Купалова Г.И. Теория экономического анализа / Г.И. Купалова. – [Електронный ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.com/1584072015160/ ekonomika/teoriya_ekonomichnogo_analizu.
(check this in PDF content)
5
Перспективи управлінського обліку: організаційно-методичний механізм як основа ефективної операційної діяльності підприємства : монографія / Ю.Д. Маляревський, С.В. Лабунська, Л.В. Безкоровайна. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 164 с.
(check this in PDF content)
6
Мизиковский И.Е. Генезис управленческого учета на отечественных предприятиях / И.Е. Мизиковский. – М. : Экономистъ, 2006. – 199 с.
(check this in PDF content)
7
Мошенський С.З. Економічний аналіз : підручник для студентів економічних спеціальностей ВНЗ / С.З. Мошенський, О.В. Олійник ; за ред. д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир : ПП «Рута», 2007. – 704 с.
(check this in PDF content)
8
Палий В.Ф. Управленческий учет издержек и доходов (с элементами финансового учета) / В.Ф. Палий. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 279 с.
(check this in PDF content)
9
Славников Д.В. Аналитические инструменты управления затратами в системе контроллинга / Д.В. Славников. – Мн. : Регистр, 2007. – 160 с.
(check this in PDF content)
10
Шаститко А.Е. Трансакционные издержки (содержание, оценка и взаимосвязь с проблемами трансформации) / А.Е. Шаститко // Вопросы экономики. — 1997. — No 7. — C. 65–86.
(check this in PDF content)