The 12 references in paper Шиманська (2016) “АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОГО ОБОРОТУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ // Analysis of Ukraine’s foreign trade turnover in context of free trade zone with European Union” / spz:ztu:ven:72505

1
Quantitative Assessment of Ukraine’s Regional Integration Options (2011), Institute for Economic Research and Policy Consulting, German Advisory Group, available at: www.beratergruppeukraine.de/download/Beraterpapiere/2011/PP_05_2011_en.pdf
(check this in PDF content)
2
Gitton, Zh. (2015), “Choho chekaty Ukrayini vid rezhymu vil'noyi torhivli z YeS?”, Yevropeys'ka pravda, available at: www.eurointegration.com.ua/articles/2015/07/ 9/7035702/
(check this in PDF content)
3
YeS–Ukrayina: pohlyblena ta vseokhoplyuyucha zona vil'noyi torhivli (2013), Predstavnytstvo YeS v Ukrayini, Kyiv, available at: http://eeas.europa.eu/ delegations/ukraine/documents/virtual_library/dcfta_guidebook_web.pdf
(check this in PDF content)
4
Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny (2016), Zovnishn'otorhovel'nyy balans Ukrayiny u 2015 rotsi, available at: www.ukrstat.gov.ua/express/expr2016/02/18pdf.zip
(check this in PDF content)
5
Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny (2014), Zovnishn'otorhovel'nyy balans Ukrayiny, available at: www.ukrstat.gov.ua/express/expr2014/02_14/23.zip
(check this in PDF content)
6
Kudyrko, L.P. (2015), “Rehulyatorna komponenta zminy roli krayin peryferiyi ta napivperyferiyi v mizhnarodniy torhivli”, Visnyk Pryazovs'koho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu, Vol. 30, pp. 104–112.
(check this in PDF content)
7
Mel'nyk, T.M. and Puhachevs'ka, K.S. (2014), “Netaryfnyy protektsionizm u krayinakh YeS ta Ukrayini”, Biznes Inform, Vol. 1, pp. 20–27, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_1_5
(check this in PDF content)
8
Mel'nyk, T.M. and Puhachevs'ka, K.S. (2013), “Otsinyuvannya vplyvu importu na promizhne i kintseve spozhyvannya v Ukrayini”, Aktual'ni problemy ekonomiky, Vol. 11, pp. 62–70.
(check this in PDF content)
9
Sazonets', O.M. (2012), “Analiz dynamiky zrostannya obsyahiv mizhnarodnoyi torhivli posluhamy”, Zbirnyk naukovykh prats' Cherkas'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, Vol. 31 (1), pp. 33–38.
(check this in PDF content)
10
Hejlijer, M. and P’jatnyc'kyj, V. (2013), Torhivlya z YeS v ramkakh pohlyblenoyi ta vseosyazhnoyi uhody pro vil'nu torhivlyu: Roz"yasnennya perevah pohlyblenoyi ta vseosyazhnoyi uhody pro vil'nu torhivlyu (ZVT+) mizh Ukrayinoyu ta YeS, Economic & Export Analysts LTD, available at: www.me.gov.ua/Documents/DCFTAEU_UA.pdf
(check this in PDF content)
11
Shnyrkov, O.I. (2015), “Zona vil'noyi torhivli Ukrayiny z YeS za umov ekonomichnoyi dezintehratsiyi z RF”, Suchasni vyklyky rozvytku svitovoyi ekonomiky, Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference, Kyiv, November 19-20, 2015, Kyivs'kyy natsional'nyy universytet imeni Tarasa Shevchenka, Kyiv, pp. 168–171.
(check this in PDF content)
12
Yakoyu bude zona vil'noyi torhivli (HVZVT)”, Biznes po-yevropeys'ky: putivnyk dlya maloho ta seredn'oho biznesu, available at: http://europa-torgivlia.org.ua/about-fta/ ШИМАНСЬКА Катерина Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки Житомирського державного технологічного університету, сертифікований ау
(check this in PDF content)