The 14 references in paper Литвинчук, Прохорчук (2016) “РОЛЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВОГО ГОСПОДАРСТВА // Role of local self-administration in organization of local economy” / spz:ztu:ven:72766

1
Adamov, B.I. (1996), Udoskonalennia upravlinnia komunal'nymy strukturamy mist, NAN Ukrainy, Instytut ekonomiky promyslovosti, Donetsk, 36 p.
(check this in PDF content)
2
Vrublevs'kyj, O.S. (2009), Administratyvno-terytorial'na reforma ta mistseve samovriaduvannia: norma tvorennia ta ekspertni otsinky, Instytut gromadjans'kogo suspil'stva, Kyiv, 56 p.
(check this in PDF content)
3
Aleksieiev, V.M. (2007), Vlasnist' terytorial'nykh hromad v Ukraini: shliakhy rozvytku, Tekhnodruk, Chernivtsi, 336 p.
(check this in PDF content)
4
Babaiev, V.M. (2010), Upravlinnia velykym mistom: teoretychni i prykladni aspekty, KhNAMH, Kharkiv, 307 p.
(check this in PDF content)
5
Zakon pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini. Naukovo-praktychnyj komentar (1999), Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, Kyiv, 400 p.
(check this in PDF content)
6
Kovalenko, S.O. (2011), “Derzhavne rehuliuvannia finansovoho zabezpechennia innovatsijnoho rozvytku: ukrains'ki realii i zarubizhnyj dosvid”, Efektyvna ekonomika, available at: www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=690
(check this in PDF content)
7
Mamonova, V.V. and Ol'shans'kyj, O.V. (2009), “Korporatyvnyj pidkhid v upravlinni komunal'nymy pidpryiemstvamy”, Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, Vydavnyctvo KharRI NADU “Mahistr”, Kharkiv, Vol. 3 (26), pp. 130–135.
(check this in PDF content)
8
Mamonova, V.V. and Ol'shans'kyj, O.V. (2002), “Komunal'ne hospodarstvo iak osnova efektyvnoho mistsevoho samovriaduvannia”, Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia, KharRI UADU, Kharkiv, No. 1 (12), pp. 134–143. 134
(check this in PDF content)
9
Ol'shans'kyj, O.V. (2008), Upravlinnia mistsevym hospodarstvom: mekhanizm udoskonalennia, Konstanta, Kharkiv, 158 p.
(check this in PDF content)
10
Ol'shans'kyj, O.V. (2007), Mekhanizm vdoskonalennia upravlinnia mistsevym hospodarstvom: Author’s abatract, Nacional'na akademija derzhavnogo upravlinnja pry Prezydentovi Ukrai'ny, Harkivs'kyj regional'nyj instytut derzhavnogo upravlinnja, Kharkiv, 20 p.
(check this in PDF content)
11
Suntsova, O. O. (2010), Mistsevi finansy, Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, 488 p.
(check this in PDF content)
12
Taran, V.V. (2010), “Vykonavchi orhany mistsevykh rad ta ikh mistse v systemi derzhavnoho upravlinnia”, available at: http://archive.nbuv.gov.ua/ejournals/debu/20101/doc/4/12.pdf
(check this in PDF content)
13
Frych, A. O. (2012), “Reformuvannia ta finansove ozdorovlennia zhytlovo-komunal'noho hospodarstva”, in Oharenko V.M. and Monaienko A.O. (Ed.), Aktual'ni problemy ta perspektyvy rozvytku publichnoho upravlinnia v Ukraini: materialy IV Vseukrains'koi naukovo-praktychnoi konferentsii 11 zhovtnia 2012 r., KPU, Kyiv, pp. 275–278.
(check this in PDF content)
14
Aleksandrova, M.M. and Vyhovs'ka, N.H. (2012), Rozvytok finansiv v umovakh vidkrytoi ekonomiky, in Petruk, O.M. (Ed.), PP“Ruta”, Zhytomyr, 416 p. ЛИТВИНЧУК Ірина Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту Житом
(check this in PDF content)