The 15 references in paper Шандова (2016) “ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ // Features of corporate social responsibility development” / spz:ztu:ven:66433

1
Bajura, D. (2009), «Korporatyvna social'na vidpovidal'nist' u systemi korporatyvnogo upravlinnja», Ukrai'na: aspekty praci, No 1, рр. 22–26.
(check this in PDF content)
2
Social'na vidpovidal'nist': teorija i praktyka rozvytku (2012), za nauk. red. prof. Kolota, A.M., KNEU, Kyev, 500 р.
(check this in PDF content)
3
Petrashko, L. (2011), «Korporatyvna social'na vidpovidal'nist' v ukrai'ns'kij biznes praktyci», Mizhnarodna ekonomichna polityka, Vyp. 1–2, рр. 115–141.
(check this in PDF content)
4
Zhosan, G.V. (2014), Social'na vidpovidal'nist' u zabezpechenni rezul'tatyvnosti dijal'nosti pidpryjemstva: author’s abstract, Hersons'kyj nac. tehn. un-t, Herson, 20 р.
(check this in PDF content)
5
Grishnova, O. (2010), «Social'na vidpovidal'nist' biznesu: sutnist', znachennja, strategichni naprjamy rozvytku v Ukrai'ni», Ukrai'na: aspekty praci, No 1, рр. 3–8.
(check this in PDF content)
6
Mel'nyk, S. (2008), «Stanovlennja social'no orijentovanogo biznesu v Ukrai'ni jak skladova derzhavnoi' social'noi' polityky», Ukrai'na: aspekty praci, No 5, рр. 32–36.
(check this in PDF content)
7
Lazorenko, O., Kolyshko, R. and in. (2008), Posibnyk iz KSV. Bazova informacija z korporatyvnoi' social'noi' vidpovidal'nosti, Energija, Kyev, 96 р.
(check this in PDF content)
8
Bowen, H. (1953), „Social responsibilities of the businessman”, Harper & Row, N. Y.
(check this in PDF content)
9
Kozer, L.A. (2000), Funktsii sotsial'nogo konflikta, per. s angl. Nazarovoy, O., pod obshch. red. Ionina, L.G., Dom intellektual'noy knigi: Ideya-press, Moskva, 295 р.
(check this in PDF content)
10
Davis, K. (1960), „Can Business Afford to Ignore Social Responsibilities?”, California Management Review.
(check this in PDF content)
11
Carroll, A. (1979), „A three-dimensional conceptual model of corporate performance”, Academy of Management Review.
(check this in PDF content)
12
Fridman, M. (2006), Kapitalizm i svoboda, Novoe izdatel'stvo, Moskva, рр. 157.
(check this in PDF content)
13
Freeman, R. (1984), Edward Strategic Management: A stakeholder approach, Pitman, Boston.
(check this in PDF content)
14
Values and Value (2004), Communicating Geneva : the Strategic Importance of Corporate Citizenship to Investors, W.E.F., р. 4.
(check this in PDF content)
15
Sotsial'naya aktivnost' kak sredstvo povysheniya kapitalizatsii kompanii, ukrepleniya ee reputatsii», (2006), Biznes i sotsial'naya otvetstvennost', available at: www.businessethics.ru/analytics ШАНДОВА Наталія Вікторівна – доктор економічних наук, доцент кафедри менеджменту та маркетингу Херсонського національного технічного університету.
(check this in PDF content)