The 13 references in paper Виговська, Виговський, Сімеонова (2016) “ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ // Formation of the mechanism for credit asessment of borrowers in conditions of economic instability” / spz:ztu:ven:72510

1
Andrushkiv, T. (2015), “Problemy ocinky kredytospromozhnosti pozychal'nykiv v upravlinni kredytnym ryzykom banku”, Svit finansiv, No. 2 (15), pp. 113–118.
(check this in PDF content)
2
Nacional'nyj bank Ukrai'ny (2015), Bankivs'ka systema 2015: vyklyky ta perspektyvy, available at: http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=14741673
(check this in PDF content)
3
Galasjuk, V.V. (2001), “Problemy ocinky kredytospromozhnosti pozychal'nykiv”, Visnyk NBU, No. 9, pp. 54–57.
(check this in PDF content)
4
Gerasymovych, A.M. (2012), “Problemy analitychnoi' ocinky bankivs'kyh metodyk vyznachennja kredytospromozhnosti pozychal'nyka-fizychnoi' osoby”, Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu, No. 3 (61), pp. 313–315.
(check this in PDF content)
5
Gladkyh, D. (2015), “Ryzyky i zagrozy bankivs'kij bezpeci Ukrai'ny za pidsumkamy 2014 roku”, Visnyk Nacional'nogo banku Ukrai'ny, No. 4, pp. 14–23, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2015_4_8
(check this in PDF content)
6
D’jakonova, I.I. and Shyjan, D.V. (2013), “Teoretychni aspekty formuvannja mehanizmu zabezpechennja finansovoi' bezpeky bankivs'koi' systemy”, Visnyk Universytetu bankivs'koi' spravy Nacional’nogo banku Ukrai'ny, No. 1, pp. 156–163, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2013_1_31
(check this in PDF content)
7
Dutchenko, O.O. (2010), “Naprjamky vdoskonalennja ocinky kredytospromozhnosti pozychal'nyka banku”, Visnyk Sums'kogo nacional'nogo agrarnogo universytetu, Vol. 5/1 (39), pp. 113–120.
(check this in PDF content)
8
Mel'nyk, O.G. (2012), “Problemy diagnostyky kredytospromozhnosti pidpryjemstv”, Naukovyj visnyk NLTU Ukrai'ny, Vol. 22.3, pp. 143–149, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2012_22
(check this in PDF content)
9
Mys'kiv, G.V. (2014), “Problemni kredyty bankiv: sutnist', chynnyky formuvannja ta sposoby minimizacii'”, Innovacijna ekonomika, No. 5, pp. 250–255, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2014_5_49
(check this in PDF content)
10
Osnovni pokaznyky dijal'nosti bankiv Ukrai'ny na 1 sichnja 2015 roku” (2015), Visnyk Nacional’nogo banku Ukrai'ny, No. 2, p. 59, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2015_2_20
(check this in PDF content)
11
Ostafil', O. and Rubaha, M. (2009), “Kompleksna ocinka kredytospromozhnosti pozychal'nyka jak instrument upravlinnja kredytnym ryzykom banku”, Formuvannja rynkovoi' ekonomiky v Ukrai'ni, No. 19, pp. 387–396.
(check this in PDF content)
12
Pravlinnja Nacional'nogo banku Ukrai'ny (2012), Pro porjadok formuvannja ta vykorystannja bankamy Ukrai'ny rezerviv dlja vidshkoduvannja mozhlyvyh vtrat za aktyvnymy bankivs'kymy operacijamy, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12
(check this in PDF content)
13
Statystychnyj shhorichnyk Zhytomyrs'koi' oblasti za 2013 rik, available at: www.zt.ukrstat.gov.ua/Publikacii/zbirnyky/zbirn_schor2014.pdf ВИГОВСЬКА Наталія Георгіївна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінан
(check this in PDF content)