The 11 references in paper Тірбах (2016) “ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇН // Рroblems and directions of realization of budgetary policy in Ukraine” / spz:ztu:ven:66585

1
Aleksjejev, I.V., Jaroshevych, N.B. and Chushak-Goloborod'ko, A.M. (2007), Bjudzhetna systema, HajTek Pres, Kyev, 368 р.
(check this in PDF content)
2
Bukovyns'kyj, S. (2006), «Formuvannja bjudzhetnoi' polityky u rynkovomu seredovyshhi», Visnyk Nacional'nogo banku Ukrai'ny, No 6, рр. 14–21.
(check this in PDF content)
3
Bulgakova, S.O., Bazanova, N.V., Jermoshenko, L.V. and Sushko, N.I. (2000), Kaznachejs'ka systema vykonannja bjudzhetu, KDTEU, Kyev, 249 р.
(check this in PDF content)
4
Vasylyk, O.D. and Pavljuk, K.V. (2004), Bjudzhetna systema Ukrai'ny, Centr navch. l-ry, Kyev, 544 р.
(check this in PDF content)
5
Gejec', V. (2004), «Bjudzhetna polityka v Ukrai'ni: problemy i perspektyvy», Dzerkalo tyzhnja, No 5(480), рр. 18–21.
(check this in PDF content)
6
Derzhavnyj bjudzhet i bjudzhetna strategija 2012–2014: stabilizacija ta stalyj rozvytok v umovah reformuvannja ekonomiky Ukrai'ny» (2011), 4 t., za zag. red. Jaroshenka, F.O., DNNU «Akademija finansovogo upravlinnja», Kyev, T. 2, Bjudzhetna strategija i Derzhavnyj bjudzhet 2012: zbalansovanist', prozorist', realistychnist', 882 р.
(check this in PDF content)
7
Jermoshenko, М.M., Jerohin, S.A. and Pluzhnikov, I.O. (2003), Zasady formuvannja bjudzhetnoi' polityky derzhavy, za nauk. red. d.e.n., prof. Jermoshenka, M.M., NAU, Kyev, 284 р.
(check this in PDF content)
8
Kudrjashov, V.P. (2007), «Zasady bjudzhetnoi' polityky rozvytku», Finansy Ukrai'ny, No 7, рр. 3–19.
(check this in PDF content)
9
Ogon', C.G. (2003), Dohody bjudzhetu Ukrai'ny: teorija ta praktyka, KNTEU, Kyev, 580 р.
(check this in PDF content)
10
Fedosov, V., Oparin, V. and L'ovochkin, S. (2002), Finansova restrukturyzacija v Ukrai'ni: problemy i naprjamy, za nauk. red. Fedosova, V., KNEU, Kyev, 387 р.
(check this in PDF content)
11
Chugunov, I.Ja. (2005), Teoretychni osnovy systemy bjudzhetnogo reguljuvannja, NDFI, Kyev, 259 р. ТІРБАХ Леся Вітал іїв на – аспірант ка К иївсь кого нац іона льного торгово-еко номічног о у ніверс итет у. На уков і ін тереси:
(check this in PDF content)