The 11 references in paper Мельничук, Шпиталенко (2016) “ДЕМОГРАФІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА: УРОКИ ІСТОРІЇ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАГРОЗИ СУЧАСНОСТІ // Demographic development of ukrainian rural area: lessons of history, modern socio-economic threats” / spz:ztu:ven:72452

1
Herasymov, I.O. (Ed.) (2000), Bezsmertia. Knyha Pamiati Ukrainy 1941–1945, Poshukovo-vydavnyche ahentstvo «Knyha Pamiati Ukrainy», Kyiv, 872 p.
(check this in PDF content)
2
Vsesoyuznaya perepis' naseleniya 17 dekabrya 1926 g. Predvaritel'nye itogi perepisi (1927), Moscow, Vol. 1–3.
(check this in PDF content)
3
Vsesoyuznaya perepis' naseleniya 1939 g. Osnovnye itogi” (1939, 1940), Pravda, July 2, April 29.
(check this in PDF content)
4
Holod v Ukraini u pershii polovyni XX st.: prychyny ta naslidky (1921–1923, 1932–1933, 1946–1947), Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen imeni M.V. Ptukhy NAN Ukrainy, Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka, natsionalnyi universytet «Kyievo-Mohylianska akademiia», Kyiv, 364 p.
(check this in PDF content)
5
Entsyklopediia ukrainoznavstva (1949), Vol. 1, Munich, New-York.
(check this in PDF content)
6
Koval, M.V. (1999), Ukraina u Druhii svitovii i Velykii vitchyznianii viinakh (1939–1945rr.), Al'ternatyvy, Kyiv, 336 p.
(check this in PDF content)
7
Kulchytskyi, S.V. and Movchan, O.M. (1993), Nevidomi storinky holodu 1921–1923 rr. v Ukraini, Instytut istorii' Ukrai'ny AN Ukrai'ny, Kyiv, 70 p.
(check this in PDF content)
8
Melnychuk, D.P. (2014), “Efekt «liudskoho kapitalu»: ekonomichni ta tekhniko-tekhnolohichni determinanty”,Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu / Ekonomichni nauky, No. 2 (68), pp. 131–141.
(check this in PDF content)
9
Narodne hospodarstvo Ukrainskoi RSR v 1971 rotsi (1972), Statystyka, Kyiv, pp. 12–14, 16.
(check this in PDF content)
10
Perkovskyi, A.L. and Pyrozhkov, S.I. (1989), “Demohrafichni vtraty Ukrainskoi RSR u 30-ti roky”, Ukrai'ns'kyj istorychnyj zhurnal, No. 8.
(check this in PDF content)
11
Steshenko, V.S. (2013), “Zmist poniat «demohrafichnyi rozvytok» i «liudskyi rozvytok»: totozhnosti ta vidminnosti”, Demohrafiia ta socialna ekonomika, No. 1 (19), pp. 5–16. МЕЛЬНИЧУК Дмитро Петрович – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці Житомирський державний технологічний університет. На
(check this in PDF content)