The 12 references in paper Іваненко, Олійник (2016) “МАРКЕТИНГОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ // Marketing potential of industrial companies of Ukraine” / spz:ztu:ven:66408

1
Akyf'eva, V.A. and Batova, T.N. (2015), „Yssledovanye vzaymosvjazy marketyngovogo, ekonomicheskogo v rуnochnogo potencyalov predpryjatyja”, Nauchnyj zhurnal NYU YTMO, Еkonomyka i ekologycheskyj menedzhment, No 3, рр. 42–62.
(check this in PDF content)
2
Bozhko, V.M. „Metodyka ocinky marketyngovogo potencialu pidpryjemstva”, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1892
(check this in PDF content)
3
Kucher, V.V. and Kucher, O.V. „Marketyngovyj potencial v systemi upravlinnja agrarnymy pidpryjemstvamy”, available at: www.khntusg.com.ua/files/sbornik/ vestnik_112/65.pdf
(check this in PDF content)
4
Moroz, L.A. and Lebid', T.V. (2009), „Strategichnyj analiz marketyngovogo potencialu pidpryjemstva”, available at: http://vlp.com.ua/files/special/30.pdf
(check this in PDF content)
5
Obsjag novyh zamovlen' na vyrobnyctvo produkcii' za okremymy vydamy dijal'nosti pererobnoi' promyslovosti za sichen'–lystopad” (2015), Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai'ny, available at: www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/pr/ozvp/ ozvp_u/ozvp_1115_u.htm
(check this in PDF content)
6
Rjabenko, V.V. (2010), „Metodyka vartisnoi' ocinky marketyngovogo potencialu pidpryjemstva”, available at: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/16393/1/Stattya17.pdf
(check this in PDF content)
7
Sokolov, O.Je. (2012), „Shljahy pidvyshhennja efektyvnosti dijal'nosti pidpryjemstv mashynobuduvannja”, available at: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/6286/1/vestnik_HPI_2012_6_Sokolov_Shliakhy.pdf
(check this in PDF content)
8
Stepanova, A.A. (2013), „O vozmozhnostjah prymenenyja metodov ekonomyko-upravlencheskogo analyza v systeme marketyng-menedzhmenta”, Nauchnyj zhurnal NYU YTMO, Ekonomyka і еkologycheskyj menedzhment, No 4, available at: http://www.economics.ihbt.ifmo.ru
(check this in PDF content)
9
Telyshevs'ka, L.I., Komyshan, O.I. and Sergejev, S.S. (2012), „Marketyngovyj potencial u pidvyshhenni prybutkovosti pidpryjemstva”, Mehanizm reguljuvannja ekonomiky, No 3, рр. 126–132, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mre_2012_3_16
(check this in PDF content)
10
Fedorus', Ju.V. (2014), „Pidvyshhennja efektyvnosti promyslovyh pidpryjemstv pererobnoi' galuzi Ukrai'ny”, available at: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3933
(check this in PDF content)
11
Hodjakova, O. (2014), „Analiz suchasnogo stanu promyslovosti v Ukrai'ni”, No 2, рр. 60–64, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2014_2_11.
(check this in PDF content)
12
Shljaga, O.V. and Gal'cev, M.V. (2014), „Shljahy pidvyshhennja efektyvnosti roboty pidpryjemstva”, рр. 66–75, available at: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_7_066.pdf ОЛІЙНИК Оксана Вікторівна – доктор економічних наук, професор, перший проректор Житомирського державного технологічного університету.
(check this in PDF content)